ویدئوهای آموزشی

ویدئوهای آموزشی:

ویدیو های آموزشی کاربران را می توانید در این صفحه مشاهده نمایید.

مضرب های عبارت جبری

ویدئو مضرب های عبارت جبری ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1 - فصل 3 - درس 4- قسمت 2

تحادهای جبری

ویدئو تحادهای جبری ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1 - فصل 3- درس 4 - قسمت 1

توان های گویا

ویدئو توان های گویا ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1 - فصل 3 - درس 3

ریشه n ام

ویدئو ریشه n ام ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1 - فصل 3 - درس 2

ریشه و توان

ویدئو ریشه و توان ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1- فصل 3 - درس 1

دایره مثلثاتی

ویدئو دایره مثلثاتی ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1- فصل 2- درس 2

اعمال روی توابع

ویدئو اعمال روی توابع ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل2-درس 4

وارون توابع

ویدئو وارون توابع ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل2-درس 3

توابع پله ای - تابع جز صحیح

ویدئو توابع پله ای - تابع جز صحیح ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل 2- درس 2- قسمت 2

توابع گویا و توابع رادیکالی

ویدئو توابع گویا و توابع رادیکالی ناشر : لیلا سقا

حسابان 1-فصل 2-درس 2 -قسمت 1

تساوی دو تابع

ویدئو تساوی دو تابع ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل 2- درس 1

آشنایی با هندسه تحلیلی

ویدئو آشنایی با هندسه تحلیلی ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل 1 - درس 5

قدر مطلق و ویزگیهای آن

ویدئو قدر مطلق و ویزگیهای آن ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل 1- درس 4

معادلات گویا و گنگ

ویدئو معادلات گویا و گنگ ناشر : لیلا سقا

حسابان 1-فصل 1- درس 3

حد در بی نهایت

ویدئو حد در بی نهایت ناشر : لیلا سقا

حسابان 2- فصل 3-درس 2

حدهای نامتناهی

ویدئو حدهای نامتناهی ناشر : لیلا سقا

حسابان 2- فصل 3- درس 1

معادلات مثلثاتی

ویدئو معادلات مثلثاتی ناشر : لیلا سقا

حسابان 2- فصل 2 - درس 2

مثلثات

ویدئو مثلثات ناشر : لیلا سقا

حسابان 2- فصل 2- درس 1

توابع ثابت -  چند جمله ای - همانی

ویدئو توابع ثابت - چند جمله ای - همانی ناشر : لیلا سقا

ریاضی و آمار 2 - فصل 2 - درس 1

مثلثات

ویدئو مثلثات ناشر : لیلا سقا

ریاضی 1- فصل 2- درس 1

معادلات درجه دوم

ویدئو معادلات درجه دوم ناشر : لیلا سقا

حسابان 1- فصل 1 - درس 2

آشنایی با مفهوم مشتق

ویدئو آشنایی با مفهوم مشتق ناشر : لیلا سقا

حسابان 2 - فصل 4 - درس 1