آزمون های خودسنجی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

آزمون های خودسنجی

کارشناسی ارشد سراسری

آزمون خودسنجی زبان و ادبیات فارسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زبان و ادبیات فارسی

شامل 5 درس و 1,005 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی ادبیات مقاومت ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زبان و ادبیات فارسی

شامل 7 درس و 1,206 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مردم شناسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 520 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی جمعیت شناسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 520 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی جامعه شناسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 520 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی توسعه روستایی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 495 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی رفاه اجتماعی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 520 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی جامعه شناسی انقلاب ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 520 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مطالعات فرهنگی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 5 درس و 640 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مطالعات جوانان ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 5 درس و 640 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی توسعه منطقه ای ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 515 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی گردشگری (توریسم) ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 440 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دانش اجتماعی مسلمین ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم اجتماعی

شامل 4 درس و 440 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی آموزشی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 6 درس و 930 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی درسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 6 درس و 930 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت آموزشی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 7 درس و 1,080 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی آموزش بزرگسالان ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 1 درس و 0 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی تحقیقات آموزشی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 5 درس و 780 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی تکنولوژی آموزشی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 6 درس و 927 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 8 درس و 1,235 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) ویژه: کارشناسی ارشد سراسری علوم تربیتی

شامل 7 درس و 1,060 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی 2

شامل 8 درس و 1,223 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی روانشناسی تربیتی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی 2

شامل 5 درس و 775 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مشاوره و راهنمایی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی 2

شامل 7 درس و 1,035 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانواده، توانبخشی) ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مجموعه علوم تربیتی 2

شامل 7 درس و 1,035 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق خصوصی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 6 درس و 810 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق بین الملل ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 660 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق جزا و جرم شناسی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 675 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق عمومی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 670 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق مالکیت فکری ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 4 درس و 570 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق محیط زیست ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 4 درس و 550 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق اقتصادی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 700 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق تجارت بین الملل ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 675 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی حقوق تجاری اقتصادی بین المللی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری حقوق

شامل 5 درس و 690 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی روانشناسی عمومی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی

شامل 7 درس و 1,060 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی روانشناسی بالینی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی

شامل 7 درس و 1,060 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ویژه: کارشناسی ارشد سراسری روانشناسی

شامل 7 درس و 1,060 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت بازرگانی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 7 درس و 1,090 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت دولتی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 6 درس و 945 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت صنعتی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 6 درس و 950 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت فناوری اطلاعات ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 7 درس و 1,090 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت تکنولوژی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 6 درس و 950 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت مالی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 6 درس و 730 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی کارآفرینی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 6 درس و 845 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت منابع انسانی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 7 درس و 1,090 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علمی کاربردی مدیریت نشر ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت

شامل 7 درس و 875 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت اجرایی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

شامل 5 درس و 775 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت (MBA) ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

شامل 3 درس و 850 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت امور شهری ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق)

شامل 5 درس و 775 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی بیوشیمی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم گیاهی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم جانوری ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی میکروبیولوژی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 5 درس و 886 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم سلولی و ملکولی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی ژنتیک ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی زیست فناوری (بیوتکنولوژی) ویژه: کارشناسی ارشد سراسری زیست شناسی سلولی و مولکولی

شامل 6 درس و 1,065 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی الکترونیک ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی قدرت ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مخابرات ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی کنترل ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی راه آهن برقی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی قدرت - مدیریت انرژی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی پزشکی - بیو الکتریک ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 545 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مکاترونیک ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی برق

شامل 7 درس و 530 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی شیمی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی شیمی

شامل 8 درس و 745 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)

شامل 5 درس و 490 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی آینده پژوهی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)

شامل 5 درس و 490 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مدیریت سیستم و بهره وری ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)

شامل 5 درس و 490 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم تصمیم و مهندسی دانش ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی)

شامل 5 درس و 470 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی سازه ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی زلزله ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مکانیک خاک و پی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی راه و ترابری ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی آب ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی سازه های هیدولیکی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی سازه های دریایی ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی برنامه ریزی حمل و نقل ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی مدیریت و ساخت ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی محیط زیست ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی رودخانه ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی مهندسی آب و فاضلاب ویژه: کارشناسی ارشد سراسری مهندسی عمران

شامل 6 درس و 650 تست سالهای 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 قیمت: رایگان

کنکور دانشگاه سراسری

آزمون خودسنجی علوم ریاضی کنکور دانشگاه سراسری ویژه: کنکور دانشگاه سراسری علوم ریاضی و فنی

شامل 4 درس و 300 تست سالهای 1389, 1390, 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم تجربی کنکور دانشگاه سراسری ویژه: کنکور دانشگاه سراسری علوم تجربی

شامل 4 درس و 300 تست سالهای 1389, 1390, 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم انسانی کنکور دانشگاه سراسری ویژه: کنکور دانشگاه سراسری علوم انسانی

شامل 4 درس و 300 تست سالهای 1389, 1390, 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی هنر کنکور دانشگاه سراسری ویژه: کنکور دانشگاه سراسری هنر

شامل 4 درس و 300 تست سالهای 1389, 1390, 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی زبان انگلیسی کنکور دانشگاه سراسری ویژه: کنکور دانشگاه سراسری زبان خارجی

شامل 4 درس و 300 تست سالهای 1389, 1390, 1391 قیمت: رایگان

دکتری سراسری نیمه متمرکز

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه علوم انسانی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم انسانی

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه علوم پایه ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پایه

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه فنی مهندسی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه فنی مهندسی

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه کشاورزی و منابع طبیعی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه کشاورزی و منابع طبیعی

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه هنر ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه هنر

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه علوم پزشکی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم پزشکی

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه دامپزشکی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه دامپزشکی

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه زبان (ویژه آموزش، ادبیات، ترجمه و زبان شناسی) ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه زبان

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه زبان (ویژه فرهنگ و زبان های باستانی) ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه زبان

شامل 2 درس و 60 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی دکتری سراسری - عمومی گروه تربیت بدنی ویژه: دکتری سراسری نیمه متمرکز استعداد تحصیلی و زبان - گروه علوم ورزشی

شامل 2 درس و 0 تست سالهای قیمت: رایگان

آزمون های استخدامی

آزمون خودسنجی آزمون های استخدامی ویژه: آزمون های استخدامی آزمون های استخدامی

شامل 7 درس و 1,640 تست سالهای 1397 قیمت: رایگان

کنکور دانشگاه آزاد

آزمون خودسنجی علوم ریاضی کنکور دانشگاه آزاد ویژه: کنکور دانشگاه آزاد علوم ریاضی و فنی

شامل 4 درس و 80 تست سالهای 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم تجربی کنکور دانشگاه آزاد ویژه: کنکور دانشگاه آزاد علوم تجربی

شامل 4 درس و 80 تست سالهای 1391 قیمت: رایگان

آزمون خودسنجی علوم انسانی کنکور دانشگاه آزاد ویژه: کنکور دانشگاه آزاد علوم انسانی

شامل 4 درس و 80 تست سالهای 1391 قیمت: رایگان