نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 فلسفه علم 2138 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 فلسفه علم 2138

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

رشته فلسفه علم (فلسفه فیزیک - تاریخ علم در دوره اسلامی) دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش فلسفه علم می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های فلسفه عمومی، منطق، فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، فلسفه علم، تاریخ علم امکان شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه علم (فلسفه فیزیک - تاریخ علم در دوره اسلامی) را دارند.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 فلسفه علم 2138
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 931KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات فلسفه علم، شامل دروس فلسفه عمومی – منطق – فلسفه اسلامی – فلسفه غرب – فلسفه علم – تاریخ علم ، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 فلسفه علم

- الگوی افلاک حامل و تدویر به منظور رفع کدام ناهنجاری در حرکت سیارات، در نظر گرفته شده بود؟

1) کندی سرعت حرکت سیارات در اوج فلک حامل

2) حرکت یکنواخت سیارات بر گرد معدل المسیر

3) حرکت نقاط گره مداری

4) حرکت بازگشتی سیارات

 

- تست 2 فلسفه علم

- کدام مورد، از عناصر جدید در انقلاب علمی قرن هفدهم بود؟

1) مکانیک باوری

2) استفاده از تجربه

3) استفاده از ریاضیات

4) طبیعی سازی

 

- پرسش 3 فلسفه علم

- کدام مورد، نشانه اندیشه های افلاطونی در فعالیت های علمی گالیله است؟

1) برهان خلف

2) ارائه جدول اندازه گیری ها

3) ایده آل سازی

4) آزمایش های مکرر

 

- آزمون 4 فلسفه علم

- قضیه زوج طوسی مسطح برای حل کدام یک از اشکالات زیر در مدل های بطلمیوسی مطرح شد؟

1) لنگر انداختن فلک تدویر

2) نقطه محاذات

3) معدل المسیر

4) لم عُرضی

 

- سئوال 5 فلسفه علم

- چرا گالیله فرض کرد، سرعت سقوط اجسام به صورت خطی افزایش می یابد؟

1) جدول اندازه گیری ها این طور نشان می داد.

2) براساس فلسفه طبیعی افلاطون

3) آزمایش های مکرر

4) براساس سادگی

 

- سوال 6 فلسفه علم

- کدام یک از دانشوران، اثری مستقل در خصوص ابدال ادویه نداشت؟

1) نجیب الدین سمرقندی

2) بدیغورس

3) محمد بن زکریای رازی

4) جالینوس

 

- تست 7 فلسفه علم

- مهم ترین ابزار برای رصد مستقیم طول و عرض دایرة البروجی سیارات کدام است؟

1) ذات الشعبتین

2) ربع جداری

3) ذات الحلق

4) اسطرلاب

 

- پرسش 8 فلسفه علم

- اولین فرمالیسم مکانیک کوانتومی توسط چه کسی و در چه سالی ارائه گردید؟

1) پلانک - 1900

2) بور - 1913

3) هایزنبرگ - 1925

4) شرودینگر - 1926

 

- آزمون 9 فلسفه علم

- کدام مورد از دستاوردهای گالیله است؟

1) ارائه قانون جهان شمول برای حرکت در آسمان ها و زمین

2) احیای مجدد نظریه اتمیسم دوران باستان

3) کشف قمرهای چهارگانه مشتری

4) رصد تلسکوپی زحل و کشف حلقه آن

 

- سئوال 10 فلسفه علم

- کدام مورد با اندیشه گالیله، ناسازگار است؟

1) طرد علت غایی از طبیعت شناسی

2) بیضوی انگاشتن مسیر سیارات

3) تمایز میان کیفیات اولیه و ثانویه

4) طبیعت به مثابه یک منظومه ریاضی

 

- سوال 11 فلسفه علم

- کدام مورد در تاریخ ریاضیات از نظر زمانی تقدم دارد؟

1) حساب انتگرال

2) حساب احتمالات

3) هندسه تحلیلی

4) لگاریتم ها

 

- تست 12 فلسفه علم

- کدام دانشمند، فرضیه شبکیه چشم برای رؤیت را ارائه نموده است؟

1) راجر بیکن

2) گروستست

3) کپلر

4) نیوتن

 

- پرسش 13 فلسفه علم

- از نظر دوئم دانشمندان در مواجهه با تضاد آشکار پیش بینی و نتیجه آزمایش چه موضعی دارند؟

1) شکاکیت افراطی

2) اتکا به شمّ علمی

3) جزم اندیشی

4) برپایی نظریه ای جدید

 

- آزمون 14 فلسفه علم

- کدام مورد در خصوص تجربه گرایی برساختی ون فراسن، درست است؟

1) هدف علم ارایه مدل های صادق است.

2) هدف علم ارایه مدل های سازگار است.

3) هدف علم ارایه مدل هایی است که دارای کفایت تجربی هستند.

4) نظریه های علمی مجموعه ای از گزاره های صادق درباره طبیعت است.

 

- سئوال 15 فلسفه علم

- تلقی ون فراسن نسبت به «نظریه ها» ذیل کدام دیدگاه است؟

1) نحوی

2) سمانتیکی

3) گزاره ای

4) متافیزیکی

 

- سوال 16 فلسفه علم

- کدام مورد، در خصوص نظریه جهان 3 پوپردرست است؟

1) جهان 3 استعاری است.

2) جهان 3 واقعی است.

3) جهان 3 جهانی در ذهن انسان است.

4) جهان 3 شامل واقعیت های مادی است.

 

- تست 17 فلسفه علم

- «نسبی گرایی معرفت شناختی» بسکار مستلزم کنار گذاشتن کدام مورد است؟

1) عقلانیت علم

2) پیشرفت علم

3) نظریه تطابقی صدق

4) امکان شناخت واقعیت

 

- پرسش 18 فلسفه علم

- فلسفه تحلیلی در انگلستان، به صورت فلسفه ای بر ضد کدام جریان فلسفی ظهور کرد؟

1) هیومی

2) نوهگلی

3) نوکانتی

4) دکارتی

 

- آزمون 19 فلسفه علم

- جهان شناسی کدام فیلسوف را می توان تقریری روحانی از جهان شناسی دموکریتوس دانست؟

1) دکارت

2) لوکرتیوس

3) اپیکوروس

4) لایب نیتس

 

- سئوال 20 فلسفه علم

- اولین مرحله سیرآگاهی در پدیدارشناسی روح هگل، کدام است؟

1) یقین حسی

2) ادراک

3) فهم

4) خودآگاهی