نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 ژنتيک و به نژادی گیاهی 2431 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 ژنتيک و به نژادی گیاهی 2431

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و طرح آزمایشات، نمونه سوال ژنتیک عمومی، نمونه سوال اصول زراعت. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 ژنتيک و به نژادی گیاهی 2431
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 438KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ژنتیک و به نژادی گیاهی، شامل دروس آمار و طرح آزمایش ها – ژنتیک – اصلاح نباتات – پیشرفته – ژنتیک کمی – به نژادی گیاهی پیشرفته (اصلاح نباتات تکمیلی) - بیومتری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- نجات جنین در کدام مورد، کاربرد بیشتری دارد؟

1) تولید گیاهان دیپلوئید مضاعف

2) تولید گیاهان عاری از ویروس

3) تلاقی بین گونه ای

4) تکثیر سریع گیاهان هتروزیگوت

 

- تست 2 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- بانک مریستم در مورد کدام یک از نمونه های گیاهی مطلوب تر است؟

1) بذور ارتودوکس

2) بذور ریکالیسترانت

3) گیاهان درختی

4) گیاهان علوفه ای

 

- پرسش 3 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- اگر پاسخ به گزینش 20 و دیفرانسیل گزینش 25 باشد، وراثت پذیری واقعی چند درصد است؟

1) 5

2) 20

3) 25

4) 80

 

- آزمون 4 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در یک زیر جمعیت خرگوش که با حداثل اینبریدینگ به مدت 24 نسل پرورش یافته است. اندازه موثر جمعیت 27 می باشد. تعداد واقعی خرگوش های این لاین چند عدد است؟

1) 27

2) 24

3) 13

4) 14

 

- سئوال 5 ژنتیک و به نژادی گیاهی

-  در یک صفت وابسته به جنس، فراوانی آلل a در نرها 20 درصد و در ماده ها 60 درصد است. این آلل در ماده های نسل بعد چند درصد است؟

1) 20

2) 40

3) 50

4) 60

 

- سوال 6 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- برای وقوع حداقل اینبریدینگ از کدام روش می توان استفاده کرد؟

1) آمیزش افراد خویشاوند

2) اندازه خانواده یکسان

3) افزایش اندازه خانواده

4) کاهش اندازه خانواده

 

- تست 7 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- برای تهیه یک رقم هیبرید ذرت از یک جمعیت، تعداد هفت اینبرد لاین با GCA بالا ایجاد شده است. مرحله بعدی کدام است؟

1) تاپ کراس

2) دیالل کراس

3) گزینش دوره ای برای SCA

4) آزمایش عملکرد اینبرد لاین ها

 

- پرسش 8 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- برای دورگ گیری گندم، والد پدری باید در چه مرحله ای باشد؟

1) آنتسیس

2) رسیدن فیزیولوژیک

3) سنبله، کاملا داخل غلاف

4) نیمی از سنبله خارج از غلاف

 

- آزمون 9 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در گزینش های دوره ای برادر – خواهران تنی و ناتنی به ترتیب کدام نوع ترکیب پذیری بررسی می شود؟

1) خصوصی - خصوصی

2) خصوصی - عمومی

3) عمومی - خصوصی

4) عمومی - عمومی

 

- سئوال 10 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- کدام یک از بازهای تغییر یافته، باعث بلوکه شدن سنتز DNA می شود؟

1) دای دی اکسی آدنوزین

2) دی اکسی تیمین

3) 2 آمینوپورین

4) 5 متیل سیتوزین

 

- سوال 11 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در بررسی آماری 4 رقم گندم در 3 ایستگاه با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار، درجه آزادی خطا برابر کدام است؟

1) 33

2) 47

3) 24

4) 18

 

- تست 12 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- اگر میانگین و واریانس یک توزیع دو جمله ای به ترتیب برابر با 10 و 8 باشد، تعداد مشاهدات این توزیع کدام است؟

1) 20

2) 25

3) 30

4) 50

 

- پرسش 13 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در یک گروه 10 نفری به چند طریق می توان یک شورای 3 نفره تشکیل داد؟

1) 20

2) 40

3) 120

4) 720

 

- آزمون 14 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- رگرسیون ......... روشی است برای برآورد ضراسب ............ در مورد داده های ........... .

1) ساده – همبستگی - متعامد

2) ساده – رگرسیون - غیرمتعامد

3) ریج – رگرسیون - غیرمتعامد

4) ریج – رگرسیون - متعامد

 

- سئوال 15 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- برای تحلیل ضرایب همبستگی بین صفات، از کدام نوع ضرایب همبستگی باید استفاده شود؟

1) جزئی

2) ساده

3) متعامد

4) ساده و یا متعامد

 

- سوال 16 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در محاسبه رگرسیون، کدام تبدیل، جزو مهم ترین تبدیل ها است؟

1) آنتی لگاریتمی

2) جذری

3) گرافیکی

4) لگاریتمی

 

- تست 17 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در کثیر الجمله های متعامد، ماتریس SP از کدام نوع ماتریس است؟

1) غیرقطری

2) قطری

3) متقارن

4) مستطیل

 

- پرسش 18 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- کدام مورد، از ویژگی های مقاومت القایی است؟

1) تغییر در ژنوم میزبان و فاقد قابلیت توارث

2) تغییر در ژنوم میزبان و دارای قابلیت توارث

3) عدم تغییر در ژنوم میزبان و دارای قابلیت توارث

4) عدم تغییر در ژنوم میزبان و فاقد قابلیت توارث

 

- آزمون 19 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- رقم گندم پیشگام در یک مزرعه یک هکتاری کشت شده و متوسط وزن هزار دانه آن 40 گرم است. از این جمعیت بوته هایی که دانه های درشت تر دارند را گزینش می کنیم که متوسط وزن هزار دانه آن ها 50 گرم است. اگر جمعیت گزینش یافته را با جمعیت اولیه کشت کنیم، چه نتیجه ای انتظار می رود؟

1) میانگین هر دو جمعیت یکسان بوده و تفاوت معنی داری نخواهند داشت.

2) میانگین جمعیت گزینش یافته به طور معنی داری بیشتر از جمعیت اولیه خواهد بود.

3) میانگین جمعیت گزینش یافته به طور معنی داری کمتری از جمعیت اولیه خواهد بود.

4) میانگین جمعیت گزینش یافته با جمعیت اولیه تفاوت معنی داری خواهد داشت و می تواند بین 40 تا 50 باشد.

 

- سئوال 20 ژنتیک و به نژادی گیاهی

- در جمعیتی با ضریب درون زاد آوری 1=F، فراوانی ژنوتیپ هتروزیگوت چند درصد است؟

1) صفر

2) 25

3) 50

4) 100