سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نود و یکم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نود و یکم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در عملگر XOR اگر سلولی در هر دو لایه ارزش برابر با یک (1) داشته باشد، خروجی کدام است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 1
2) صفر
3) مبهم
4) بدون مقدار
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در صورتی که قرار باشد از GIS برای مکان یابی نیروگاه های حرارتی براساس معیارهای محیط زیست استفاده شود، کدام تحلیل بیشترین استفاده را خواهد داشت؟
1) آنالیز جریان
2) آنالیز تیسن
3) آنالیز همپوشانی
4) آنالیز مجاورت
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد، از معایب مدل داده رستری است؟
1) توابع تحلیلی محدود
2) توابع همپوشانی پیچیده
3) ساختار داده پیچیده
4) انتقال مختصات پیچیده
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – برای نمایش «نام مناطق حفاظت شده» و «ارتفاع» به صورت ویژگی های توصیفی، از کدام نوع متغیرها استفاده می شود؟
1) نسبی - ترتیبی
2) فاصله ای - اسمی
3) اسمی - ترتیبی
4) اسمی - فاصله ای
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – ورودی و خروجی آنالیز تیسن به ترتیب کدام است؟
1) نقطه - پلی گون
2) نقطه - لایه رستر
3) پلی گون - نقطه
4) لایه رستر - پلی گون
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد، معرف مجموعه ای از ساختارهایی است که برای توصیف و نمایش جنبه معینی از جهان واقعی در محیط رایانه استفاده می شود؟
1) پایگاه داده ها
2) معماری سامانه
3) مدل داده ها
4) مدل سازی کارتوگرافیک
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در پردازش داده های سنجش از دور، تعدیل هیستوگرام به چه منظوری به کار می رود؟
1) بارزسازی
2) تبدیل طیفی
3) تصحیح هندسی
4) طبقه بندی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام مورد در تصاویر ماهواره ای باعث ایجاد خطای رادیومتریک می گردد؟
1) اتمسفر زمین
2) تغییرات ارتفاعی ماهواره
3) حرکت وضعی زمین
4) ناهمواری سطحی زمین
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در ارزیابی توان اکولوژیکی برای توریسم، کدام پارامتر نسبت به بقیه، دارای اولویت بالاتری است؟
1) آب
2) اقلیم
3) سنگ
4) جهت
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام سنگ، فراوان ترین سنگ رسوبی روی کره زمین است؟
1) بازالت
2) شل
3) سنگ آهک
4) ماسه سنگ
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کشور ایران، نادر بودن گونه ها در چه مقیاسی مورد نظر است؟
1) محلی و منطقه ای
2) ملی و جهانی
3) منطقه ای و ملی
4) منطقه ای و جهانی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در عکس های هوایی، بافت تپه های ماسه ای از کدام نوع است؟
1) نواری
2) نقطه ای
3) نرم
4) زبر
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – تهیه نقشه سامان عرفی در چه مرحله ای از آمایش سرزمین انجام می شود؟
1) منابع بیولوژیکی
2) منابع فیزیکی
3) منابع بیوفیزیکی
4) منابع اقتصادی اجتماعی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – منطقه ای با شیب 60 - 30 درصد در صورت مناسب بودن تمامی منابع برای کدام مورد مناسب ترین کاربری است؟
1) حفاظتی
2) تفرج متمرکز
3) جنگل کاری حمایتی
4) مرتع با توان کم
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در مدل اکولوژیکی برای احداث سد (محل سد) حضور کدام فاکتور اکولوژیکی مهم تر است؟
1) ارتفاع از سطح دریا
2) گسل
3) حاصل خیزی خاک
4) میزان بارندگی
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – مراحل فرایند آمایش سرزمین براساس دستورالعمل سازمان خواروبار جهانی چه تعدادی است؟
1) 8
2) 9
3) 10
4) 12
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – عناصر اصلی آمایش سرزمین و سازماندهی فضا کدام اند؟
1) انسان - محیط - سیاست
2) انسان - اقتصاد - اجتماع
3) انسان - محیط - اقتصاد
4) انسان - محیط - اجتماع
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها در ایران بر پایه کدام روش است؟
1) گشتالت
2) تجزیه و تحلیل سیستمی
3) سیستمیک
4) فائو
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کدام مرحله از آمایش سرزمین، با تعیین اولویت در مورد دسته فعالیت های کاربری های سرزمین، برای مناطق تصمیم گیری می شود؟
1) تهیه طرح پایه آمایش سرزمین
2) طرح تجدیدنظر و بازنگری
3) تهیه طرح آمایش مناطق
4) تهیه برنامه های توسعه مناطق
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «4»
 
- سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – گسترش شرایط کویری در جهان و کاهش توان زیستی در کدام مناطق شدیدتر است؟
1) در مناطق نیمه خشک هر دو شدیدترند.
2) در مناطق معتدل هر دو شدیدترین روند نزول را دارند.
3) در مناطق خشک کویری شدن و در مناطق حاره کاهش توان زیستی را به همراه دارد.
4) در مناطق فراخشک کویری شدن و در مناطق معتدل کاهش توان زیستی را به همراه دارد.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – برای شناخت پدیده های طبیعی، کدام مورد لازم است؟
1) شرایط میانگین حضور هر پدیده در اختیار باشد.
2) شرایط ترکیب و توزیع آن پدیده در اختیار باشد.
3) گرادیانت حضور (یا عدم حضور) پدیده نسبت به مرجع مکانی و طی زمان در اختیار باشد.
4) شرایط ترکیب و توزیع و تغییرات آن در هر مکان برای دوره زمانی موردنظر در اختیار باشد.
پاسخ سوال 21 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – برای حفاظت و مرمت سیستم های زنده، انجام کدام مورد ضرورت دارد؟
1) اقدام در مقیاس کوچک موثرتر است.
2) اقدام در مقیاس بزرگ موثر است.
3) اقدام در چند مقیاس (سلسله مراتبی) ضرورت دارد.
4) اقدامات بستگی به مقیاس ذاتی پدیده، ضرورت دارد.
پاسخ سوال 22 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – ارتباط و تبادل بین اکوسیستم ها، به چه عواملی مربوط است؟
1) ارتباط خاصی با فاصله ندارد.
2) به ترتیب به همسایگی و همجواری مرتبط است.
3) به ترتیب به همجواری و همبستگی مرتبط است.
4) به ترتیب در فاصله های مشخصی به حداکثر می رسد.
پاسخ سوال 23 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کدام الگوی برنامه ریزی درسی، کلیه فعالیت ها گام به گام بوده و از قبل مشخص و تعیین می گردد؟
1) علمی یا فنی
2) غیرفنی یا غیرعلمی
3) غیرمتمرکز
4) نیمه متمرکز
پاسخ سوال 24 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – کدام نوع برنامه درسی دارای نشان «تغییر ممنوع» است؟
1) زنده
2) ضد معلم
3) پنهان
4) متصاعدشونده
پاسخ سوال 25 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – «تکنیک تل استار» به کدام دسته از روش ها و فنون نیازسنجی تعلق دارد؟
1) هدف محور
2) مخاطب محور
3) توافق محور
4) مسئله محور
پاسخ سوال 26 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – قدیمی ترین و پرطرفدارترین الگوهای سازماندهی محتوای برنامه درسی براساس کدام رویکرد است؟
1) موضوع محور و موضوعات مجزا
2) هدف محور و موضوعات وسیع
3) معلم محور و پایه مشترک
4) مخاطب محور و مارپیچی
پاسخ سوال 27 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «1»
 
- سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – نقطه ضعف ذکر شده برای «طرح برنامه درسی مبتنی بر دانش آموز» کدام است؟
1) عدم آمادگی معلمان
2) عدم دستیابی به اهداف مشترک
3) بی توجهی به اهداف اجتماعی
4) عدم نظام یافتگی فعالیت های یادگیری
پاسخ سوال 28 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»
 
- سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – به موضوعاتی که در برنامه درسی مدارس گنجانده نشده است، چه نوع برنامه درسی می گویند؟
1) پنهان
2) پوچ
3) نانوشته
4) غیررسمی
پاسخ سوال 29 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «2»
 
- سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – در کدام طرح برنامه درسی، رابطه مستقیم میان هدف ها، فعالیت های یادگیری و اجرا به شدت مورد توجه قرار می گیرد؟
1) موضوع های درسی
2) نیازها و علایق فردی
3) شایستگی های ویژه
4) فعالیت ها و مسایل اجتماعی
پاسخ سوال 30 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) - گزینه­ «3»