سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و بیست و هشتم

– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – پرداخت مالیات بردرآمد بالا در کشورهای اسکاندیناوی بیانگر کدام مورد طبق نظر هافستد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) فردگرایی
2) جمع گرایی
3) فاصله قدرت
4) پرهیز از عدم اطمینان
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اگر بر سر اهداف،‌ عدم توافق و بر سر شیوه ها توافق وجود داشته باشد،‌ از کدام مدل تصمیم گیری استفده می شود؟
1) ائتلاف
2) آزمون و خطا
3) سطل زباله
4) عقلایی
پاسخ سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – زمانی که از آموزش حرفه ای اعضای سازمان استفاده می کنیم. بحث کدام نوع فشار نهادی مطرح می شود؟
1) تقلیدی  
2) هنجاری
3) سازمانی
4) اجباری
پاسخ سوال 3 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – براساس چشم اندازهایی که اسکات برای دانشگاه ها متصور می شود،‌ دانشگاه کارآفرین در قالب کدام چشم انداز قرار می گیرد؟
1) اول
2) دوم
3) سوم
4) چهارم
پاسخ سوال 4 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام بعد در الگوی کارآفرینی اجتماعی «اندرولیوایز» (2003) مطرح نیست؟
1) اصول اساسی کارآفرینی اجتماعی
2) فرهنگ سازمانی کارآفرینانه
3) برنامه های کارآفرینانه
4) رفتار پیش نگرانه
پاسخ سوال 5 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – در بازسازی و تغییر مبتنی بر چارچوب شکنی استراتژی های بادن فولر و استاپ فورد،‌ کدام ویژگی ضروری است؟
1) گروه گرایی
2) توانایی یادگیری
3) توانایی حل مشکلات
4) داشتن روحیه فراتر از توانایی بالفعل
پاسخ سوال 6 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – مخاطراتی که در مدل موریسن و همکاران (2008) در جهت توصیف استراتژی کارآفرینی سازمانی عنوان شده اند،‌ علاوه بر «مخاطره سازمانی درونی» کدام است؟
1) محیطی - بیرونی
2) بیرونی - راهبردی
3) تعاونی - بیرونی
4) بیرونی - تاسیسی
پاسخ سوال 7 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – الگوی فرآیند تشخیص فرصت های کارآفرینانه،‌ لامپکین و همکارانش (2002) براساس کدام الگو شکل گرفته است؟
1) فرآیند محور
2) کشف فرصت
3) نوآوری محور
4) خلاقیت محور
پاسخ سوال 8 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نوع کارآفرینی،‌ موضوعات زیست محیطی و اقتصاد را با یکدیگر تلفیق می کند،‌ هم چنین سه بعد فعالیت کارآفرینانه (اجتماعی،‌ اقتصادی و محیطی) به عنوان زیر مجموعه های آن می باشد؟
1) محیطی
2) پایدار
3) توزیع شده
4) پاسخگو
پاسخ سوال 9 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام نوع استراتژی توسعه اقتصادی،‌ بر ارتفای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع،‌ تمرکز دارد و معمولاً در آن دسته از کشورها به کار می آید،‌ از لحاظ اقتصادی پیشرفته هستند و اتکای خود را بر صنایع خصوصی قرار می دهند؟
1) صنعتی شدن
2) انقلاب سبز
3) پولی
4) اقتصاد باز
پاسخ سوال 10 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک در خصوص کارآفرین یک شرکت کوچک مصداق دارد؟
1) روحیه جمع گرایی
2) ورود به حوزه تکنولوژی سطح بالا
3) کارآفرینان با رشد پایین
4) تجربه کار قبلی همکاری با اتحادیه ها
پاسخ سوال 11 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از مکاتب نقش کوچکی برای کارآفرینان در وضعیت تعادل در نظر گرفته است و کارآفرینان را به عنوان افرادی به حساب می آورد که عدم اطمینان ناشی از قیمت های آینده را براساس یک ارزیابی عقلایی از درآمد مورد انتظار،‌ تحمل می کنند؟
1) آلمان
2) اتریش
3) شیکاگو
4) کلاسیک
پاسخ سوال 12 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – فرق بین عدم تعادل شومپیتر و رویکرد تعادلی اتریش نسبت به کارافرینی را می توان با استفاده از صفت چگونه و مقایسه نقش های کارآفرینان به ترتیب برای کدام کارآفرینان حل و فصل کرد؟
1) نوآور - اکتسابی
2) نوآور - تقلیدی
3) مستقل - سازمانی
4) معامله گر - تقلیدی
پاسخ سوال 13 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «2»

– سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ژوزف شومپیتر برای توصیف سهم کارآفرین در اقتصاد و نمایش ایستای نظام اقتصادی از چه مفهومی استفاده می کند؟
1) گردش دایره وار
2) مالک سرمایه دار
3) ترکیبات جدید
4) مرد بزرگ
پاسخ سوال 14 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – هدف اصلی کدام یک از نظریه های کارآفرینی،‌ پیش بینی فعالیت و شناخت دلایل رفتار است؟
1) مطلوبیت
2) استعداد شخصی
3) کنش معقول
4) رفتار برنامه ریزی شده
پاسخ سوال 15 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – براساس دیدگاه ویلیام و تس کدام یک از رفتارهای استراتژیک به علت دوام پذپر نبودن در بلندمدت،‌ در مطالعه سازمان های غیر کارآفرین نمی تواند مورد مطالعه قرار گیرد؟
1) استراتژی انفعالی
2) استراتژی تدافعی
3) استراتژی تحلیل گر
4) استراتژی آینده نگر
پاسخ سوال 16 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – ارزش های فرهنگی،‌ انتظار نقش و پذیرش اجتماعی از جمله عناصر کلیدی کدام یک از نظریه های رهیافت جامعه شناسی کارآفرینی است؟
1) باور مذهبی ماکس وبر
2) تغییر اجتماعی هاژن
3) عرضه کارآفرینانه کوچران
4) تکامل نلسون و وینتر
پاسخ سوال 17 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک از مدل های کارآفرینی قومی بر اهمیت رابطه تعاملی بین زمینه فرهنگی و اجتماعی استقرار یافته مهاجران در داخل گروه های قومی و زمینه اقتصادی و نهادی میزبان تاکید دارند؟
1) تعاملی
2) رویداد کارآفرینانه
3) استقرار ترکیبی
4) تکثیری سرمایه کارآفرینانه
پاسخ سوال 18 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

– سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – اهرم عملیاتی به عنوان عنصر مدل کسب و کار بر چه چیزی تاکید دارد؟
1) میزان تولید
2) مدل درآمدی
3) حاشیه سود
4) صرفه جویی ناشی از مقیاس
پاسخ سوال 19 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «4»

– سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نوسازی و نوآوری استراتژیک در درون سازمانی که قبلاً تاسیس شده است،‌ چه نام دارد؟
1) کارآفرینی راهبردی
2) کارآفرینی تاسیسی
3) کارآفرینی سازمانی
4) کارآفرینی اقتصادی
پاسخ سوال 20 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»