منابع آزمون / منابع کارشناسی ارشد سراسری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع کارشناسی ارشد سراسری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

شرح :
توضیحات :

جدول گرایش ها و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

 

جدول گرایش ها، عناوین و ضرایب دروس امتحانی کارشناسی ارشد سراسری – رشته برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

ضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس

کد ضریب

گرایش

عناوین دروس امتحانی

رشته

6

5

4

3

2

1

4

2

2

3

3

2

1

-

1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)

2- مباحث عمومی شهرسازی ایران

3- مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

4-تاریخ شهر و شهرسازی

5- آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی

6- آزمون عملی تشریحی و تحلیلی

 برنامه ریزی شهری(1

-

 برنامه ریزی منطقه ای(2

-

 مدیریت شهری(3

---------------

گرایش های رشته مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری: برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی منطقه ای، مدیریت شهری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).

 

– منابع زبان عمومی

منبع 1: کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.

منبع 2: کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.

منبع 3: کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

منبع 4: کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

منبع 5: کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد زبان عمومی، انتشارات سازمان سنجش و آموزش کشور.

منبع 6: Saheli, Mohamad, Vocabulary for TOEFL and MA candidates of TOEFL. Koye Kosar Press.

منبع 7: جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

 

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای – منابع زبان تخصصی برنامه ریزی شهری

منبع 1: کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.

منبع 2: کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.

منبع 3: جزوه زبان تخصصی برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 4: جزوه زبان تخصصی برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای – منابع مباحث عمومی شهرسازی ایران

منبع 1: کتاب جامعه شناسی شهری، تالیف محمدتقی شیخی، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

منبع 2: کتاب شالوده آمایش سرزمین، تالیف مجید مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 3: کتاب از شار تا شهر، تالیف سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف محمد رهنمایی و پروانه شاه حسینی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف ناصر مشهدی زاده دهاقانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 6: کتاب مجموعه مباحث شهرسازی «اقتصاد»، تالیف مینو رفیعی، انتشارات مرکز تحقیقات و مطالعات شهرسازی و معماری ایران.

منبع 7: کتاب مجموعه مباحث و روش های شهرسازی مسکن، تالیف فیروز توفیق، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان.

منبع 8: کتاب مباحث و روش های شهرسازی (جمعیت)، تالیف حبیب اله زنجانی، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 9: کتاب مجموعه مباحث شهرسازی (جغرافیا)، تالیف محمدتقی رهنمایی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی.

منبع 10: کتاب سبز شهرداری (جلد ۱ـ شهرسازی)، تالیف احمد سمیرنیا، انتشارات سازمان دهیاری و شهرداری های کشور.

منبع 11: کتاب سبز شهرداری ( جلد ۱۱- مدیریت شهری)، تالیف احمد سمیرنیا، انتشارات سازمان دهیاری و شهرداری های کشور.

منبع 12: کتاب شهر، تالیف ژان باستیه و برنارد درز، ترجمه علی اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر.

منبع 12: کتاب سیمای شهر، تالیف کوین لینچ، ترجمه منوچهر مرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 13: کتاب شهرسازی از نخستین سرچشمه های آن تا منشور آتن، تالیف واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه لادن اعتضادی، انتشارات مرکز دانشگاهی تهران.

منبع 14: کتاب مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 15: کتاب مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران، تالیف سید محمدعلی کامروا، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 16: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف غلامحسین مجتهدزاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 17: کتاب با شهر و منطقه در ایران، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 18: کتاب سبز: (طرح های شهری در ایران – جلد ۵)، تالیف احمد سعیدنیا، انتشارات سازمان شهرداری و دهیاری های کشور.

منبع 19: جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 20: جزوه مباحث عمومی شهرسازی ایران دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای – منابع مبانی نظری برنامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

منبع 1: کتاب نگرشی بر روند تهیه طرح تفصیلی در شهرسازی، تالیف فرشاد نوریان و محمد شریف، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری.

منبع 2: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف ناصر مشهدی زاده دهاقانی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 3: کتاب کارگاه برنامه ریزی شهری، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم وصنعت.

منبع 4: کتاب فرایند برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف محمد رهنمایی و دکتر پروانه شاه حسینی، انتشارات سمت.

منبع 5: کتاب طرح ها و برنامه های شهرسازی. تالیف مصطفی بهزادفر، انتشارات شهر.

منبع 6: کتاب برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری. تالیف جواد مهدی زاده، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات معماری و شهرسازی.

منبع 7: کتاب برنامه ریزی شهری در ایران، تالیف غلامحسین مجتهدزاده، انتشارات دانشگاه پیام نور.

منبع 8: کتاب برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، تالیف کرامت ا… زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.

منبع 9: با شهر و منطقه در ایران، تالیف اسماعیل شیعه، انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

منبع 10: مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، تالیف کرامت الله زیاری، حافظ مهدنژاد و فریاد پرهیز، انتشارات دانشگاه بین المللی چابهار.

منبع 11: جزوه مبانی نظری برنامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 12: جزوه مبانی نظری برنامه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای – منابع تاریخ شهر و شهرسازی

منبع 1: کتاب تئوری شکل شهر، تالیف کوین لینچ، ترجمه سید حسین بحرینی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 2: کتاب شهر، تالیف ژان باستیه و برنارد درز، ترجمه علی اشرفی، انتشارات دانشگاه هنر.

منبع 3: کتاب از شار تا شهر، تالیف سیدمحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4: کتاب شهرسازی از نخستین سرچشمه های آن تا منشور آتن، تالیف واتسلاف اوستروفسکی، ترجمه لادن اعتضادی، انتشارات مرکز دانشگاهی تهران.

منبع 5: کتاب شهرسازی، تخیلات و واقعیات، تالیف فرانسوا از شوای، ترجمه سید محسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: کتاب تاریخ شکل شهر، تالیف جیمز موریس، ترجمه راضیه رضازاده، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران.

منبع 7: جزوه تاریخ شهر و شهرسازی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 8: جزوه تاریخ شهر و شهرسازی دانشگاه تهران.

 


منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای – منابع آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی

منبع 1: کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تالیف میرنجف موسوی و حکمت نیا، انتشارات علم نوین.

منبع 2: کتاب آمار و احتمال، تالیف محسن طورانی، انتشارات پژوهه.

منبع 3: کتاب مکتب ها نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.

منبع 4: کتاب اصول روش ها برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.

منبع 5: کتاب تراکم در شهرسازی، تالیف محمدمهدی عزیزی، انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 6: جزوه آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات.

منبع 7: جزوه آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی دانشگاه تهران.


تاریخ : 1398-03-27