سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهلم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهلم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از عبارات زير صحيح مي باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) شيب تابع تقاضاي جبراني مي تواند مثبت شود اگر کالا از نوع گيفن باشد.
2) شيب تابع تقاضا جبراني معمولاً منفي است و علت آن جانشيني کالاها مي باشد.
3) شيب تابع تقاضاي جبراني هميشه منفي است و به علت منفي شدن مطلوبيت نهايي،‌ شکل مي گيرد.
4) شيب تابع تقاضاي جبراني هميشه منفي است و علت آن نزولي بودن شيب تابع مطلوبيت بي تفاوتي مي باشد.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – با يک منحني تقاضا و عرضه به ترتيب با شيب منفي و مثبت،‌ کاهش در قيمت منابع ................
1) قيمت و مقدار تعادلي را کاهش خواهد داد.
2) قيمت و مقدار تعادلي را افزايش خواهد داد.
3) قيمت تعادلي را افزايش و مقدار تعادلي را کاهش خواهد داد.
4) قيمت تعادلي را کاهش و مقدار تعادلي را افزايش خواهد داد.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منحني تقاضاي جبراني کدام يک از کالاهاي زير داراي شيب مثبت است؟
1) لوکس
2) عادي
3) گيفن
4) پست و گيفن

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در صورت وجود بازده نزولي نسبت به مقياس کدام يک از عبارت زير باافزايش ميزان محصول صحيح است؟
1) هزينه نهايي همواره از هزينه متوسط بزرگ تر ولي هر دو در حال کاهش اند.
2) هزينه نهايي همواره از هزينه متوسط کوچک تر و هر دو در حال کاهش اند.
3) هزينه نهايي همواره از هزينه متوسط بزرگ تر و هر دو در حال افزايش اند.
4) هزينه نهايي همواره از هزينه متوسط کوچک تر ولي هر دو در حال افزايش اند.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در شرايط رقابت کامل اگر ضريب لاگرانژ براي حداکثر توليد با محدوديت پولي برابر با 3 و قيمت محصول برابر با 5 باشد،‌ آن گاه ضريب لاگرانژ حداکثر سود (با همان محدوديت و شرايط قبلي) چقدر است؟
1) 0/6
2) 14
3) 15
4) 16

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر کشش فني (جزئي) نهاده اي در نقطه حداکثر سود 0/25 باشد و قيمت محصول دو برابر قيمت نهاده باشد،‌ آن گاه توليد متوسط نهاده چقدر است؟
1) 0/25
2) 0/5
3) 1
4) 2

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – راه حل منحني تقاضاي شکسته در کدام يک از حالت هاي زير کاربرد دارد؟
1) انحصار دو طرفه
2) رقابت انحصاري
3) انحصار دو جانبه فروش با کالاهاي ناهمگن
4) انحصار کامل فروش با تبعيض دوگانه قيمت

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش کويک براي تخمين چه مدل هايي استفاده مي شود؟
1) لاجستيک
2) خود رگرسيوني
3) با وقفه توزيعي
4) معادلات هم زمان

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير راه حلي براي رفع مشکل هم خطي بحساب نمي آيد؟
1) گرفتن لگاريتم از هريک از متغيرها
2) استفاده از آمار و مشاهدات بيشتر
3) حذف يکي از متغيرهايي که ايجاد هم خطي با ديگر متغيرها مي کنند.
4) استفاده از روش PCA

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر از روش OLS در شرايطي که همبستگي جملات خطا در مدل وجود دارد،‌ استفاده شود،‌ کدام يک از پيامدهاي زير احتمال بروز دارد؟
1) خطاي استاندارد نامناسب است و آزمون هاي فرضيه مي تواند به نتيجه گيري غلط منجر شود.
2) پيش بيني هاي انجام شده از روي اين الگو مي تواند اريب باشد.
3) ضرايب برآورده شده ممکن است گمراه کننده باشد.
4) شدت همبستگي بين جملات خطا افزايش مي يابد.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود خود همبستگي در مدل،‌ باعث ................ مي گردد.
1) اريب شدن خطاهاي استاندارد
2) حداقل شدن واريانس تخمين زن ها
3) اريب شدن تخمين زن هاي OLS
4) غيرخطي و تورش تخمين زن هاي OLS

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از شاخصي Eigen value در کدام يک از موارد زير مي توان استفاده کرد؟
1) براي رفع هم خطي
2) براي تشخيص هم خطي
3) براي تشخي خود همبستگي
4) براي رفع واريانس ناهمساني

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير جزء وظايف تحليل سياست کشاورزي است؟
1) اجراي بهترين سياست
2) ارزشيابي سياست
3) انتخاب بهترين سياست
4) ارائه پيامدهاي سياست

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تحليل اثرات سياست قيمت تضميني محصولات کشاورزي براساس ميزان ................ صورت مي گيرد.
1) افزايش سطح توليد
2) کاهش نوسانات قيمت
3) تغييرات رفاه اجتماعي
4) افزايش رفاه توليدکننده

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديدگاه شولتز و مدل انقلاب سبز،‌ علت اصلي فقر کشاورزان در کشورهاي در حال توسعه کدام يک از موارد زير است؟
1) عدم دسترسي به بازارهاي کشش پذير فروش محصول
2) عدم دسترسي آنان به نهاده هاي توليد با کيفيت
3) عدم آشنايي با روش هاي صحيح تخصيص منابع و عوامل توليد
4) محدوديت عوامل پايه توليد (آب و خاک) در کشاورزي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديدگاه استراتژي هاي رشد و توسعه نامتوازن،‌ بخش محور در توسعه اقتصادي يک کشور،‌ آن بخشي مي باشد که توسعه آن ................
1) اثرات القايي قوي تري بر ديگر بخش ها دارد.
2) از آهنگ و سرعت تندتري برخوردار است.
3) بر فناوري هاي درون زا و ملي استوار مي باشد.
4) فرصت هاي شغلي بيشتري ايجاد کرده و بيکاري را مهار مي کند.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از ديدگاه مدل دو بخشي «شهري - روستايي» ارتور لوئيس کدام يک از موارد زير به آهنگ توسعه کمک مي کند؟
1) توزيع عادلانه عوايد حاصل از رشد توليد ميان نيروي کار و سرمايه
2) اختصاص سهم بيشتري از عوايد حاصل از رشد توليد به نيروي کار
3) تاکيد بر رشد و توسعه کشاورزي و صنايع جانبي در مناطق روستايي
4) نابرابري توزيع عوايد حاصل از رشد توليد ميان نيروي کار و سرمايه به نفع عامل سرمايه

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مهم ترين شرط موفقيت براي استراتژي هاي رشد و توسعه نامتوازن در کشورهاي در حال توسعه کدام است؟
1) وجود منابع کافي سرمايه اي که بتواند يک جهش اقتصادي ايجاد کند.
2) وجود نابرابري شديد ميان بخش هاي اقتصادي از لحاظ توسعه يافتگي
3) وجود نابرابري شديد منطقه اي از لحاظ سطح توسعه يافتگي
4) وجود يک بخش اقتصادي برخوردار از ظرفيت ايفاي نقش محوري

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مدل في - رانيس منطبق بر شرايط نظريه ................ است.
1) رشد متعادل
2) رشد نامتعادل
3) فشار بزرگ
4) حداقل تلاش بحراني

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتقال نامرئي سرمايه از بخش کشاورزي به ساير بخش هاي اقتصادي به دليل ................ است.
1) مهاجرت نيروي کار از روستا به شهر
2) کاهش قيمت محصولات کشاورزي
3) تامين غذاي ارزان براي جامعه شهري است.
4) کاهش نسبي قيمت محصولات کشاورزي

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مدل «رشد جمعيت» بيانگر چيست؟
1) بيانگر برتري نرخ رشد جمعيت از نرخ مرگ و مير است.
2) بيانگر نقش رشد جمعيت در توسعه اقتصادي است.
3) بيانگر تحول جمعيتي از تعادل در سطح بالا به تعادل در سطح پايين است.
4) بيانگر افزايش نرخ رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه است.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – برتري ضريب آتکينسون (Atkinson) به ضريب جيني چيست؟
1) محاسبه آن ساده تر است.
2) در بردارنده رفاه اجتماعي است.
3) براي مقايسه بين گروه هاي مختلف درآمدي مناسب تر است.
4) هر سه مورد

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منحني عــرضه برگشتي نيــروي کــار ................ مشــاهده مي شود.
1) در همه کشورها در جهت کسب درآمد معيشتي
2) در کشورهاي توسعه يافته به دليل مهارت بالاي نيروي کار
3) در برخي از کشورهاي صنعتي به دليل سطح فن آوري مطلوب
4) در کشورهاي در حال توسعه به دليل تمايل نيروي کار به درآمد ثابت

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مدل «توسعه القايي» بيانگر چيست؟
1) توسعه کشاورزي محور توسعه اقتصادي مي باشد.
2) توسعه اقتصادي مي تواند توسط نيروهاي اجتماعي القاء گردد.
3) تسريع نرخ رشد اقتصادي مهم ترين عامل توسعه اقتصادي است.
4) کميابي عوامل توليد موجب گسترش تکنولوژي کشاورزي مي گردد.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – شاخص HDI از چه مولفه هايي تشکيل شده است؟
1) تامين معاش،‌ عزت نفس و آزادي
2) اميد به زندگي،‌ دانش و درآمد سرانه
3) نرخ بيکاري،‌ نرخ زاد و ولد و بار تکفل
4) درآمد ناخالص ملي سرانه،‌ نرخ رشد جمعيت و تراکم نسبي جمعيت

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فــرض کنيــد در يک بازار توليد شرايط بهينه پارتو برقرار نباشد. به منظور انتقال توليدکنندگان به شرايط بهينه پارتو از کدام سياست استفاده مي شود؟
1) هر دو سياست ماليات و يارانه به صورت همزمان
2) سياست ماليات و يا يارانه بر هر واحد سود
3) سياست ماليات يا يارانه بر هر واحد توليد
4) سياست ماليات يا يارانه به صورت مبلغ معين

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بــراي حل مدل هاي رگرسيون غيرخطي از چه روشي استفاده مي شود؟
1) روش هاي حل عددي
2) حداکثر راستنمايي
3) حداقل مربعات معمولي
4) حداقل مربعات تعميم يافته

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مدل هاي ذيل تاييدي بر الگوي کويک مي باشد؟
1) الگوي توبيت
2) الگوي لاجيت
3) انتظارات تطبيقي و نرلاو
4) انتظارات عقلايي و الگوي وقفه هندسي

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آزمون Chow بــراي آزمــون کدام يک از موارد زير استفــاده مي شود؟
1) آزمون تغييرات ساختاري
2) رفع همبستگي
3) تشخيص خطاي تصريح
4) شناسايي واريانس ناهمساني

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آب از نظر ماهيت طبيعي جزء کدام يک از تقسيم بندي هاي زير قرار مي گيرد؟
1) روانه تجديدپذير
2) روانه تجديدناپذير
3) انباره تجديدپذير
4) انباره تجديدناپذير