نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1401 ترويج و آموزش کشاورزي پايدار 2437 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1401 ترويج و آموزش کشاورزي پايدار 2437

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1401 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال آمار و احتمالات، نمونه سوال اقتصاد کشاورزی، نمونه سوال کشاورزی و توسعه پایدار. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1401 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 6 اسفند 1400 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1401 ترويج و آموزش کشاورزي پايدار 2437
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1401
گروه : ---
مشخصات فایل : 701KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ترویج و آموزش کشاورزی پایدار، شامل دروس ترویج و آموزش کشاورزی – اصول مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی – جامعه شناسی روستایی – آموزش کشاورزی – روش تحقیق و آمار اجتماعی – مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام گزینه، ترکیبی از فرایندها و ساختارها است، که توسط مدیران ترویج کشاورزی اجرا می شود، تا اقدامات سازمان ترویج را در دستیابی به اهدافش اطلاع رسانی، هدایت، مدیریت و نظارت کند؟

1) سیاست

2) حاکمیت

3) برنامه راهبردی

4) کنترل و نظارت

 

- تست 2 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- یک مدیر ترویج کشاورزی، برای غلبه بر دشواری های خلق و شبیه سازی مدل های پیچیده ذهنی، در قالب یک شیوه هوشمندانه، به کدام گزینه بایستی توجه کند؟

1) تفکر طراحی

2) تفکر عملیاتی

3) نظم سیستمی

4) پویایی سیستم

 

- پرسش 3 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- فرایندی که در آن استراتژیست ها محیط نظام ترویج کشاورزی را مطالعه کرده و فرصت ها، تهدیدها، قوت ها و ضعف های سازمان آن را مشخص می کنند، تحت چه عنوانی نامیده می شود؟

1) تحلیل محیط نظام ترویج کشاورزی

2) مدیریت راهبردی در ترویج کشاورزی

3) برنامه ریزی راهبردی در ترویج کشاورزی

4) نقشه استراتژیک فعالیت های ترویجی

 

- آزمون 4 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام یک از موارد، جزو راهبردهای ارتقاء روایی در تحقیقات کیفی به شمار نمی روند؟

1) استفاده از روش پرسشگر همتا

2) استفاده از توصیف تفصیلی برای انتقال یافته ها

3) استفاده از مقیاس استاندارد

4) مثلث سازی

 

- سئوال 5 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- در تبیین مفهومی، پیچیدگی سیستم در یک نظام ترویج کشاورزی، کدام گزینه را می توان نماینده چنین تفکری قلمداد کرد؟

1) تعداد و ماهیت تعاملات میان متغیرهای درگیر در یک سیستم

2) بررسی و شبیه سازی رفتار ثابت یک حلقه بازخور

3) اقدامات اصلاحی برای نزدیک کردن وضعیت سیستم به هدف

4) بیان تفاوت میان وضعیت فعلی سیستم با وضع مطلوب

 

- سوال 6 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام ابزار مدیریت، منجر به شناسایی ایده های جدید و متنوع شده و از برنامه ریزی اقتضایی پشتیبانی کرده و نوعی سیستم هشدار دهنده اولیه برای تغییرات عمده لازم در محیط نظام های ترویجی را به دست می دهد؟

1) روش تحلیل تأثیر روند

2) رویکرد برنامه ریزی سناریو

3) شبیه سازی تعاملی تأثیرات متقابل

4) روش شبیه سازی تعاملی آینده

 

- تست 7 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- پاسخ به این پرسش «افزایش رضایت شغلی کارکنان میدانی ترویج کشاورزی به میزان 20 درصد، چه ثمراتی را برای منطقه خواهد داشت» در زمره کدام یک از رویکردهای مطالعه آینده ترویج کشاورزی قرار می گیرد؟

1) اکتشافی

2) هنجاری

3) نقشه راه

4) ترکیبی

 

- پرسش 8 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام آزمون، زمانی به کار گرفته می شود که محقق قصد داشته باشد، اختلاف مقادیر دو گروه وابسته از داده های کیفی را مورد مطالعه قرار دهد؟

1) ویلکاکسون

2) من وایت نی

3) فریدمن

4) کروسکال والیس

 

- آزمون 9 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- برای بررسی وضعیت تطابق توزیع نمونه در شرایطی که سطح اندازه گیری کیفی باشد، کدام آزمون مورد استفاده قرار می گیرد؟

1) رگرسیون غیرخطی

2) آنالیز واریانس یک طرفه

3) کلموگروف - اسمیرنوف

4) کای دو

 

- سئوال 10 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- بقا و موفقیت نظامهای ترویج کشاورزی دولتی، در محیطی که خاصیت آن سرعت، پیچیدگی و عدم اطمینان است، در کدام گزینه به شکل جامع مطرح شده است؟

1) انتخاب و اجرای استراتژی اثربخش و بهبود مستمر عملکرد

2) انتخاب و اجرای استراتژی اثربخش و تامین مالی مؤثر

3) سیاست گذاری و تبیین نقشه مفهومی در قالب یک نظام متعالی

4) سیاست گذاری و همکاری مؤثر با نهادهای بین المللی در تحقق آن

 

- سوال 11 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- مشارکت اجتماعی و بهبود یادگیری دانشجویان، برگرفته از نظرات کدام اندیشمند است؟

1) دیویی

2) ویگوتسکی

3) پیاژه

4) بندورا

 

- تست 12 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام یک از شقوق اصلاحات ارضی، در ایران صورت نگرفت؟

1) تشکیل واحدهای سهامی زراعی

2) اجاره زمین

3) تقسیم زمین بین خوش نشینان

4) خرید نسق زارعان

 

- پرسش 13 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- نظامی از قشربندی اجتماعی، که مردم را در محدوده رهایی ناپذیر از قشرهای اجتماعی خاص محصور می کند، چه نامیده می شود؟

1) دیونی

2) پرولتاریا

3) برده داری

4) کاست

 

- آزمون 14 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کارکردن یادگیرنده غیرماهر، در کنار یک یادگیرنده ماهر، در فرایند یادگیری چه نام دارد؟

1) یادگیری از طریق عمل

2) شاگردی شناختی

3) یادگیری از طریق تلاش

4) فعالیت های اصیل

 

- سئوال 15 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- راهبردی بودن، به کدام فعالیت، در فرایند یادگیری نزدیک تر است؟

1) خود نظم جویی

2) انتقال یادگیری

3) مشارکت فعال

4) فعالیت معنادار

 

- سوال 16 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- معناداری یادگیری، نتیجه کدام یک از فعالیت ها، در فرایند یادگیری است؟

1) خود نظم جویی

2) انتقال یادگیری

3) سازماندهی مجدد پیش دانسته

4) مشارکت فعال

 

- تست 17 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- همگرایی مفروضات، نظریه یادگیری سازنده گرایی، با کدام یک از نظریات یادگیری بیشتر است؟

1) شناختی

2) شناختی - اجتماعی

3) پردازش اطلاعات

4) رفتارگرایی

 

- پرسش 18 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- یکی از راهکارهای مشارکت فعال یادگیرنده، کدام یک از موارد است؟

1) درگیری با یک تکلیف اجتماعی

2) طرح سؤال های اساسی

3) شکل دهی به روحیه همکاری

4) ایجاد محیط چالش برانگیز

 

- آزمون 19 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- کدام فعالیت در فرایند یادگیری، منجر به ناسازگاری درونی در فراگران می شود؟

1) فعالیت معنادار

2) جستجوی نامنظم اطلاعات

3) سازماندهی مجدد پیش دانسته

4) انتقال یادگیری

 

- سئوال 20 ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

- در کدام نوع مصاحبه، ضمن گوش دادن به مخاطب، مصاحبه گر پرسش هایی که از قبل تعیین شده اند را می پرسد؟

1) نیمه رسمی

2) رسمی

3) نیمه ساختار یافته

4) ساختار یافته