سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و ششم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش صد و بیست و ششم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از موارد براي رانش تسمه اي صحيح نيست؟
1) تمايل به جذب بارهاي ضربه اي دارند.
2) براي بار سنگين در سرعت پايين مناسب نيستند.
3) نسبت به «در يک امتداد قرار نداشتن» بسيار حساس هستند.
4) در مواردي که برقرار ماندن نسبت دقيق سرعت ها مورد نياز نمي باشد کاربرد دارند.

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کاربرد خاک ورزهاي حفاظتي بايستي حداقل ................ پوشيده از بقايا باشد.
1) 70 درصد از سطح خاک پس از کاشت
2) 30 درصد از سطح خاک پس از کاشت
3) 30 درصد وزني از محصول پس از کاشت
4) 70 درصد وزني از محصول پس از کاشت

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– غلظت محلول سم مصرفي در کشاورزي توسط کدام يک از سم پاش ها بيش تر است؟
1) هيدروليکي تراکتوري از نوع اتمايزر
2) هيدروليکي تراکتوري مجهز به پمپ هاي ديافراگمي
3) ميکرونر تراکتوري مجهز به پمپ هاي برقي
4) پشتي ساده از نوع مجهز به پمپ هاي پيستوني

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از انواع پيش برهاي گاوآهن برگردان دار به منظور کندن و برگرداندن بقاياي گياهي و نيز اختلاط کود دامي با خاک مناسب تر است؟
1) بشقابي
2) کاردي
3) صدور حاشيه آجدار
4) مدور لبه بريدگي دار

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در بذرکاري هاي کاشت بي خاک ورزي در شرايط فارياب که ميزان بقاياي محصول سال قبل بسيار زياد است،‌ شيار بازکن ها بايستي از نوع ................ باشند.
1) مرکب ديسکي،‌ چاقويي
2) چاقويي به همراه پيش بر ديسکي
3) کفشکي به همراه پيش بر ديسکي
4) ديسکي از نوع دوتايي

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رطوبت مناسب براي عمليات ريک زني و قرص سازي يونجه به ترتيب چند درصد است؟
1) 12 و 4
2) 50 و 15
3) 40 و 20
4) 70 و 30

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي اعمال بيش ترين تاثير بر روي گياه توسط غلتک هاي ساقه کوب در کانديشنرهاي مزرعه،‌ سرعت غلتک ها نسبت به سرعت پيشروي چگونه بايد باشد؟
1) بسيار کمتر
2) کمتر
3) برابر
4) بيش تر

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کنترل طول قطعات علوفه در چاپر توسط چه عواملي صورت مي گيرد؟
1) تعداد تيغه - سرعت تغذيه
2) طول تيغه - سرعت تراکتور
3) تعداد تيغه - سرعت تراکتور
4) قطر استوانه - سرعت پيشروي

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– انواع غوزه،‌ چين هاي برداشت پنبه کدام اند؟
1) استوانه اي - تسمه زنجيري
2) دوغلتکي - انگشتي دار
3) استوانه اي - انگشتي دار
4) برسي - استوانه اي

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام يک از ماشين هاي خاک ورزي اجازه داريم در زمان خاک ورزي بدون اين که خاک ورز را از خاک خارج کنيم همزمان دور بزنيم؟
1) ديسک افست و در يک جهت
2) ديسک افست در هر دو جهت
3) ديسک تاندوم در يک جهت
4) در تمامي ديسک ها

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سم پاش ها اگر فشار پمپ 2 برابر و سرعت پيشروي نيز 2 برابر شود،‌ ميزان پاشش سم در هکتار حدوداً چگونه تغيير مي کند؟
1) 0/7 برابر مي شود.
2) 2 برابر مي شود.
3) 2/82 برابر مي شود.
4) تغييري نمي کند.

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– عبارت زير مربوط به کدام نوع از کوبنده هاي کمباين غلات است؟
«کوبيدن محصول را با شدت بيشتري نسبت به ساير کوبنده ها انجام مي دهد و به طور نسبي قدرت کمتري نياز دارد»
1) ساينده
2) دندانه ميخي
3) سوهاني
4) نبشي دار

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مکانيزم انتقال توان به موزع در ماشين هاي کاشت از نوع کمبينات ها به کدام طريق انجام مي گيرد؟
1) توسط چرخ تنظيم عمق که همزمان کنترل عمق کشت را انجام مي دهد.
2) توسط چرخ فشاري که روي بذر را فشرده مي کند.
3) توسط چرخ حمل و نقل بذرکار که در طرفين ماشين قرار دارد.
4) توسط چرخ ويژه فلزي مستقل

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در سم پاش ها دبي خروجي براي يک افشانک خاص چه رابطه اي با فشار دارد؟
1) با فشار رابطه مستقيم دارد.
2) به فشار ارتباطي ندارد.
3) با ريشه دوم فشار متناسب است.
4) با ريشه سوم فشار متناسب است.

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر در تريلر يک ماشين پخش کود دامي خودکار با عرض کار 4 متر 10 تن کود جاي بگيرد،‌ براي پخش 80 تن کود در هکتار هر بار پر کردن تريلي در مسافت چند متري خالي مي شود؟
1) 625
2) 500
3) 312/5
4) 250

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از عوامل بر بازده مزرعه اي ماشين تاثير نمي گذارند؟
1) نوع عمليات مزرعه
2) شرايط خاک و محصول
3) شغل و اندازه گيري مزرعه
4) الگوي کاري

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– هزينه هاي ثابت ماشيني 5000000 تومان در سال،‌ هزينه ساعتي متغير آن 2500 تومان و اجرت متوسط ساعتي آن 15000 تومان است. اگر اين ماشين در هر هکتار 4 ساعت کار کند،‌ سطح توجيه کننده مالکيت آن چند هکتار است؟
1) 80
2) 100
3) 120
4) 400

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ارزش ماشيني در سال دوم به سه روش متفاوت استهلاک محاسبه شده است. در کدام روش ارزش ماشين کمتر به دست مي آيد؟
1) خطي
2) مجموع ارقام سال هاي عمر
3) تعادل نزولي
4) هر سه مورد جواب يکسان است.

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– يک دستگاه سمپاش با سرعت حرکت 5 کيلومتر در ساعت و بازده زراعي (مزرعه اي) 75 درصد با ظرفيت مزرعه اي 6/3 هکتار در ساعت،‌ مزرعه اي را سمپاشي مي کند. عرض بوم سمپاش چند متر است؟
1) 11/5
2) 10
3) 9/6
4) 8/6

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در يک رديف کار فاصله بين بذرها روي خطوط 20 سانتي متر است. در صورتي که نسبت دور چرخ زميني به صفحه بذر دو به يک و محيط چرخ 100 سانتي متر باشد،‌ تعداد حفره هاي بذر چند عدد است؟
1) 8
2) 10
3) 12
4) 14