جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری

کارشناسی ارشد
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

آزمون های خودسنجی کارشناسی ارشد
اخبار کارشناسی ارشد

ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی کد : 1101 | بازدید : 27,085

رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 9 گرایش بدین شرح می باشد: ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری، ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم جغرافیایی کد : 1102 | بازدید : 16,653

رشته مجموعه علوم جغرافیایی دربرگیرنده رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا ...

ارشد سراسری-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد : 1103 | بازدید : 17,886

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان عربی کد : 1104 | بازدید : 17,556

رشته مجموعه زبان عربی دربرگیرنده رشته های زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی، آموزش زبان عربی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان عربی شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اقتصادی کد : 1105 | بازدید : 17,273

رشته مجموعه علوم اقتصادی دربرگیرنده رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد نفت و گاز می باشد. رشته علوم اقتصادی از زیرمجموعه علوم اقتصادی شامل 10 گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ورزشی کد : 1106 | بازدید : 30,888

رشته مجموعه علوم ورزشی دربرگیرنده رشته های فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی می باشد. رشته فیزیولوژی ورزشی از زیرمجموعه علوم ورزشی ...

ارشد سراسری-تاریخ کد : 1107 | بازدید : 15,008

رشته تاریخ کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اجتماعی کد : 1108 | بازدید : 19,319

رشته مجموعه علوم اجتماعی دربرگیرنده رشته های مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مدیریت خدمات اجتماعی، مدیریت راهبردی ...

ارشد سراسری-زبان های باستانی ایران کد : 1109 | بازدید : 17,016

رشته زبان های باستانی ایران کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان های باستانی ایران شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان شناسی کد : 1110 | بازدید : 14,452

رشته مجموعه زبان شناسی دربرگیرنده رشته های زبان شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان شناسی رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی کد : 1111 | بازدید : 21,309

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی دربرگیرنده رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث، نهج البلاغه، تفسیر و علوم قرآن، علوم و فنون قرائات، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق کد : 1112 | بازدید : 17,097

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق دربرگیرنده رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام کد : 1113 | بازدید : 14,271

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام دربرگیرنده رشته های فلسفه و کلام اسلامی، کلام تطبیقی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، دین شناسی، شناخت اندیشه های امام خمینی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان کد : 1114 | بازدید : 16,214

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان دربرگیرنده رشته های ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، تصوف و عرفان اسلامی، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) کد : 1115 | بازدید : 13,197

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دربرگیرنده رشته های فقه شافعی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق ...

ارشد سراسری-مجموعه فلسفه کد : 1116 | بازدید : 15,430

رشته مجموعه فلسفه دربرگیرنده رشته های فلسفه، منطق، فلسفه دین، اخلاق، فلسفه هنر می باشد. رشته فلسفه از زیرمجموعه فلسفه شامل 1 گرایش تطبیقی، رشته اخلاق از زیرمجموعه فلسفه شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 1 کد : 1117 | بازدید : 28,272

رشته مجموعه علوم تربیتی دربرگیرنده رشته های برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2 کد : 1118 | بازدید : 29,118

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رواشناسی کودکان ...

ارشد سراسری-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 1119 | بازدید : 16,102

رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی دربرگیرنده رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی، دانشنامه نگاری می باشد. رشته ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان فرانسه کد : 1120 | بازدید : 16,863

رشته مجموعه زبان فرانسه دربرگیرنده رشته های آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان فرانسه شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان انگلیسی کد : 1121 | بازدید : 19,489

رشته مجموعه زبان انگلیسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان انگلیسی شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان روسی کد : 1122 | بازدید : 14,150

رشته مجموعه زبان روسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان روسی، زبان و ادبیات روسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان روسی شامل موارد زیر می ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 3 کد : 1123 | بازدید : 15,865

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)، آموزش و پرورش تطبیقی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان آلمانی کد : 1124 | بازدید : 16,864

رشته مجموعه زبان آلمانی دربرگیرنده رشته های مترجمی زبان آلمانی، آموزش زبان آلمانی، زبان و ادبیات آلمانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان آلمانی شامل ...

ارشد سراسری-مدیریت جهانگردی کد : 1125 | بازدید : 16,039

رشته مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد:بازاریابی جهانگردی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی  درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت جهانگردی شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-مجموعه حقوق کد : 1126 | بازدید : 37,859

رشته مجموعه حقوق دربرگیرنده رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت ...

ارشد سراسری-ایران شناسی کد : 1127 | بازدید : 14,221

رشته ایران شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: ایران شناسی عمومی، ایران شناسی تاریخ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه شناسی و مرمت ...

ارشد سراسری-آموزش زبان ژاپنی کد : 1128 | بازدید : 12,293

رشته آموزش زبان ژاپنی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آموزش زبان ژاپنی شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان و درک مطلب زبان ژاپنی، واژگان ...

ارشد سراسری-زبان و ادبیات اردو کد : 1129 | بازدید : 3,972

رشته زبان و ادبیات اردو کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان و ادبیات اردو شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان تخصصی اردو، متون تخصصی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد : 1130 | بازدید : 20,644

رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دربرگیرنده رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی می ...

ارشد سراسری-مطالعات جهان کد : 1131 | بازدید : 16,262

رشته مطالعات جهان کارشناسی ارشد سراسری شامل 12 گرایش بدین شرح می باشد: مطالعات کشورهای آلمانی زبان، مطالعات آمریکای لاتین، مطالعات بریتانیا، مطالعات روسیه، مطالعات فرانسه، مطالعات شبه قاره هند، ...

ارشد سراسری-باستان شناسی کد : 1132 | بازدید : 13,523

رشته باستان شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر. درس ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی کد : 1133 | بازدید : 26,314

رشته مجموعه روان شناسی دربرگیرنده رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه حسابداری کد : 1134 | بازدید : 24,431

رشته مجموعه حسابداری دربرگیرنده رشته های حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه حسابداری شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

ارشد سراسری-مطالعات زنان کد : 1137 | بازدید : 14,658

رشته مطالعات زنان کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: حقوق زن در اسلام، زن و خانواده. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مطالعات زنان شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد : 1138 | بازدید : 17,177

رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دربرگیرنده رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه می باشد. رشته ...

ارشد سراسری-مجموعه مددکاری اجتماعی کد : 1139 | بازدید : 14,877

رشته مجموعه مددکاری اجتماعی دربرگیرنده رشته های مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه مددکاری اجتماعی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-پژوهش علوم اجتماعی کد : 1140 | بازدید : 13,172

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کد : 1142 | بازدید : 28,553

رشته مجموعه مدیریت دربرگیرنده رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوزی، مدیریت مالی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 2 (کودکان استثنائی - تربیتی - مشاوره) کد : 1143 | بازدید : 1,200

رشته مشاوره کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره شامل موارد ...

ارشد سراسری-مدیریت دریایی کد : 1144 | بازدید : 462

رشته مدیریت دریایی شامل 2 گرایش حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت دریایی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-امور فرهنگی کد : 1145 | بازدید : 177

رشته امور فرهنگی شامل 2 گرایش مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته امور فرهنگی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-محیط زیست کد : 1146 | بازدید : 13,379

رشته محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ...

ارشد سراسری-اطلاعات و حفاظت اطلاعات کد : 1147 | بازدید : 20,165

رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات کارشناسی ارشد سراسری. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق) کد : 1148 | بازدید : 20,295

رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری دربرگیرنده رشته های مدیریت کسب و کار، مدیریت امور شهری می باشد. رشته مدیریت کسب و کار از زیرمجموعه مدیریت کسب ...

ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (1) کد : 1149 | بازدید : 13,207

رشته مدیریت دفاعی (1) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی، جنگال و سایبر، پشتیبانی خدمات رزمی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (2) کد : 1150 | بازدید : 11,701

رشته مدیریت دفاعی (2) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: امور دریایی، امور زمینی، امور هوایی، امور پشتیبانی، خدمات رزمی، مقاومت ویژه. درس های آزمون کارشناسی ...

ارشد سراسری-مدرسی معارف اسلامی کد : 1152 | بازدید : 13,144

رشته مدرسی معارف اسلامی کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: مبانی نظری اسلامی، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی. درس ...

ارشد سراسری-مدیریت اطلاعاتی کد : 1153 | بازدید : 16,258

رشته مدیریت اطلاعاتی دربرگیرنده رشته های مدیریت اطلاعات، حفاظت اطلاعات، معالطات امنیتی ایران، پژوهشگری امنیت، امنیت اطلاعات، امنیت اقتصادی، امنیت بین الملل می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مطالعات دفاعی استراتژیک کد : 1154 | بازدید : 15,187

رشته مطالعات دفاعی استراتژیک کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مطالعات دفاعی استراتژیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی علم سیاست، ...

ارشد سراسری-اطلاعات استراتژیک کد : 1155 | بازدید : 14,677

رشته اطلاعات استراتژیک کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اطلاعات استراتژیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای ...

ارشد سراسری-آماد کد : 1156 | بازدید : 12,481

رشته آماد کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آماد شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، تئوری های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت ...

ارشد سراسری-مدیریت بحران کد : 1157 | بازدید : 6,494

رشته مدیریت بحران کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت بحران شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ معاصر ایران و جهان، ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (1) کد : 1158 | بازدید : 571

رشته پدافند غیرعامل (1) کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (2) کد : 1159 | بازدید : 456

رشته پدافند غیرعامل (2) کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-فرماندهی و مدیریت انتظامی کد : 1160 | بازدید : 11,893

رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس ...

ارشد سراسری-مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین کد : 1161 | بازدید : 1,475

رشته مجموعه رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین دربرگیرنده رشته های یشگیری از جرم، علوم و فنون مرزبانی، مدیریت علوم اطلاعات و امنیت انتظامی، مبارزه با مواد مخدر، علوم ...

ارشد سراسری-علوم زمین کد : 1201 | بازدید : 16,529

رشته علوم زمین کارشناسی ارشد سراسری شامل 11 گرایش بدین شرح می باشد: پترولوژی، زمین شناسی اقتصادی، زمین ساخت (تکتونیک)، آب زمین شناسی، چینه نگاری و دیرینه شناسی، رسوب شناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد : 1202 | بازدید : 12,959

رشته مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی دربرگیرنده رشته های ژئوفیزیک، هواشناسی می باشد. رشته ژئوفیزیک  از زیرمجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی شامل 5 گرایش لرزه شناسی، زلزله شناسی، ژئو مغناطیس، گرانی سنجی، ...

ارشد سراسری-مجموعه شیمی کد : 1203 | بازدید : 17,097

رشته مجموعه شیمی دربرگیرنده رشته های شیمی، فیتوشیمی، نانوشیمی، آموزش شیمی، پیشرانه می باشد. رشته شیمی از زیرمجموعه شیمی شامل 10 گرایش شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، ...

ارشد سراسری-مجموعه فیزیک کد : 1204 | بازدید : 14,410

رشته مجموعه فیزیک دربرگیرنده رشته های فیزیک، مهندسی هسته ای، فناوری پلاسما، مهندسی سیستم های انرژی، نانو فیزیک، آموزش فیزیک می باشد. رشته فیزیک از زیرمجموعه فیزیک شامل 8 گرایش ...

ارشد سراسری-مجموعه فوتونیک کد : 1205 | بازدید : 12,798

رشته مجموعه فوتونیک دربرگیرنده رشته های فوتونیک، الکترواپتیک می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه فوتونیک شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترومغناطیس، ...

ارشد سراسری-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد : 1206 | بازدید : 20,612

رشته مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی دربرگیرنده رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی، بیوفیزیک، زیست فناوری، ریززیست فناوری، آموزش زیست شناسی، نانوبیوممتیک (نانوزیست الهام) می باشد. ...

ارشد سراسری-آمار کد : 1207 | بازدید : 13,172

رشته آمار کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: آمار ریاضی، بیم سنجی، آمار اجتماعی و اقتصادی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آمار شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-مجموعه ریاضی کد : 1208 | بازدید : 14,537

رشته مجموعه ریاضی دربرگیرنده رشته های ریاضی محض، ریاضی کاربردی، آموزش ریاضی، محاسبات نرم می باشد. رشته ریاضی محض از زیرمجموعه ریاضی شامل 3 گرایش جبر، آنالیز، هندسه (توپولوژی)، رشته ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم کامپیوتر کد : 1209 | بازدید : 13,737

رشته مجموعه علوم کامپیوتر دربرگیرنده رشته های علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک می باشد. رشته علوم کامپیوتر از زیرمجموعه علوم کامپیوتر شامل 7 گرایش محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم ...

ارشد سراسری-زیست شناسی گیاهی کد : 1213 | بازدید : 4,041

رشته زیست شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: فیزیولوژی، سیستماتیک و بوم شناسی، سلولی و تکوینی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست ...

ارشد سراسری-زیست شناسی جانوری کد : 1214 | بازدید : 4,357

رشته زیست شناسی جانوری کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: فیزیولوژی، بیوسیستماتیک، سلولی و تکوینی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست شناسی جانوری شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم محیط زیست کد : 1215 | بازدید : 14,009

رشته مجموعه علوم محیط زیست دربرگیرنده رشته های محیط زیست دریا، علوم محیط زیست می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه علوم محیط زیست شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-زیست شناسی دریا کد : 1216 | بازدید : 12,848

رشته زیست شناسی دریا کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد:جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، گیاهان دریا. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زیست ...

ارشد سراسری-اقیانوس شناسی فیزیکی کد : 1217 | بازدید : 12,296

رشته اقیانوس شناسی فیزیکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اقیانوس شناسی فیزیکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی. جدول ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد : 1218 | بازدید : 12,708

رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم دربرگیرنده رشته های فلسفه علم، تاریخ علم می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه تاریخ و فلسفه علم شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-علوم شناختی کد : 1219 | بازدید : 2,497

رشته علوم شناختی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: ذهن، مغز و تربیت، روان شناسی شناختی، توانبخشی شناختی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته علوم ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی برق کد : 1251 | بازدید : 18,890

رشته مجموعه مهندسی برق دربرگیرنده رشته های مهندسی برق، مهندسی پزشکی، مهندسی مکاترونیک، مهندسی راه آهن برقی، مهندسی پدافند غیرعامل، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی هسته ...

ارشد سراسری-مهندسی نفت کد : 1253 | بازدید : 13,465

رشته مهندسی نفت کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: اکتشاف، حفاری، بهره برداری، مخازن هیدروکربوری، تجهیزات نفتی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی نفت ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر کد : 1255 | بازدید : 12,912

رشته مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: فراورش، نانوفناوری، پلیمریزاسیون، کامپوزیت (مواد مرکب)، علوم پایه. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی پلیمر ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی معماری کشتی کد : 1256 | بازدید : 14,321

رشته مجموعه مهندسی معماری کشتی دربرگیرنده رشته های مهندسی معماری کشتی، مهندسی دریا می باشد. رشته مهندسی معماری کشتی از زیرمجموعه مهندسی معماری کشتی شامل 3 گرایش سازه کشتی، هیدرومکانیک ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی شیمی کد : 1257 | بازدید : 14,764

رشته مجموعه مهندسی شیمی دربرگیرنده رشته های مهندسی شیمی، مهندسی تسلیحات، مهندسی هسته ای، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر می باشد. رشته مهندسی شیمی از زیرمجموعه مهندسی ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع کد : 1259 | بازدید : 14,996

رشته مهندسی صنایع کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: بهینه سازی و سیستم ها، سیستم های سلامت، مدیریت نوآوری و فناوری، سیستم های مالی، لجستیک و ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی) کد : 1260 | بازدید : 15,865

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمالات، معلومات عمومی (مسائل مربوط به تجارب مدیریتی)، برنامه نویسی کامپیوتر، تحقیق ...

ارشد سراسری-مهندسی در سوانح طبیعی کد : 1262 | بازدید : 14,062

رشته مهندسی در سوانح طبیعی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی در سوانح طبیعی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات ...

ارشد سراسری-مهندسی نقشه برداری کد : 1263 | بازدید : 13,015

رشته مهندسی نقشه برداری کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: فتوگرامتری، ژئودزی، سنجش از دور، سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS). درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی عمران کد : 1264 | بازدید : 19,061

رشته مجموعه مهندسی عمران دربرگیرنده رشته های مهندسی عمران، مهندسی خطوط راه آهن، مهندسی پدافند غیرعامل می باشد. رشته مهندسی عمران از زیرمجموعه مهندسی عمران شامل 11 گرایش سازه، زلزله، ...

ارشد سراسری-مجموعه دریانوردی کد : 1266 | بازدید : 16,599

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مکانیک کد : 1267 | بازدید : 18,002

رشته مجموعه مهندسی مکانیک دربرگیرنده رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی مکاترونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی تسلیحات، مهندسی سیستم های انرژی، مهندسی انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی فناوری ماهواره، مهندسی ماشین های ریلی، مهندسی ...

ارشد سراسری-مهندسی معدن کد : 1268 | بازدید : 13,522

رشته مهندسی معدن کارشناسی ارشد سراسری شامل 7 گرایش بدین شرح می باشد: فرآوری مواد معدنی، مکانیک سنگ، استخراج معدن، اکتشاف معدن، تونل و فضاهای زیرزمینی، معدن و محیط زیست، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کد : 1272 | بازدید : 16,225

رشته مهندسی مواد دربرگیرنده رشته های شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، شکل دادن فلزات، جوشکاری، استخراج فلزات، خوردگی و حفاظت مواد، سرامیک، ریخته گری، مواد مرکب می باشد. رشته مهندسی ...

ارشد سراسری-نانوفناوری - نانومواد کد : 1273 | بازدید : 13,315

رشته مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد سراسری شامل 1 گرایش بدین شرح می باشد: نانومواد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات شامل موارد زیر می باشند: ...

ارشد سراسری-مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد : 1276 | بازدید : 18,173

رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کارشناسی ارشد سراسری شامل 1 گرایش بدین شرح می باشد: تجارت الکترونیکی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) شامل موارد ...

ارشد سراسری-مهندسی کامپیوتر کد : 1277 | بازدید : 18,344

رشته مهندسی کامپیوتر کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: معماری سیستم های کامپیوتری، هوش مصنوعی و رباتیکز، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، الگوریتم ها ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی هوافضا کد : 1279 | بازدید : 13,013

رشته مجموعه مهندسی هوافضا دربرگیرنده رشته های مهندسی فناوری ماهواره می باشد. رشته مهندسی هوافضا از زیرمجموعه مهندسی هوافضا شامل 6 گرایش جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی، آئرودینامیک، ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کد : 1283 | بازدید : 12,763

رشته مهندسی نساجی کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: الیاف، پوشاک، ساختارهای نانولیفی، شیمی نساجی و رنگ، فناوری، مدیریت تولید. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کد : 1284 | بازدید : 12,734

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، َآلی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کد : 1285 | بازدید : 14,774

رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: بیوتکنولوژی، داروسازی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کد : 1286 | بازدید : 12,486

رشته مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: رنگ و چاپ. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی پلیمر - صنایع ...

ارشد سراسری-مهندسی طراحی محیط زیست کد : 1287 | بازدید : 15,653

رشته مهندسی طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی طراحی محیط زیست شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات ...

ارشد سراسری-مدیریت نساجی کد : 1288 | بازدید : 12,365

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات و آمار (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار)، مباحث مدیریت (کنترل کیفیت مدیریت تولید، حسابداری)، دروس ...

ارشد سراسری-مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد : 1289 | بازدید : 12,607

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی - عددی)، ترمودینامیک مهندسی شیمی (1و2)، انتقال حرارات (1و2)، انتقال جرم، عملیات واحد (1و2)، ...

ارشد سراسری-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد : 1290 | بازدید : 14,527

رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-مهندسی مکاترونیک کد : 1291 | بازدید : 12,042

...

ارشد سراسری-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد : 1292 | بازدید : 16,839

رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

ارشد سراسری-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 1293 | بازدید : 17,557

رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی ...

ارشد سراسری-مجموعه ایمنی صنعتی کد : 1294 | بازدید : 8,027

رشته مجموعه ایمنی صنعتی دربرگیرنده رشته های ایمنی صنعتی، ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه ایمنی صنعتی شامل موارد زیر می ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری کد : 1301 | بازدید : 13,724

رشته مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری دربرگیرنده رشته های علوم و مهندسی آبخیزداری، علوم و مهندسی مرتع می باشد. رشته علوم و مهندسی آبخیزداری از زیرمجموعه علوم و ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی آب کد : 1302 | بازدید : 13,705

رشته علوم و مهندسی آب کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: آبیاری و زهکشی، سازه های آبی، منابع آب، هواشناسی کشاورزی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

ارشد سراسری-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کد : 1303 | بازدید : 14,618

رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات دربرگیرنده رشته های ژنتیک و به نژادی گیاهی، اگرو تکنولوژی، اگرو اکولوژی می باشد. رشته اگرو تکنولوژی از زیرمجموعه زراعت و اصلاح نباتات شامل ...

ارشد سراسری-اقتصاد کشاورزی کد : 1304 | بازدید : 12,976

رشته اقتصاد کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، بازاریابی ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی باغبانی کد : 1305 | بازدید : 14,257

رشته علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: درختان میوه، سبزی ها، گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، تولید محصولات گلخانه ای. درس های آزمون ...

ارشد سراسری-ترویج و آموزش کشاورزی کد : 1306 | بازدید : 12,755

رشته ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی، آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست، زیست بوم انسانی ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی جنگل کد : 1307 | بازدید : 12,523

رشته علوم و مهندسی جنگل کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت جنگل، علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک کد : 1308 | بازدید : 12,797

رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک دربرگیرنده رشته های مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک، مدیریت منابع خاک می باشد. رشته مدیریت حاصلخیزی و زیس فناوری خاک ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم دام و طیور کد : 1309 | بازدید : 14,850

رشته مجموعه علوم دام و طیور کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: ژنتیک و اصلاح دام و طیور، فیزیولوژی دام و طیور، تغذیه دام، تغذیه طیور، ...

ارشد سراسری-مهندسی تولیدات گیاهی کد : 1310 | بازدید : 13,763

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باغبانی (میوه کاری، گل کاری، سبزی کاری)، ژنتیک و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهی، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی شیلات کد : 1311 | بازدید : 13,623

رشته علوم و مهندسی شیلات کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: تکثیر و پرورش آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بوم شناسی آبزیان، صید و بهره برداری آبزیان. ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کد : 1312 | بازدید : 12,853

رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: کامپوزیت های لیگنوسلولزی، حفاظت و اصلاح، بیولوژی و آناتومی، صنایع سلولزی. درس ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی صنایع غذایی کد : 1313 | بازدید : 14,961

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: صنایع غذایی، شیمی موادغذایی، زیست فناوری موادغذایی، فناوری موادغذایی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

ارشد سراسری-حشره شناسی کشاورزی کد : 1314 | بازدید : 13,225

رشته حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته حشره شناسی کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جانورشناسی، حشره شناسی، ...

ارشد سراسری-بیماری شناسی گیاهی کد : 1315 | بازدید : 14,182

رشته بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیماری شناسی گیاهی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، گیاه شناسی (سیستماتیک، ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی محیط زیست کد : 1317 | بازدید : 20,828

رشته علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت و حفاظت تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی های محیط زیست. درس ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیک بیوسیستم کد : 1319 | بازدید : 12,845

رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: طراحی و ساخت، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری پس از برداشت. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-هواشناسی کشاورزی کد : 1320 | بازدید : 12,343

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مدیریت و کنترل بیابان کد : 1321 | بازدید : 12,392

رشته مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت و کنترل بیابان شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رابطه ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد : 1322 | بازدید : 12,619

رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: مدیریت و تحلیل سامانه ها، انرژی، بازیافت و مدیریت پسماند. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی) کد : 1323 | بازدید : 12,475

رشته اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اکوهیدرولوژی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژئومورفولوژی، اکولوژی، هیدرولوژی، مرتع داری، هوا و ...

ارشد سراسری-بیوتکنولوژی کشاورزی کد : 1324 | بازدید : 13,586

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی، ...

ارشد سراسری-توسعه روستایی کد : 1325 | بازدید : 13,368

رشته توسعه روستایی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته توسعه روستایی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)،اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت ...

ارشد سراسری-شناسایی و مبارزه با علف های هرز کد : 1326 | بازدید : 12,664

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-مدیریت کشاورزی کد : 1327 | بازدید : 12,467

رشته مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت کشاورزی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، ...

ارشد سراسری-مهندسی فضای سبز کد : 1328 | بازدید : 3,142

رشته مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی فضای سبز شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی گیاهی ...

ارشد سراسری-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد : 1350 | بازدید : 14,538

رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری دربرگیرنده رشته های برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مجموعه طراحی شهری کد : 1351 | بازدید : 14,949

رشته مجموعه طراحی شهری دربرگیرنده رشته های طراحی شهری، طراحی فضاهای آموزشی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه طراحی شهری شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-مجموعه معماری کد : 1352 | بازدید : 17,102

رشته مجموعه معماری دربرگیرنده رشته های مهندسی معماری، مهندسی معماری منظر، مهندسی معماری اسلامی، مطالعات معماری ایران، بازسازی پس از سانحه، معماری داخلی می باشد. رشته مهندسی معماری از زیرمجموعه ...

ارشد سراسری-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد : 1353 | بازدید : 13,269

رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: حفاظت و مرمت میراث معماری، حفاظت و مرمت میراث شهری. زبان ...

ارشد سراسری-نمایش عروسکی کد : 1356 | بازدید : 3,956

رشته نمایش عروسکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته نمایش عروسکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ نمایش و نمایش عروسکی، ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد : 1357 | بازدید : 17,629

رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما دربرگیرنده رشته های کارگردانی نمایش، سینما، تولید سیما، ادبیات نمایشی، بازیگری، تهیه کنندگی، رادیو می باشد. رشته تهیه کنندگی از زیرمجموعه هنرهای نمایشی و ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد : 1358 | بازدید : 16,522

رشته مجموعه هنرهای تصویری و طراحی دربرگیرنده رشته های تصویر متحرک (انیمیشن)، ارتباط تصویری، تصویرسازی، نقاشی، عکاسی، مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی، هنرهای رایانه ای می باشد. رشته هنرهای رایانه ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد : 1359 | بازدید : 17,308

رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دربرگیرنده رشته های پژوهش هنر، صنایع دستی، هنر اسلامی، مطالعات موزه، تاریخ هنر ایران اسلامی، تاریخ هنر ایران باستان، حکمت هنر اسلامی، تاریخ ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای موسیقی کد : 1360 | بازدید : 14,236

رشته مجموعه هنرهای موسیقی دربرگیرنده رشته های آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی، نوازندگی موسیقی جهانی، موسیقی شناسی (اتنوموزیکولوژی) می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه هنرهای موسیقی شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد : 1361 | بازدید : 15,209

رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری دربرگیرنده رشته های مدیریت پروژه و ساخت، فناوری معماری، معماری و انرژی، مدیریت ساخته ها می باشد. رشته فناوری معماری از زیرمجموعه هنرهای ساخت ...

ارشد سراسری-طراحی صنعتی کد : 1362 | بازدید : 4,528

رشته طراحی صنعتی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته طراحی صنعتی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی ...

ارشد سراسری-فرش کد : 1363 | بازدید : 3,866

رشته فرش کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فرش شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ فرش ایران و جهان، تولید فرش ...

ارشد سراسری-طراحی پارچه و لباس کد : 1364 | بازدید : 3,067

رشته طراحی پارچه و لباس کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته طراحی پارچه و لباس شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ ...

ارشد سراسری-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 1401 | بازدید : 14,973

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی پزشکی کد : 1402 | بازدید : 13,067

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بیوشیمی بالینی کد : 1403 | بازدید : 14,012

رشته بیوشیمی بالینی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بیوشیمی بالینی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی، زیست شناسی، شیمی آلی ...

ارشد سراسری-پرستاری کد : 1404 | بازدید : 14,737

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، پرستاری بهداشت و جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-بهداشت محیط کد : 1405 | بازدید : 13,310

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و ...

ارشد سراسری-بهداشت حرفه ای کد : 1406 | بازدید : 12,810

...

ارشد سراسری-حشره شناسی پزشکی کد : 1407 | بازدید : 11,957

...

ارشد سراسری-فیزیوتراپی کد : 1408 | بازدید : 13,384

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آناتومی و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها، اصول حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، الکتروتراپی و آرتز و پروتز (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ویروس شناسی کد : 1409 | بازدید : 12,447

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (ویروس شناسی)، بیوشیمی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، ژنتیک مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مامایی کد : 1410 | بازدید : 16,311

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی پزشکی کد : 1411 | بازدید : 12,846

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-انگل شناسی پزشکی کد : 1413 | بازدید : 13,106

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، کرم شناسی، تک یاخته شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، قارچ شناسی، زیست شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیک پزشکی کد : 1414 | بازدید : 12,938

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نور و دیدگانی)، فیزیک هسته ای و اتمی، ریاضی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-آموزش بهداشت کد : 1415 | بازدید : 12,704

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زیست شناسی عمومی، روانشناسی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی پزشکی کد : 1416 | بازدید : 13,716

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-آمار زیستی کد : 1417 | بازدید : 12,395

...

ارشد سراسری-میکروب شناسی - باکتری شناسی کد : 1418 | بازدید : 13,625

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هماتولوژی کد : 1419 | بازدید : 13,487

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی کد : 1420 | بازدید : 14,604

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، شیمی عمومی، بیولوژی (سلولی ملکولی)، میکروب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-سم شناسی کد : 1421 | بازدید : 12,871

رشته سم شناسی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته سم شناسی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی (ساختمان و متابولیسم)، زیست ...

ارشد سراسری-ایمنی صنعتی کد : 1422 | بازدید : 12,547

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، مجموعه دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و ...

ارشد سراسری-انگل شناسی دامپزشکی کد : 1501 | بازدید : 15,543

رشته انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته انگل شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول کرم شناسی ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی دامپزشکی کد : 1502 | بازدید : 13,007

رشته فیزیولوژی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته فیزیولوژی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آناتومی و بافت شناسی، فیزیولوژی، ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی دامپزشکی کد : 1503 | بازدید : 12,601

رشته قارچ شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته قارچ شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، قارچ شناسی، میکروب ...

ارشد سراسری-بافت شناسی دامپزشکی کد : 1504 | بازدید : 12,651

رشته بافت شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بافت شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنین شناسی، بافت ...

ارشد سراسری-باکتری شناسی دامپزشکی کد : 1505 | بازدید : 5,278

رشته باکتری شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته باکتری شناسی دامپزشکی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باکتری شناسی عمومی ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی دامپزشکی کد : 1506 | بازدید : 3,893

رشته ایمنی شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان و ادبیات فارسی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایمونولوژی، باکتری ...

ارشد سراسری-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد : 1507 | بازدید : 6,505

رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

ارشد سراسری-بهداشت آبزیان کد : 1508 | بازدید : 3,252

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...