بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

کتابها


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-43-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 207
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 570,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 170
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-42-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 259
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 670,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-47-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 113
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 390,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-48-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 114
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 390,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 169
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-46-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 163
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 136
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 430,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-51-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 148
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-52-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 150
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-49-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 167
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 490,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-65-5
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 303
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 770,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-66-3
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 307
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 770,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-67-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 272
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 710,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-72-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 389
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 930,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-69-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 205
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 570,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-70-1
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 135
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 430,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 254
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 670,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-24-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 263
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 690,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-74-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 110
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 370,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-56-6
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 283
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 730,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-58-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 226
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 610,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-57-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 272
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 710,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-55-8
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 131
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 430,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-59-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 108
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 370,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-62-0
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 126
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 410,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-60-4
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 118
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 390,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-61-2
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 109
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 370,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-63-9
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 149
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 450,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


ویژه مقاطع: دکتری، کارشناسی ارشد
شابک: 978-964-7696-64-7
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 87
نویسنده: هیئت مولفان سنجش دانشورز
قیمت: 330,000 ريال + 180,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38