نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زمين شناسي آب هاي زيرزميني 2204 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي آب هاي زيرزميني 2204

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زمین شناسی فیزیکی، نمونه سوال زبان تخصصی زمین شناسی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زمين شناسي آب هاي زيرزميني 2204
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.2MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زمین شناسی آب های زیرزمینی، شامل دروس زمین شناسی ایران – آب زمین شناسی – هیدروژئولوژی پیشرفته – هیدرولیک آب های زیرزمینی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- برای تعیین دبی بحرانی چاه، از کدام روش استفاده می شود؟

1) برگشت

2) افت پله ای

3) توسعه چاه

4) افت - فاصله

 

- تست 2 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- برای توسعه چاه های بدون لوله گذاری در سنگ های سیلیکاته، از کدام ماده شیمیایی استفاده می شود؟

1) پلی استات ها

2) اسید کربنیک

3) اسید هیدروکلریک

4) اسید هیدروفلوریک

 

- پرسش 3 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- کدام آزمون، برای محاسبه ضرایب هیدرودینامیک آبخوان مطمئن تر است؟

1) اسلاگ

2) پمپاژ

3) بار ثابت

4) بار افتان

 

- آزمون 4 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- در مخروط افت های نامتقارن، همه موارد تاثیر دارند، به جز:

1) شیب سنگ کف

2) شیب سطح ایستایی

3) چاه پمپاژ فعال درون شعاع تاثیر

4) رودخانه تغذیه کننده در نزدیکی چاه

 

- سئوال 5 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- هر چه قابلیت انتقال یک آبخوان بیشتر باشد، کدام عبارت در مورد جریان آب در اطراف چاه حفر شده در آن، درست تر است؟

1) شعاع تاثیر آن بیشتر است.

2) شعاع تاثیر آن کمتر است.

3) شیب هیدرولیکی بیشتر است.

4) شیب هیدرولیکی کمتر است.

 

- سوال 6 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- عدم اعتبار قانون دارسی در کدام شرایط محیطی جریان آب زیرزمینی با بقیه متفاوت است؟

1) رس ها

2) مجاری کارستی

3) مجاورت چاه پمپاژ

4) کانال های مدفون رودخانه ای درشت دانه قدیمی

 

- تست 7 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- اگر بار هیدرولیکی در 2 پیزومتر به فاصله 200 متر و با عمق یکسان به ترتیب 220 و 218 متر و هدایت هیدرولیکی آبخوان 4 متر بر روز باشد، دبی عبوری از واحد عرض آبخوان با ضخامت 50 متر، چند مترمکعب بر روز است؟

1) 50

2) 25

3) 4

4) 2

 

- پرسش 8 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- در بخش انتهایی دشت ها معمولا ترکیب هیدروشیمی آب زیرزمینی، بیشتر به چه نوعی نزدیک است؟

1) کلروره

2) سولفاته

3) کربناته

4) بی کربناته

 

- آزمون 9 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- رابطه برنولی برای کدام نوع سیال معتبر است؟

1) واقعی

2) چسبنده

3) ایدئال

4) چگالی متغیر

 

- سئوال 10 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- همه محل های زیر برای تشکیل غار مناسب هستند، به جز:

1) مجاور آب های هیپوژن

2) محور تاقدیس و ناودیس

3) محل تماس واحدهای کارستی و غیرکارستی

4) پایین تر از سطح اساس فرسایش در دره های کارستی

 

- سوال 11 زمین شناسی آب های زیرزمینی

-علت اصلی تشکیل غارهای چند طبقه کدام است؟

1) افت سطح ایستایی

2) تفاوت در لیتولوژی سنگ های کربناته

3) وجود درز و شکاف های متفاوت در توده آهکی

4) تغییر لیتولوژی و شکستگی در بخش های مختلف توده آهکی

 

- تست 12 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- کدام یک از واحدهای زمین شناسی دارای تخلخل دوگانه است؟

1) گرانیت

2) هورنفلس

3) کنگلومرا

4) ماسه رس دار

 

- پرسش 13 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- چشمه قرار گرفته در کدام سنگ ها به احتمال زیاد فصلی خواهد بود؟

1) آندزیت

2) آبرفت

3) ماسه سنگ

4) کنگلومرا

 

- آزمون 14 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- در کدام حالت، راندمان چاه زیاد است؟

1) آبدهی ویژه زیاد

2) افت سازندی ناچیز

3) افت شبکه ناچیز

4) ظرفیت ویژه چاه زیاد

 

- سئوال 15 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- کدام یک از ویژگی های آبخوان باتوجه به شرایط محیط می تواند اسکالر یا برداری باشد؟

1) بار فشار

2) شار جریان

3) نفوذپذیری

4) بار هیدرولیکی

 

- سوال 16 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- آب نفوذی از یک حوضچه تغذیه مصنوعی به سطح ایستایی رسیده است و یک جریان پایدار در محیط همگن برقرار شده است. فشار در فاصله بین سطح زمین و سطح ایستایی چگونه است؟

1) در هر لحظه برابر با ارتفاع آن نقطه تا سطح ایستایی است.

2) به طرف سطح ایستایی کم می شود.

3) برابر عمق سطح ایستایی است.

4) برابر صفر است.

 

- تست 17 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- عدد رینولدز، نشان گر نسبت کدام نیروها است؟

1) کپیلری به چسبندگی

2) اینرسی به چسبندگی

3) چسبندگی به اینرسی

4) کپیلری به اینرسی

 

- پرسش 18 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- برای تعیین جهت جریان در آبخوان های آبرفتی و همگن کدام روش مناسب تر است؟

1) چاه مشاهده ای

2) چاه پیزومتری ساده

3) پیزومتر مرکب

4) مکش سنج

 

- آزمون 19 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- طبق کدام فرض، شیب هیدرولیکی و شیب سطح ایستایی یکسان در نظر گرفته می شود؟

1) نبود مؤلفه عمودی جریان

2) نبود مؤلفه افقی جریان

3) همگن بودن محیط

4) ایزوتروپ بودن محیط

 

- سئوال 20 زمین شناسی آب های زیرزمینی

- پراکندگی چینه شناسی سنگ های منشأ ذخایر هیدروکربوری منطقه زاگرس، اغلب مربوط به کدام زمان است؟

1) ژوراسیک - ائوسن

2) سیلورین - پالئوسن

3) دونین - تریاس

4) کرتاسه - پالئوژن