جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه روانشناسی 1 (عمومی - بالینی - خانواده درمانی - روانسنجی - صنعتی - کودک و نوجوان - اسلامی) کتاب هدیه دهید

مجموعه روانشناسی 1 (عمومی - بالینی - خانواده درمانی - روانسنجی - صنعتی - کودک و نوجوان - اسلامی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون روانشناسی به زبان انگلبسی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، روانسنجی، آزمون های شناختی هوش و استعداد، روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان، روانشناسی صنعتی - سازمانی، روانشناسی اجتماعی، رفتار سازمانی، روانشناسی امور استخدامی، بالندگی سازمانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).