نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 زبان و ادبيات فارسي 2101 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 زبان و ادبيات فارسي 2101

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال متون نظم، نمونه سوال متون نثر، نمونه سوال کلیات ادبی (دستور، بلاغت، عروض و تاریخ ادبیات). نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 زبان و ادبيات فارسي 2101
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.41MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی ، شامل دروس کلیات ادبی (تاریخ ادبیات، دستور – عروض و قافیه – نقد و نظریه های ادبی معاصر) – متون نظم و نثر – زبان عربی – متون نظم – متون نثر - بلاغت، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 زبان و ادبیات فارسی

- منظور از «پور» که در بیت هفتم به تولد او اشاره شده است، کیست؟

1) کیخسرو

2) فرود

3) منوچهر

4) نوذر

 

- تست 2 زبان و ادبیات فارسی

- این بخش از داستان براساس کدام شگرد روایی، نقل شده است؟

1) شتاب مثبت

2) شتاب منفی

3) کانونی سازی

4) دیرندگی روایی

 

- پرسش 3 زبان و ادبیات فارسی

- بیت زیر به باور کدام یک از فرقه های کلامی، در باب جبر و اختیار اشاره دارد؟

«به میان قدر و جبر ره راست بجوی    که سوی اهل خرد جبر و قدر درد و عناست»

1) امامیه

2) معتزله

3) اشاعره

4) مرجئه

 

- آزمون 4 زبان و ادبیات فارسی

- مفهوم کلی مصرع دوم بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

«هر که جهان خواهد کاسان خورد    تابستان برگ زمستان خورد»

1) از بیم فردا، امروز را فدا نکردن

2) در لحظه زندگی کردن و غم امروز و فردا را نخوردن

3) در ایام فراخی نعمت، به فکر سختی ایام محنت بودن

4) دم غنیمت شمردن و از مواهب ایام فراخی نعمت بهره مند شدن

 

- سئوال 5 زبان و ادبیات فارسی

- متن زیر با کدام گزینه کامل می شود؟

«مرد هنرمند با مروت، اگر چه خامل منزلت و بسیار خصم باشد، به عقل و مروت خویش پیدا آید در میان قوم؛ »

1) کاندرین مُلک چو طاووس به کار است مگس.

2) چو مرد بر هنر خویش ایمنی دارد       شود پذیرۀ دشمن به جستن پیکار

3) چنان که فروغ آتش اگرچه فروزنده خواهد که پست بسوزد به ارتفاع گراید.

4) چون شاخ رز که بر درخت نیکوتر و بارورتر نرود و بدانچه نزدیک تر باشد درآویزد.

 

- سوال 6 زبان و ادبیات فارسی

- مفهوم عبارت زیر، در کدام گزینه آمده است؟

- «و از میان فرزندان کیوک به غلبه و شطط و اقتحام و تسلط معروف و مشهور بود.»

1) و از بین فرزندان کیوک او آدمی ظالم، قدرتمند و زورگو بود.

2) و از بین فرزندان، کیوک آدمی قوی، ظالم، برنامه ریز و مسلط بود.

3) و از بین فرزندان کیوک، او به قدرت، زورآزمایی و پیروزی معروف بود.

4) و از بین فرزندان، کیوک به قدرت، جسارت، بی پروایی و برتری جویی شهرت داشت.

 

- تست 7 زبان و ادبیات فارسی

- آزردن عطارد در متن زیر کنایه از چیست؟

«در شب واقعه، تا سحر سرمه سهر کشیده بودم و ترهات و خرافات درهم نوشته و در آن سودای بی حاصل، همه شب عطارد را آزرده بودم.»

1) بی خوابی کشیدن

2) در انتظار طلوع صبح بودن

3) چشم از آسمان برنداشتن

4) مهارت و استادی در نوشتن نشان دادن

 

- پرسش 8 زبان و ادبیات فارسی

- عبارت زیر وصف کدام فرقه صوفیه است؟

- «قاعده و اساس طریقت تصوف و معرفت، جمله بر ولایت و اثبات آن است.»

1) نوریه

2) حکیمیه

3) سهلیه

4) طیفوریه

 

- آزمون 9 زبان و ادبیات فارسی

عبارت زیر، در تعریف کدام نوع از خرقه های صوفیه است؟

- «صاحب وجد آن را از سر غلبه و سلب اختیار بر خود خرق کند و بر حاضران مجلس سماع جنسا او غیرجنس قسمت کنند و هر یک را نصیبی بدهند.»

1) صحیحه

2) ممزّقه

3) مودّت

4) تبرّک

 

- سئوال 10 زبان و ادبیات فارسی

- کدام گزینه، به ترتیب جاهای خالی عبارت زیر را کامل می کند؟

«شهود تجلی افعال را ............. خوانند و شهود تجلی صفات را ........... و شهود تجلی ذات را .............. .»

1) محاضره – مکاشفه - مشاهده

2) مکاشفه – مشاهده - مناظره

3) مشاهده – محاضره - مناظره

4) مناظره – محاضره - مکاشفه

 

- سوال 11 زبان و ادبیات فارسی

- در کدام گزینه گروه فعلی وابسته به جملۀ پایه در نقش مفعول است؟

1) تو خیال می کنی امثال بایزید کم بوده اند؟ بلکه هم از بایزید بالاتر.

2) این حرف ها را به تو می گویم تا توی چاله ها نیفتی؛ بالاخره نویسنده ای.

3) میوه را نرسیده از درخت بکنی نه مزه دارد، نه خاصیت؛ دل درد هم می گیری.

4) انگار اینها هیچ کاری نداشته اند جز اینکه دیگران را شگفت زده بکنند با کارهایشان.

 

- تست 12 زبان و ادبیات فارسی

- کدام گزینه، درست است؟

1) خوشا پرنده که بی واژه شعر می گوید. (هزج)

2) به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. (خفیف)

3) سنگ که تن وارۀ صبور سکوت است. (منسرح)

4) و زان دلخستگانت راست اندوهی فراهم. (مضارع)

 

- پرسش 13 زبان و ادبیات فارسی

- کدام گزینه دربارۀ حدیقۀ سنایی، درست است؟

1) به پیروی از ختم الغرائب سروده شده است.

2) مدح بهرام شاه از مفصل ترین باب های آن است.

3) وزن آن با وزن منظومۀ کارنامۀ بلخ متفاوت است.

4) شاعر از سرودن بیت های هزل آمیز در آن پرهیز کرده است.

 

- آزمون 14 زبان و ادبیات فارسی

- موضوع کدام گزینه درست تبیین شده است؟

1) مطلع السعدین از کمال الدین حسین کاشفی سبزواری در علم اخلاق تصنیف شده است.

2) در شرح احوال شاعران، کتاب بهارستان جامی به شرح احوال یکصدوپنج تن از شاعران پرداخته است.

3) از کتب صوفیه، جواهرالاسرار تألیف کمال الدین حسین خوارزمی، شرحی است بر مثنوی معنوی مولوی.

4) مجمع التواریخ دربارۀ تاریخ پادشاهان هند و سلاطین دهلی از شهاب الدین عبدالله معروف به حافظ ابروست.

 

- سئوال 15 زبان و ادبیات فارسی

- کدام گزینه دربارۀ رویکردهای سبک شناسی (متن بنیاد و بافت بنیاد) درست است؟

1) منظور از متن، ساختارهای زبانی و غیرزبانی ای است که به طور نظام مند شکل ارتباط را تحت تاثیر قرار می دهد.

2) شاخه های سبک شناسی کاربردی، سبک شناسی انتقادی و سبک شناسی فمنیستی گونه هایی از سبک شناسی متن مدار هستند.

3) سبک شناسی دریافت یا رمزگشا که بر مدار فهم و درک خواننده می چرخد، ذیل رویکردهای بافت بنیاد قرار می گیرد.

4) رویکردهایی که بنیان زبان شناسیکدارند در شمار سبک شناسی بافت بنیاد قرار می گیرند؛ مانند سبک شناسی آماری، فرمالیستی و سبک شناسی ساختارگرا.

 

- سوال 16 زبان و ادبیات فارسی

- تفاوت سبک نثر مرسل عالی با نثر فنی مرسل کدام است؟

1) در نثر فنی مرسل، اسهاب و اطناب ممل به گونه ای است که معنی را در برابر لفظ، سست و ضعیف می کند.

2) در نثر فنی مرسل، مترادفات لفظی بیشتر است و هدف غایی نثر هنور هم بیان معنی است و لغات دشوار و دور از ذهن در آن دیده نمی شود.

3) در نثر فنی مرسل کاربرد صنایع لفظی به حدی است که معنی را تحت الشعاع خود قرار می دهد و چه بسا معنی در صنایع لفظی و ارکان زینتی کلام گم شود.

4) تنها تفاوت نثر فنی مرسل با نثر مرسل عالی، وجود لغات دشوار و دور از ذهن و التزام سجع در کلام است.

 

- تست 17 زبان و ادبیات فارسی

- کدام گزینه در باب سبک شعری جامی، صادق است؟

1) در قصیده سرایی به شعر شاعران سلف چون خاقانی و انوری نظر داشت.

2) به دلیل انتساب به طریقت نقش بندی، در شعر، منتقد نظریه وحدت وجود ابن عربی بود.

3) به دو زبان ترکی وفارسی آثاری به نظم و نثر پرداخت و آثارش به سبک هندی نزدیک است.

4) از شاعران و نویسندگان بزرگ عصر خود بود که در مثنوی از نظامی و در غزل از سبک حافظ تقلید می کرد.

 

- پرسش 18 زبان و ادبیات فارسی

- مهم ترین ابتکار عیوقی در منظومه ورقه و گلشاه، کدام است؟

1) تلفیق منظومه عاشقانه و تعلیمی

2) گنجاندن چند غزل در میان مثنوی

3) انتخاب بحری غریب و کم سابقه در شعر فارسی

4) گذاشتن اسامی فارسی برای شخصیت های عربی در داستان

 

- آزمون 19 زبان و ادبیات فارسی

- کدام اصطلاح، درست معنی شده است؟

1) متن بستهف متنی است که خوانش آن مستلزم تعامل ذهنی و روحی خواننده با مؤلف آن است.

2) متن خوانا، ابژه ای ناتمام است که با عمل خوانش خوانندگان نظام معنایی آن تکمیل می شود.

3) متن نویسا، به دلیل تکثر فوق العادۀ آن هرگونه نقد یا تفسیری را که بخواهد کل متن را پوشش دهد، ناکام می گذارد.

4) متن گشوده، متنی است که سویۀ باطنی آن به سمت آثار پیش از خود باز می شود و کلیت آن در رابطه ای بینامتنی شکل می گیرد.

 

- سئوال 20 زبان و ادبیات فارسی

- مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟

«این جهان در جنب فکرتهای ما     همچو اندر جنب دریا ساغر است»

1) انسان عالم کبیر است و آفرینش عالم صغیر

2) اندیشه آدمی گنجایی درک عظمت عالم خلقت را ندارد.

3) دنیا در مقایسه با اندیشه آدمی چون ساغری در مقابل دریاست.

4) دریا در مقایسه با حرص و آز آدمی، ساغری بیش نیست.