جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / محیط زیست - برنامه ریزی کتاب هدیه دهید

محیط زیست - برنامه ریزی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ارزیابی و آمایش سرزمین، اکولوژی و بیوم های ایران، مبانی و تئوری های برنامه ریزی محیط زیست (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش هفتاد و یکم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در یک خط لوله به قطر داخلی 20 سانتی متر و طول 1000 کیلومتر محصول A با سرعت 100 متر بر ثانیه در جریان است. چنان چه شدت پراکندگی برابر 10 باشد، پهنای 16% تا 18% آلودگی در فاصله 1000 کیلومتر برحسب واحد SI چقدر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 0/02
2) 0/04
3) 20
4) 40
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات
...
بیشتر