نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سلولي و تکويني 2222 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سلولي و تکويني 2222

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال گیاه شناسی، نمونه سوال فیزیولوژی گیاهی، نمونه سوال زیست شناسی سلولی و مولکولی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زيست شناسي گياهي سلولي و تکويني 2222
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 743KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی، شامل دروس فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل (ریخت شناسی، تشریح، ریخت زایی و اندام زایی) – تشریح گیاهان آوندی – یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی مقایسه ای – زیست شناسی تکوینی گیاهی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- در گدام گروه گیاهی سیفونواستل از نوع کلادوسیفونتیک و فقط شکاف شاخه ای که همراه دستجات جدا شده از استوانه مرکزی به شاخه جانبی می رود، دیده نمی شود؟

1) اسفنوپسیدا

2) پتروپسیدا

3) پسیلوتوم

4) لیکوپسیدا

 

- تست 2 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام مورد، طرح آلبرشیم دیواره سلولی را توضیح می دهد؟

1) پیوندهای محکم الکترواستاتیکی دارد.

2) پیوندهای سست کوالانسی در اینجا دیده می شود.

3) یک نوع ارتباط بسته در دیواره وجود دارد.

4) مجموعه عناصر دیواره ساختمان شبکه ای ممتد دارند.

 

- پرسش 3 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام یک، در ترکیبات پایه ای و ثابت دیواره وجود ندارد؟

1) لیگنین

2) بخش ماتریکسی

3) همی سلولز و پکتین

4) بخش میکروفیبریلی (سلولز)

 

- آزمون 4 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام مورد، سیتوکروم است؟

1) نوکلئوتید

2) حلقه پیرول حاوی آهن

3) حلقه پیرول حاوی منیزیم

4) حلقه پرفورین حاوی آهن

 

- سئوال 5 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام یک، عضو ثابت واحدهای سازندۀ لیگنین نمی باشد؟

1) گروه پروپانی

2) فنیل پروپان

3) گروه متوکسی

4) حلقه های هیدروکسی بنزن

 

- سوال 6 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدامیک از شرایط زیر موجب سنتز کالوز به جای سلولز می شود؟

1) ازدیاد کلسیم

2) فشا اسمزی نرمال

3) دخالت آنزیم های مخصوص

4) وجود پلی پپتید 18000 دالتونی

 

- تست 7 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- در کدام گونه ها با وجود بافت پریدرم، عدسک مشاهده نمی شود؟

1) آقطی

2) بید

3) گلابی

4) انگور

 

- پرسش 8 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- سلول های اندودرم در ریشه یک گیاه تک لپه، با کدام ویژگی از سلول های اندودرم ریشه یک گیاه دولپه ای چوبی تشخیص داده می شوند؟

1) نداشتن نوار کاسپاری

2) نداشتن سلول معبر

3) تشکیل دیواره ثانویه

4) تشکیل دیواره ضخیم اولیه

 

- آزمون 9 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- تعداد ردیف های اشعه (شعاع) آوندی در چوب پسین با چه نوع برش (برش هایی) تعیین می شود؟

1) عرضی – طولی شعاعی

2) عرضی – طولی مماسی

3) طولی - عرضی

4) طولی مماسی - طولی

 

- سئوال 10 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- در کدام یک، تیغه های دیواره عرضی تفاوتی در ترکیب نشان نمی دهند ولی جهت میکروفیبریل های سلولزی در آن ها متناوب است؟

1) اسکلرید

2) استروئوم

3) کلانشیم

4) اسکلرانشیم

 

- سوال 11 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- از نظر تکوینی، فیبر در گونه های به خصوصی از گندمیان و جگن ها از کدام بخش به وجود می آید؟

1) پارانشیم

2) پروتودرم

3) پروکامبیوم

4) مریستم زمینه

 

- تست 12 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- ضمائم جامد ویژه به نام استاتولیت که زمین گیرایی مثبت ریشه را موجب می شوند، در سلول های کدام بخش وجود دارد؟

1) آندودرم

2) اپیدرم

3) پوست

4) کلاهک

 

- پرسش 13 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- تشکیل کیسه رویانی نشان از پایان کدام فرایند است؟

1) میکروسپور وژنز

2) میکروگامتوژنز

3) مگاسپوروژنز

4) مگاگامتوژنز

 

- آزمون 14 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- ماکرو اسکلریدها اغلب در کجا یافت می شوند؟

1) ریشه

2) برگ

3) پوسته دانه

4) دستجات آوندی

 

- سئوال 15 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- طبق نظریه اشمیت، توده ای از سلول های هم قطر با واکوئل درشت که در جهات مختلف تقسیم می شوند و توسط تونیکا پوشیده شده اند را چه می نامند؟

1) درماتوژن

2) کورپوس

3) پریبلم

4) پله رم

 

- سوال 16 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- طبق نظریۀ بوآ، در رأس ریشه ناحیه ای وجود دارد که براساس نظریات قبلی محل استقرار سلول های بنیادی است. این ناحیه چه نامیده می شود؟

1) آرام

2) فعال

3) کورپوس

4) کالیپتروژن

 

- تست 17 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام یک، معادل سلول های همراه عناصر غربالی است؟

1) سلول پارانشیمی

2) سلول کلانشیمی

3) سلول فیبر آبکش

4) سلول آلبومینوئیدی

 

- پرسش 18 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- تکامل کوتین و تشکیل کوتیکول و تکامل بافت پارانشیم، از نوآوری های مشترک در کدام دسته از گیاهان است؟

1) قارچ ها

2) خشکی زی

3) جلبک ها

4) آبزی

 

- آزمون 19 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام گزینه از ویژگی های معمول گل های گیاهانی که با زنبور گرده افشانی می شوند، نیست؟

1) رنگ قرمز

2) تقارن دوطرفی

3) خطوط راهنمای شهد

4) تعداد چرچم به نسبت کم

 

- سئوال 20 زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی

- کدام یک از عناصر زیر هم نقش ساختاری و هم نقش متابولیسمی دارند؟

1) روی

2) نیکل

3) منگنز

4) کلسیم