نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 مديريت و کنترل بيابان 2449 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 مديريت و کنترل بيابان 2449

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته علوم و مهندسی مرتع دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مدیریت و کنترل بیابان (بیابان زدایی) می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم و مهندسی مرتع امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان (بیابان زدایی) را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 مديريت و کنترل بيابان 2449
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 468KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مدیریت و کنترل بیابان، شامل دروس مدیریت بیابان (خاک های مناطق خشک، رابطه آب، خاک، گیاه و ژئومورفولوژی 2) – اکوسیستم مناطق بیابانی – فرسایش بادی و کنترل آن – بیابان زایی و روش های کنترل آن، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مدیریت و کنترل بیابان

- پلی گون های نمک در کجای عرصه های مناطق بیابانی ایجاد می شود؟

1) در کنار دریاها و دریاچه ها

2) در زمین های زراعی تک کشتی و تلفیقی

3) در سرحد بین اراضی مرتعی و کشاورزی

4) در پلایا و چاله ها و مناطق پست اراضی کویری

 

- تست 2 مدیریت و کنترل بیابان

- بزرگ ترین یاردانگ های ایران در کجا قرار دارند؟

1) کویر حاج علیقلی و مرنجاب

2) کویر لوت و دشت مرکزی

3) در کنار دریاچه ارومیه

4) در کنار تالاب و باتلاق گاخونی

 

- پرسش 3 مدیریت و کنترل بیابان

- کنترل خطر و بررسی حد آستانه ها و تحلیل ریسک خطر جزء کدام بخش ساختار اجرایی پیش آگاهی بیابان زایی است؟

1) پایش

2)هشدار

3) ارزیابی

4) پیش بینی

 

- آزمون 4 مدیریت و کنترل بیابان

- معروف ترین و پرکاربردی ترین شاخص پایش و تخریب پوشش گیاهی کدام یک است؟

1) NDVI

2) EVI

3) BI

4) NDWI

 

- سئوال 5 مدیریت و کنترل بیابان

- جهت پایش و هشدار گردوغبار از کدام شاخص می توان استفاده کرد؟

1) VI

2) AOD

3) NDBI

4) NDWI

 

- سوال 6 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام رده های خاک در ایران وجود ندارند؟

1) آندوسول، اریدسیول و ژلیسول

2) آندوسول و ژلیسول

3) آندوسول، اکسی سول، اسپادوسول و ژلیسول

4) آلفی سول و آندوسول

 

- تست 7 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام رده خاک پیچیده ترین تعریف را دارد و دلیل آن چیست؟

1) اریدسیول و آنتی سول زیرا در اقالیم گوناگون پیدا می شوند.

2) آنتی سول، زیرا در اقالیم مختلف یافت می شوند.

3) اینسپتی سول، زیرا در اقالیم مختلف یافت می شود.

4) اینسپتی سول، زیرا در اقالیم مختلف یافت شده و تاثیر عوامل محیطی در گوناگونی انواع آن نقش عمده ای دارد.

 

- پرسش 8 مدیریت و کنترل بیابان

- تئوری مجموع یا جمع حرارتی در گیاهان به چه مفهومی است.

1) مجموع درجه حرارتی که بیش از دمای صفر گیاهی برای یک نبات لازم است تا سیکل حرارتی خود را به پایان برساند.

2) مینیمم حرارتی است که در آن دما گیاه یخ می زند.

3) حرارتی که در آن حد گیاه قادر به ادامه زندگی نخواهد بود.

4) همان دمای معادل صفر گیاهی است.

 

- آزمون 9 مدیریت و کنترل بیابان

- مکانیسم اثر نمک بر روی گیاهان چگونه است؟

1)اثر اسمزی به علاوه پتانسیل کاپیلری

2) آثار اختصاصی یون به علاوه اثر اسمزی

3) اثر اسمزی به علاوه نیروی مکش

4) اثر اسمزی به علاوه پتانسیل هیگروسگوپیک

 

- سئوال 10 مدیریت و کنترل بیابان

- تخلخل ویژه یا آبدهی موثر به چه آبی گفته می شود؟

1) میزان آب مورد نیاز گیاه

2) میزان آب معادل رطوبت هیگروسکوپیسیته خاک

3) میزان آبی که خاک پس از زهکشی طبیعی در خود نگه می دارد.

4) میزان آبی که یک خاک اشباع در اثر نیروی وزن (ثقل) از دست می دهد.

 

- سوال 11 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام گزینه از راهکارهای مصنوعی جهت تاب آوری گیاه به شرایط شوری می باشد؟

1) افزایش فرکانس آبیاری

2) کاهش تعداد دفعات آبیاری

3) افزایش فاصله بین دو نوبت آبیاری

4) نگهداشت گیاه در شرایط رطوبت معادل اشباع

 

- تست 12 مدیریت و کنترل بیابان

-اگر مقدار و توزیع بارندگی در طول سال یکنواخت و منطبق با فصل رشد گیاهان باشد، بخش قابل توجهی از نیاز گیاه از طریق کدام یک تامین می شود؟

1) آب خاکستری

2) آب غیرمتعارف

3) آب سبز

4) آب سیاه

 

- پرسش 13 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام یک از گزینه های زیر در مورد نیاز آبی گیاه درست است؟

1) اولین علامت تعرق زیاد در گیاه افزایش مقدار آب و آماس سلولی برگ است.

2) علت تنش آبی در گیاه کاهش تعرق یا کافی نبودن جذب آب است.

3) علت تنش آبی کیفیت قابلیت نسبی دسترسی به آب و یا نبود آب است.

4) اولین علامت تعرق زیاد در گیاه کاهش مقدار آب و افزایش آماس سلولی برگ است.

 

- آزمون 14 مدیریت و کنترل بیابان

- زندگی کدام یک از گیاهان تابع نزولات جوی و محدود به دوره بارندگی است؟

1) گلیکوفیت ها

2) سکولانت

3) گزروفیت ها

4) افمرال ها

 

- سئوال 15 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام مورد در ایجاد پدیده شکاف خوردگی جلگه رسی تاثیر کمتری دارد؟

1) فراوانی پوشش با ریشه عمیق در واحد سطح

2) برداشت بی رویه از آب زیرزمینی

3) عوامل تکتونیکی و زمین ساختی

4) انبساط نمک و تبلورمجدد

 

- سوال 16 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام مورد در خصوص مدل های جدید منشاء یابی ترکیبی رسوبات نادرست است؟

1) ردیاب های مغناطیسی فقط برای رسوبات بادی مناسب است.

2) ردیابی مناسب است که در طول فرایندهای محل دچار تغییر نشود.

3) برای رسوبات بادی درجه سایش و مرفوسکپی مهم ترین ردیاب هستند.

4) در رسوبات بادی و آبی به ترتیب ذرات 250 – 100 و ریزتر از 75 میکرون مهم هستند.

 

- تست 17 مدیریت و کنترل بیابان

- فرایند واریختگی در چه مواد زمینی رخ می دهد و در کدام اشکال فرسایش موثرتر است؟

1) رس متراکم و املاح دار - پاشمان

2) رس و مارن سدیمی – برلند و خندق

3) مارن آهکی- زمین لغزش

4) شیل املاح دار – همه اشکال فرسایش

 

- پرسش 18 مدیریت و کنترل بیابان

- تپه های ماسه ای هم شکل موافق و مخالف جهت باد به ترتیب چه نامیده می شوند و تفاوت محیطی آن ها چیست؟

1) رشته طولی – نبکا – پوشش گیاهی – سرعت باد

2) قورد – بوکلیه – رطوبت زمین – قطر ذرات ماسه

3) پارابولیک – سیف – رلیف زمین – سطح ایستابی

4) برخان – پارابولیک – رطوبت زمین – پوشش گیاهی

 

- آزمون 19 مدیریت و کنترل بیابان

- کدام مورد در خصوص رودخانه های جاری در مناطق خشک و بیابانی نادرست است؟

1) پروفیل طولی مقعر

2) پروفیل طولی محدب

3) عدم وجود پیوستگی سراب تا پایاب

4) دارا بودن شرایط آلوژنیک

 

- سئوال 20 مدیریت و کنترل بیابان

- مرز شروع تشکیل ارگ ها بر کدام خط هم باران در مناطق بیابانی انطباق دارد؟

1) 300 میلی متری

2) 100 میلی متری

3) 10 میلی متری

4) 250 میلی متری