جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کتاب هدیه دهید

مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فيزيولوژي و تغذيه ورزش، آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، حرکت شناسي و بيومکانيک ورزشي، رشد و يادگيري حرکتي، حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي، مديريت سازمان ها و مسابقات ورزشی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).