جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه روانشناسی کتاب هدیه دهید

مجموعه روانشناسی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: آمار و روش تحقیق، رشد و یادگیری، شخصیت و آسیب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتاد و سوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بررسي سينتيکي واکنش واسرشتگي يک پروتئين با استفاده از تکنيک توقف جريان، سه ثابت سرعت بدست آمده است، کدام گزينه تفسير مناسب تري از رفتار اين پروتئين بدست مي دهد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ملکول هاي پروتئين در حالت واسرشته به طور کامل ساختار خود را از دست نداده و سه نوع کنفورماسيون مختلف را ايجاد مي کنند.
2) ملکول هاي پروتئين به سه
... بیشتر