سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیستم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیستم


– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – توزیع مربوط به کدام یک از متغیرها،‌ احتمالاً دارای کجی مثبت است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) نمرات افراد در یک آزمون بسیار آسان
2) نمرات افراد در یک آزمون خیلی سخت
3) میزان درآمد سالیانه خانواده ها
4) جمعیت شهرهای ایران
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پایایی تفاوت نمرات بیشتر تحت تاثیر کدام عامل قرار می گیرد؟
1) واریانس کل و واریانس سئوالات دو آزمون
2) متوسط دشواری سئوالات دو آزمون
3) دشواری سئوالات آزمون
4) همبستگی دو آزمون
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام خصوصیت را می توان به روش علمی و کشف قواعد علمی نسبت داد؟
1) فزون طلبی
2) تقلیل گرایی
3) آرمان گرایی
4) کمال گرایی
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مقایسه با تحقیقات کمّی،‌ گزارش تحقیق کیفی دارای کدام ویژگی است؟
1) عینی تر
2) تفسیر کمتر
3) واکنشی و بازتابی تر
4) برخورداری از توضیحات تفصیلی بیشتر در مورد روش ها
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد ماهیت سئوالات در پژوهش کیفی را بهتر توصیف می کند؟
1) ایستا
2) شفاف
3) ثابت
4) منطقی
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف از گزارش تحقیق چیست؟
1) انتقال اطلاعات
2) تولید علم و گسترش آن
3) ایجاد تاثیر خاص در خواننده
4) تشویق دیگران به اجرای تحقیق
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد سئوالی نیست که به وسیله محققین کمّی پاسخ داده شود؟
1) چه چیزی
2) کی
3) چه تعداد
4) چگونه
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف کدام طرح تحقیق کیفی،‌ تجزیه و تحلیل مفهومی پدیده مورد مطالعه است؟
1) تاریخی
2) تئوری زمینه ای
3) اقدام پژوهی
4) قوم نگاری
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از روش های تجزیه و تحلیل،‌ تکنیکی شایع در مطالعات کیفی است؟
1) تحلیل متن
2) تحلیل تناظر
3) تحلیل مسیر
4) تحلیل رگرسیون
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین هدف تحقیق های تجربی کدام است؟
1) توصیف پدیده ها
2) پیش بینی پدیده ها
3) تبیین پدیده ها
4) تفسیر و فهم پدیده ها
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – میزان آگاهی سئوال با کدام مورد رابطه مستقیم دارد؟
1) خطای استاندارد
2) قدرت تشخیص سئوالات
3) تابع درست نمایی
4) لگاریتم تایع درست نمایی
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین کاربرد تابع آگاهی سئوال کدام است؟
1) ساخت آزمون
2) گزینش سوال
3) تعیین دقت اندازه گیری
4) مقایسه کارایی آزمون ها
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – عدم برازش داده ها با مدل بیشتر ناشی از کدم عامل است؟
1) ناهمگنی گروه های آزمودنی
2) کم بودن تعداد گزینه های سئوال
3) عدم برآورد پارامترها به تعداد کافی
4) محدود بودن تعداد سئوالات آزمون
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – به طور کلی در مدل یک و دو پارامتری با افزایش دشواری دنباله پایین خم ویژه سئوال به کدام سمت میل می کند؟
1) صفر
2) یک
3) 5/0
4) عامل حدس
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در کدام عمل نمرات حاصل از فرم های مختلف یک آزمون،‌ روی یک مقیاس واحد قرار می گیرد و نمرات فرم ها با هم قابل جایگزینی هستند؟
1) مقیاس سازی
2) مدرج سازی
3) همتراز سازی
4) یکسان سازی واحدهای اندازه گیری
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – سئوالی که در آن شانس،‌ ارائه پاسخ صحیح در یک گروه بیش از گروه دیگر است،‌ واجد کدام ویژگی است؟
1) دقت ندارد.
2) سوگیری دارد.
3) قدرت تمییز دارد.
4) با سئوالات دیگری همگونی ندارد.
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در مدل های پرسش - پاسخ؛ پارامتر مکانی کدام است؟
1) حدس
2) دشواری
3) شیب
4) مکان مجانب بالا در خم ویژه سئوال
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نقض کدام شرط کاربرد مدل های IRT را با محدودیت بیشتری مواجه می کند؟
1) تک بعدی بودن
2) استقلال موضعی
3) برازش داده ها با مدل
4) نامتغیر بودن برآورد پارامترها در جوامع آماری مختلف
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مهم ترین شرط در به کارگیری مدل های نظریه پرسش - پاسخ بر روی داده های چند گزینه ای کدام است؟
1) استقلال موضعی
2) تک بعدی بودن
3) برازش داده ها با مدل
4) نرمال بودن داده ها
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – وارد کردن یک متغیر مزاحم به عنوان متغیر مستقل ثانویه در تحقیق باعث کدام حالت می شود؟
1) واریانس خطا را کم می کند.
2) احتمال رد فرض صفر را کاهش می دهد.
3) باعث افزایش درجه آزادی خطا می شود.
4) بخشی از واریانس متغیر مستقل اصلی را به خود اختصاص می دهد.
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»