سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و هفتاد و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استاندارد ارتعاشي موضعي براساس .............. مي باشد. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زمان مواجهه - دسي بل و شتاب
2) زمان مواجهه - شتاب و فرکانس
3) زمان مواجهه شتاب - جهت ورود و فرکانس
4) جهت ورود - سرعت - زمان مواجهه و فرکانس
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کميت معادل دز موثر .............. و دز جذبي .............. را بيان مي نمايد.
1) شرايط پرتوگيري ناهمگن و حساسيت متفاوت بافت ها - شرايط فيزيکي
2) اثر پرتوهاي مختلف بر بافت بدن - شرايط فيزيکي و بيولوژيکي
3) اثر پرتوهاي مختلف باتوجه به ضريب تاثير بيولوژيکي - شرايط فيزيکي
4) هيچ کدام
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – يک لامپ 25 وات با ولتاژ 220  ولت قادر است 300 شار نوري معادل لومن توليد کند. چنان چه اين لامپ در جيران ولتاژ 250 ولت قرار گيرد،‌ شار نوري لامپ برحسب لومن کدام مقدار است؟
1) 191
2) 264
3) 340
4) 469
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد کم ترين تاثير را در بازده نور لامپ التهابي دارد؟
1) وضعيت قراگيري
2) کار در ولتاژ زياد
3) منبع تغذيه نامناسب
4) ايجاد وضعيت شوک و ارتعاش
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در فرايند سرد کردن هوا فقط با رطوبت زني که يک تحول آدياباتيک بوده و نمونه بارز آن فرآيندي است که در کولرهاي آبي رخ مي دهد،‌ رطوبت نسبي .............. و آنتالپي ويژه .............. مي ماند.
1) افزايش،‌ ثابت
2) افزايش،‌ کاهش
3) کاهش،‌ افزايش
4) ثابت،‌ ثابت
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنتالپي ويژه هواي مرطوبي که نم موجود در آن مساوي 0.04 پوند بر پوند هواي خشک و دماي خشک آن مساوي 80 درجه فارنهايت است چند بي تي يو بر پوند مي باشد؟
1) 73
2) 63
3) 53
4) 43
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قدرت حرارتي يک ديگ مساوي 4000 کيلوکاکري بر ساعت و راندمان مشعل آن 80 درصد مي باشد. وزن سوخت مصرفي مشعل اين ديگ چند کيلوگرم بر ساعت است؟
1) 4
2) 5
3) 6
4) 7
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام آلاينده را مي توان با روش جذب اتمي سرد آناليز کرد؟
1) جيوه - کادميوم
2) آرسنيک - کادميوم
3) جيوه - آرسنيک
4) جيوه - پالاديوم
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در محيطي آلاينده هاي هيدروکربن هاي آلي آليفاتيک،‌ آروماتيک و هيدروکربن هاي هالوژنه وجود دارد،‌ کدام گزينه براي نمونه برداري مناسب ترين روش است؟
1) استفاده از کربوترپ چند بستره
2) استفاده هم زمان تناکس TA و GR
3) استفاده هم زمان کربن فعال و تناکس
4) استفاده هم زمان کربن فعال و سيليکاژل
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قابليت يک اسکرابر براي جمع آوري ذرات کوچک معمولاً:
1) متناسب با حجم گاز ورودي است.
2) متناسب با بار گردو غبار گاز حامل است.
3) متناسب با ميزان مايع مصرفي است.
4) متناسب با توان مصرفي (افت فشار) آن است.
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – زماني که سرعت عملياتي گاز در اطاقک ته نشيني افزايش يابد،‌ افت فشار آن ..............
1) افزايش مي يابد.
2) کاهش مي يابد.
3) ثابت باقي مي ماند.
4) به صورت سينوسي تغيير مي کند.
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دو سيکلـــون به صـورت سري نصب شده اند اگــر راندمــان جمع آوري سيکلون اول 55% و نفوذ سيکلون دوم 15% باشد،‌ راندمان کل واحد چند درصد خواهد بود؟
1) 93.25
2) 95.5
3) 98
4) 99
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از فيلترهاي زير مقاومت خيلي خوبي در برابر اسيد،‌ باز و درجه حرارت دارد؟
1) پشمي
2) تفلوني
3) کتاني
4) فايبرگلاس
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در محل هايي که تغييرات سيستماتيک در خلال دوره تماس رخ دهد،‌ بهترين روش نمونه برداري:
1) اتفاقي طبقه بندي شده مي باشد.
2) چندتايي مي باشد.
3) بخشي مي باشد.
4) سريع مي باشد.
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قطر آئروديناميکي عبارتست از:
1) قطر ذرات هم اندازه
2) قطر کره اي با سرعت ته نشيني معين
3) قطر ذرات بي شکل که سرعت ته نشيني يکساني دارند.
4) قطر دانسيته واحد کره که همان سرعت ته نشيني ذره را داشته باشد.
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پرامتر مشخصه رفتاري ذرات راديواکتيو کدامند؟
1) ميانه
2) قطر متوسط سطحي
3) قطر متوسط شمارش
4) قطر فعال جرم آئروديناميکي
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شيب منحني کاليبراسيون،‌ بيان کننده کدام مورد است؟
1) دقت روش است.
2) حساسيت روش است.
3) حد تشخيص روش است.
4) انحراف معيار اندازه هاست.
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ترکيبات آرسنيک براي انسان سمي تر است؟
1) آرسنو کولين
2) متيل آرسنيک
3) آرسنيک سه ظرفيتي
4) آرسنات (پنج ظرفيتي)
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون بتا دو ميکرو گلوبولين جهت تشخيص مسموميت کليوي کدام مواد مي باشد؟
1) قلع
2) نيکل
3) سرب
4) کادميوم
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – لرزش هاي عمومي و تشنج،‌ انقباض مردمک چشم،‌ درد شديد معده،‌ نتيجه تماس حاد با کدام مواد مي باشد؟
1) دي اکسين
2) کادميوم
3) تولوئن
4) فنول
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»