سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و دوم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و دوم


– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تخمک،‌ در کدام يک از مراحل زير،‌ از فوليکول آزاد مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اووسيت اوليه
2) اووسيت ثانويه
3) زيگوت
4) همراه با دو جسم قطبي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر هسته هاي رافه (سجافي) را تحريک کنيم،‌ بر حس دردي که از قبل وجود دارد،‌ چه تاثيري مي گذارد؟
1) حس درد افزايش مي يابد.
2) درک حس درد تغيير نمي کند.
3) حس درد کاهش مي يابد.
4) حس درد و نشاط هم زمان وجود دارند.
پاسخ سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مورد خواب يا حرکات سريع چشم (متناقض)،‌ کدام گزينه صحيح است؟
1) بيدار کردن فرد آسان تر است.
2) تونوس عضلات بدن وجود دارد.
3) ضربان قلب و تعداد تنفس کاهش مي يابد.
4) مغز فعال مي شود و متابوليسم آن افزايش مي يابد.
پاسخ سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ميان اجزاي سازنده قوس رفلکس،‌ کدام گزينه شامل قانون همه يا هيچ نمي باشد؟
1) انتقال پتانسيل در نورون حسي آوران
2) انتقال پتانسيل در نورون حرکتي وابران
3) بروز پتانسيل در سيناپس نورون هاي واسطه اي
4) بروز پتانسيل در عمل در يک فيبر عضلاني اندام عمل کننده
پاسخ سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش غلظت قند خون،‌ با چه مکانيسمي باعث ترشح هورمون انسولين از سلول هاي بتاي پانکراس مي شود؟
1) افزايش نفوذپذيري غشاي سلول به سديم  
2) افزايش نفوذپذيري غشاي سلول به منيزيم
3) کاهش نفوذپذيري غشاي سلول به پتاسيم
4) کاهش نفوذپذيري غشاي سلول به کلسيم
پاسخ سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گيرنده هورمون پاراتورومون،‌ بر روي کدام يک از سلول هاي زير وجود دارد؟
1) اوستئوبلاست ها
2) اوستئوسيت ها
3) اوستئوکلاست ها
4) فيبروبلاست ها
پاسخ سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل،‌ سبب تحريک ترشح GnRH مي شود؟
1) بتااندورفين
2) پروژسترون
3) ملاتونين
4) نوراپي نفرين
پاسخ سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام هورمون،‌ از بيضه ترشح نمي شود؟
1) استروژن
2) پروژسترون
3) تستوسترون
4) اينهيبين
پاسخ سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مگاکاريوسيت ها،‌ منشا کدام يک از سلول هاي زير هستند؟
1) پلاکت ها
2) رتيکولوسيت ها
3) ماکروفاژها
4) نوتروفيل ها
پاسخ سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گيرنده استيل کولين،‌ در محل اتصال عصب - عضله،‌ از کدام نوع است؟
1) موسکاريني و تحريکي
2) موسکاريني و مهاري
3) نيکوتيني و تحريکي
4) نيکوتيني و مهاري
پاسخ سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام قسمت از دستگاه گوارش،‌ فاقد روده بند مي باشد؟
1) دوازدهه
2) روده بزرگ
3) روده ميان تهي
4) سکوم
پاسخ سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در رابطه با سينوس کليوي،‌ همه گزينه ها صحيح است به استثناي:
1) از اطراف کليه را فرا مي گيرد.
2) بخشي از قشر کليه است.
3) در سگ وجود ندارد.
4) فضايي که لگنچه در آن قرار دارد.
پاسخ سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – متابولسيم گلوکز،‌ در کدام سلول به سيکل کربس منتهي نمي شود؟
1) سلول هاي عضلاني
2) سلول هاي کبدي
3) سلول هاي مغزي
4) گلبول هاي قرمز
پاسخ سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام دارو ضمن بالا بردن فشار خون سيستميک،‌ رگ هاي کليه را باز مي کند؟
1) اپي نفرين
2) فنيل افرين
3) دوپامين
4) نوراپي نفرين
پاسخ سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»

– سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تاکيکــاردي رفلکسي،‌ در مــورد کدام يک از داروهاي زير ديده مي شود؟
1) وراپاميل
2) دي پيريدامول
3) پروپرائولول
4) ايزوسوربايد دي نيترات
پاسخ سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام دارو به وسيله کاهش تخريب cAMP در سلول هاي برونش،‌ موجب باز شدن راه هايي هوايي
مي شود؟
1) ايروپروترونول
2) تئوفيلين
3) کرومولين سديم
4) متاپروترونول
پاسخ سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تجويز پروژستين ها،‌ چه اثراتي بر جسم زرد و روند فحلي (استروس) در گاو،‌ اعمال مي کنند؟
1) تقليد جسم زرد و تحريک استروس
2) تقليد جسم زرد و مهار استروس
3) مهار جسم زرد و تحريک استروس
4) مهار جسم زرد و مهار استروس
پاسخ سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمامي ويژگي هاي زير در خصوص گيرنده هاي درد صحيح است،‌ به استثناي:
1) گيرنده هاي درد،‌ واجد کپسول هستند.
2) گيرنده هاي درد،‌ پايانه هاي آزاد عصبي هستند.
3) در سطوح مفصلي گسترش وسيعي دارند.
4) در لايه هاي سطحي پوست گسترده شده اند.
پاسخ سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر از طريق سرازير شدن ترشحات بزاقي به خارج از محوطه دهاني،‌ مقادير زيادي بزاق از دست برود،‌ غلظت پلاسمائي کدام يون در اين ارتباط تقليل چشم گيري را نشان خواهد داد؟
1) کلر
2) فسفات
3) سديم
4) پتاسيم
پاسخ سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير،‌ مي تواند موجب مهار ترشح هورمون رشد شود؟
1) تزريق آرژنين
2) فعاليت عضلاني
3) افزايش گلوکز خون
4) انسولين
پاسخ سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «3»