سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتاد و چهارم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام یک، از جمله محارم نیست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) دختر «زوجه مدخول بها»
2) دختر «زوجه غیرمدخول بها»
3) جده پدری «زوجه غیر مدخول بها»
4) جده مادری «زوجه غیر مدخول بها»
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کدام مورد ترتیب اولیای نکاح، رعایت شده است؟
1) ابن - جد - عم لآب
2) جد - ابن - اخ شقیق
3) جد - ابن اخ لآب - عم شقیق
4) أخت شقیقه - اخ لآب - اخ لأم
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – تمامی مهر مسمی، در کدام یک از حالات زیر ثابت نمی شود؟
1) زوج قبل از نزدیکی فوت کند. 
2) زوجه قبل از دخول، فوت کند.
3) دخول، در ایام حیض صورت گیرد.
4) زوجه به خاطر وجود عیب در زوج، نکاح را فسخ کند.
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مردی در یک لفظ همسرش را مطلقه ثلاث می کند و چند دقیقه بعد، خودش فوت می کند. در این حالت، عده زمن کدام است؟
1) سه حیض
2) سه طهر
3) چهار ماه و ده روز
4) بیشترین مدت از «عده وفات» و «سه قرء»
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مردی طلاق همسرش را به اولین بارش باران معلق می کند. در این صورت، ....... .
1) به هنگام اولی بارش باران، زن مطلقه می شود.
2) طلاق اصلاً واقع نمی شود زیرا طلاق باید منجّز باشد.
3) در صورت موافقت زن، با اولین بارش باران، طلاق واقع می شود.
4) در همان لحظه طلاق واقع می شود زیرا معلق علیه، امری قطعی الحصول است.
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در مورد «حق» یا «وظیفه» بودن رضاع، کدام عبارت صحیح است؟
1) رضاع هم وظیفه مادر است و هم حق او.
2) رضاع، وظیفه مادر است نه حق او.
3) رضاع، حق مادر است نه وظیفه او.
4) عامل تعیین کننده در حق یا وظیفه بودن رضاع برای مادر، عرف است.
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – وصعیت کدام یک، صحیح نیست؟
1) برده، به دلیل محجور بودن ذاتی او
2) مدیون محجور به دلیل اولویت حق دائن بر تبرعات او
3) محجور علیه به سفه، به خاطر ایراد ضرر به خود و خانواده
4) بت پرست، به خاطر عدم حصول ثواب ناشی از غیر مسلمان بودن او
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – «اخت لآم» توسط کدام یک، حجب می شود؟
1) اخ لآب
2) اخ شقیق
3) بنت ابن ابن
4) اخت شقیقه
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – قرض دادن یک قطعه زمین، چه حکمی دارد؟
1) جایز است گرچه عقارات، قیمتی هستند نه مثلی.
2) جایز نیست زیرا عقد قرض فقط در مثلیات صحیح است.
3) جایز است زیرا با استفاده از زمین، عین آن باقی می ماند.
4) جایز نیست به دلیل امکان وقوع اختلاف بین مقرض و مقترض.
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد درباره ثبوت «خیار مجلس» و «خیار شرط» در عقد حواله صحیح است؟
1) ثبوت - ثبوت
2) عدم ثبوت - ثبوت
3) عدم ثبوت - عدم ثبوت
4) ثبوت -عدم ثبوت
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مسلمانی به یک کافر حربی می گوید: «اگر اسلام نیاوری تو را به قتل می رسانم» کافر حربی هم اظهار اسلام می کند. در این صورت، اکراه، .......
1) نامشروع است و اسلام او غیر معتبر، به دلیل «لا إکراه فی الدین».
2) نامشروع است ولی اسلام او معتبر است به دلیل احتمال پذیرش قلبی آن.
3) جایز است و اسلام فرد هم معتبر، گرچه احتمالاً در دل، ایمان نیاورده است.
4) ناجایز است و اسلام او هم اعتباری ندارد زیر ایمان باید قلبی باشد نه زبانی.
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – فردی، شناگر ماهری را به عمد در داخل دریایی آرام می اندازد. به یک باره، دریا طوفانی می شود و فرد، غرق می شود، این قتل، چگونه قتلی است؟
1) عمد است زیرا انجام این فعل، مقترن با نیت مجرمانه بوده است.
2) شبه عمد، زیرا فعل، عدوانی بوده ولی همواره به مرگ منجر نمی شود.
3) خطا است زیرا قصد قتل نداشته است گرچه دیه بر عهده ی او ثابت است.
4) عمد است زیرا کار عمد حرامی انجام داده و در نهایت منجر به قتل شده است.
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – اگر صیال، بر نقس باشد و صائل و مصول علیه هر دو مسلمان باشند، حکم دفع صیال چیست؟
1) جایز است گرچه امکان فرار وجود داشته باشد و دفع صیال منجر به قتل صائل شود.
2) حرام است زیرا ممکن است به قتل بینجامد که در این صورت، ترجیح خود، بر غیر است.
3) واجب است زیرا صائل، به تعدّی بر مسلمانی بی گناه حمله کرده و دفع تعدّی واجب است.
4) جایز است نه واجب زیرا ممکن است از ارتکاب قتل مسلمان توسط مصول علیه جلوگیری کند.
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – اگر شهود چهارگانه زنا، همگی قبل از صدور حکم توسط قاضی از شهادت خویش رجوع کرده و از گناه خویش توبه کنند، .......
1) حد قدف بر همه اجرا می شود زیرا در واقع، شهادت آنان، قذف بوده است.
2) حد قذف، ساقط است زیرا هنوز حکمی صادر نشده و شهود اظهار ندامت کرده اند.
3) حتی با رضایت مقذوف، حد ساقط نمی شود زیرا نوامیس مورد تعرض قرار گرفته است.
4) حد قذف، ساقط است چون همه شهود رجوع کرده اند و تهمت از مقذوف، دفع شده است.
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد از «عقوباتی است که در آن ها معنی عبادت» وجود دارد؟
1) خراج
2) فطریه
3) کفاره قتل خطا
4) حرمان قاتل از ارث
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – جمهور فقها معتقدند که: جنین، ....... .
1) نه ولی دارد و نه وصی
2) هم ولی دارد و هم وصی
3) ولی ندارد اما وصی دارد
4) ولی دارد اما وصی ندارد
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – بچه ای که به سن تمییز رسیده است، .......
1) اهلیت ادای کامل دارد، زیرا عبادات او پذیرفته است.
2) اهلیت وجوب کامل دارد، چون دارای حیات است.
3) اهلیت وجوب ناقص دارد، چون هنوز بالغ نشده است.
4) مطلقاً اهلیت اداء نداردف زیرا هنوز به سن تکلیف نرسیده است.
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – از نظر فقهای کدام مذهب، سفیه، عقل ندارد؟
1) حنابله
2) مالکیه
3) ظاهریه
4) شافعیه
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کدام گزینه، هر دو مورد از عوارض مکتسبه به شمار می رود؟
1) خطا - نوم
2) هزل - نوم
3) جهل - سفه
4) نسیان - اکراه
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – به اتفاق فقها، بلافاصله پس از مرگ، اهلیت .......
1) اداء، نابود می شود.
2) وجوب و اداء تضعیف می شوند.
3) اداء، تضعیف می شود.
4) وجوب، تضعیف می شود.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مطابق قول راجح، هزل موجب ابطال کدام مورد نمی شود؟
1) هبه
2) نکاح
3) اقرار
4) شهادت
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – شرط تحقق اکراه آن است که عملاً اذیت و آزار به مکره برسد و صرف تهدید، موجب تحقق اکراه نمی شود. این رأی در کدام مذهب طرفدارانی قابل توجه دارد؟
1) حنفی
2) شافعی
3) حنبلی
4) مالکی
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام گزینه در مورد استدلال به «دلیل عقلی» یا «دلیل نقلی» برای رسیدن به حکم شرعی، صحیح است؟
1) دلیل عقلی نیازمند دلیل نقلی است نه عکس آن، چون عقل، حجت شرعی نیست.
2) دلیل نقلی نیازمند دلیل عقلی است نه عکس آن، چون عقل، شرط تکلیف است.
3) دلیل عقلی و نقلی استقلال دارند و برای نیل به حکم شرعی نیازمند یکدیگر نیستند.
4) دلیل عقلی و نقلی در رسیدن به حکم شرعی، هر دو به یکدیگر نیازمند هستند.
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مطابق مذهب امام شافعی (رح)، کدام مورد شرط «اخذ و عمل» به حیث مرسل نیست؟
1) حدیث، موافق قول صحابی باشد.
2) حدیث، از مراسیل کبار تابعین باشد.
3) در آن باب، حدیث متصل السند نباشد.
4) اکثر علما مطابق آن حدیث فتوا داده باشند.
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – اگر علت قیاس، دارای وصفی باشد که در مورد اشخاص و حالات مختلف تفاوتی آشکار نداشته باشد، آن گاه می گویند: این علت، دارای وصفی، ....... است.
1) ظاهر
2) مناسب
3) ملائم
4) منضبط
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مشقت نمی تواند سبب اباحه افطار روزه فرض باشد، زیرا امری است ....... .
1) غیرظاهر
2) غیرمناسب
3) غیرملائم
4) غیرمنضبط
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مطابق رأی راجح، الفاظ اعداد، چه نوع لفظی به شمار می روند؟
1) خاص نوعی
2) خاص جنسی
3) خاص شخصی
4) عام مخصوص
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – از نگاه جمهور اصولیان، ورود خاص پس از عمل به عام، چیست؟
1) حمل بر تأکید می شود.
2) تخصیص به حساب می آید.
3) یک نص مبهم و مجمل محسوب می گردد.
4) نص خاص، ناسخ جزئی محسوب می شود.
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد، «مخصص مستقل» است؟
1) عرف
2) شرط
3) صفت
4) غایت
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مطلب درباره «نسخ»، صحیح است؟
1) کتاب می تواند اجماع را نسخ کند.
2) سنت متواتر نمی تواند ناسخ اجماع باشد.
3) نسخ سنت متواتر، توسط سنت مشهور، جایز است.
4) نسخ سنت آحاد، توسط سنت آحادی دیگر جایز نیست.
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»