سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و چهارم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و چهارم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کمبود عنصر .............. به عنوان کوفاکتور آنزيم .............. منجر به اختلال در دفع آمونياک از طريق اسيد اوريک در پرندگان مي شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) Mo،‌ گزانتين اکسيداز
2) Mo،‌ گلوتامين سنتتاز
3) Mn،‌ گلوتامين سنتتاز
4) Mn،‌ گزانتين اکسيداز

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گلوکز آمين و گالاکتوز آمين از دسته .............. و اجزاي مايع مخاطي هستند و در بسياري از نقاط بدن نقش لغزنده کننده دارند.
1) پروتو گليکان ها
2) کرومو پروتئين ها
3) ليپو پروتئين ها
4) گلايکو پروتئين ها

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمله «کاتاليزور انتقال هيدروژن و اکسيژن از يک مولکول به مولکول ديگر» در مورد کدام دسته از آنزيم ها مي باشد؟
1) ليازها  
2) ترانسفرازها
3) هيدرولازها
4) اکسيدوردوکتازها

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هورمون .............. با تاثير مثبت بر آنزيم پيرووات دهيدروژناز موجب تبديل پيرووات به .............. مي شود.
1) انسولين،‌ فسفوانول پيرووات
2) گلوکاگون،‌ فسفوانول پيرووات
3) انسولين،‌ استيل کوآ
4) گلوکاگون،‌ استيل کوآ

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اکسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع ..............
1) نياز به دو آنزيم کمکي ردوکتازوايزومراز اضافه بر اسيدهاي چرب اشباع دارد.
2) نياز به آنزيم کمکي ردوکتاز اضافه بر اسيدهاي چرب اشباع دارد.
3) نياز به آنزيم کمکي ايزومراز اضافه بر اسيدهاي چرب اشباع دارد.
4) مشابه اسيدهاي چرب اشباع است.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنزيم هاي مسير پنتوز فسفات همچون آنزيم هاي .............. هستند.
1) گليکوليز در ميتوکندري
2) سيکل کربس در ميتوکندري
3) سيکل کربس در سيتوزول
4) گليکوليز در سيتوزول

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از حيوانات ذيل ليپوژنز صرفاً در کبد انجام مي شود؟
1) پرندگان
2) پستانداران
3) موش صحرايي
4) موش صحرايي و پرندگان

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فروکتوز در کبد .............. از گلوکز گليکوليزه مي شود،‌ زيرا فروکتوز از مرحله که با فسفورفروکتوکيناز کاتاليز مي شود .............. .
1) سريع تر،‌ مي گذرد
2) سريع تر،‌ نمي گذرد
3) آهسته تر،‌ مي گذرد
4) آهسته تر،‌ نمي گذرد

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در قالب يک طرح کاملاً تصادفي تعداد 5 تيمار مورد آزمايش قرار گرفته و براي هر تيمار 10 تکرار استفاده شده است. چنان چه بر روي هر تکرار تعداد 5 نمونه اندازه گيري شود درجه آزادي خطاي آزمايشي چقدر است؟
1) 225
2) 200
3) 45
4) 20

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گزينه صحيح در خصوص عضلات احشايي کدام است؟
1) براي انقباض وابسته به کلسيم داخل سلولي است.
2) بدون تحريک عصبي خودبخود منقبض مي شود.
3) داراي شبکه سارکوپلاسمي گسترده اي است.
4) داراي تروپوئين کلسيمي است.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص فيبرهاي کند کدام گزينه نادرست است؟
1) ميتوکندري اندکي دارند.
2) از لحاظ بستر مويرگي غني هستند.
3) نسبت به خستگي مقاوم هستند.
4) به دليل وجود ميوگلوبين از لحاظ رنگ قرمز هستند.

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتقال گلوکز از حفره روده به سلول هاي پوششي روده به .............. بستگي دارد.
1) غلظت پلاسمايي انسولين
2) غلظت پتاسيم موجود در روده
3) غلظت سديم موجود در روده
4) مهارکننده هاي متابوليسم انرژي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در خصوص انقباضات لوله گوارشي کدام گزينه نادرست است؟
1) شبکه عصبي داخلي انقباضات آن را هماهنگ مي کند.
2) فعاليت آن توسط شبکه عصبي خارجي کم و زياد مي شود.
3) نقش پيام هاي عصبي در قسمت عقبي لوله گوارشي بسيار مهم تر است.
4) بطور معمول داراي انقباضات ذاتي «ميوژنيک» است که مستقل از کنترل عصبي است.

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر زودگي ماده اي بيشتر از اينولين باشد مي توان نتيجه گرفت که آن ماده:
1) فيلتره مي شود ولي نه باز جذب و نه ترشح مي شود.
2) فيلتره مي شود و تا حدي تير باز جذب مي شود.
3) هم فيلتره و هم ترشح مي شود.
4) فيلتره نمي شود.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منشــاء جنيني سلول هاي زاينــده و گنــادها به تــرتيب کــدام يک مي باشند؟
1) آندودرم - آندودرم
2) آندودرم - مزودرم
3) مزودرم - آندودرم
4) مزودرم - مزودرم

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مرغ،‌ تنظيم مقدار خوراک مصرفي با سازو کار .............. انجام مي شود و گيرنده هاي روده در مصرف خوراک ..............
1) گلوکواستاتيکي - بسيار مهم هستند.
2) ليپواستاتيکي - بسيار مهم هستند.
3) گلوکواستاتيکي - اهميت چنداني ندارند.
4) ليپواستاتيکي - اهميت چنداني ندارند.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنزيم هاي گليکوليتيک که در معرض تنظيم آلوستريک قرار دارند عبارتند از ..............
1) فسفوفروکتو بي فسفاتاز - پيرووات کيناز - آلدولاز
2) هگزوکيناز،‌ پيرووات کيناز و فسفوفروکتوکيناز
3) گلوکوکيناز - فسفوانول پيرووات کربوکس کيناز - فسفوفروکتو کيناز
4) پيرووات کربوکسيلاز - فسفوفروکتو کيناز - فسفوانول پيرووات کربوکسي کيناز

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اسيدهاي آمينه زير تنها داراي يک کدون هستند؟
1) متيونين
2) متيونين و ترئونين
3) ترئونين و تريپتوفان
4) متيونين و تريپتوفان

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زيز به عنوان پروتئين هاي کمکي در تا خوردن صحيح پروتئين ها و تشکيل ساختمان صحيح پروتئين ها مطرح مي باشند؟
1) چاپرون ها
2) دي سولفيد ايزومراز
3) پرولين سيس ترانس ايزومراز
4) هر سه مورد

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هورمون .............. با تاثير .............. بر آنزيم «پيرووات کيناز» مانع تبديل فسفوانول پيرووات به پيرووات مي شود.
1) گلوکاگون،‌ منفي
2) انسولين،‌ منفي
3) گلوکاگون،‌ مثبت
4) انسولين،‌ مثبت

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گلوکز در .............. طي مسير .............. به اسيد اسکوربيک تبديل مي شود.
1) کليه،‌ اسيد اورونيک
2) کبد،‌ اسيد اورونيک
3) کبد،‌ پنتوز فسفات
4) کليه،‌ پنتوز فسفات

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه زماني از ضريب تابعيت وزني در تجزيه داده ها استفاده مي شود؟
1) زماني که تعداد مشاهدات متفاوت باشند.
2) زماني که مجموع مربعات خطا کوچک باشد.
3) زماني که واريانس ها ناهمگن باشند.
4) زماني که ميانگين ها متفاوت باشند.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – سر اسپرم در گونه .............. قلابي شکل است.
1) خوک
2) خروس
3) موش
4) موش صحرايي

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گزينه غلط در خصوص فضاي مرده در دستگاه تنفس کدام است؟
1) با عبور هوا از فضاي مرده آناتوميک فشار سهمي اکسيژن آن کاهش مي يابد.
2) به حبابچه هاي که در تبادل گازها شرکت نمي کنند فضاي مرده حبابچه اي گويند.
3) در دام سالم ميزان فضاي مرده فيزيولوژيک بيشتر از فضاي مرده آناتوميک است.
4) وظيفه فضاي مرده آناتوميک حذف گردد و غبار و گرم و مرطوب کردن هوا است.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در حضور ممانعت کننده هاي رقابتي ..............
1) V max کاهش و km ثابت مي ماند.
2) V max ثابت و km افزايش مي يابد.
3) V max و km هر دو کاهش مي يابند.
4) V max و km هر دو ثابت مي مانند.

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تشکيل گليکو پروتئين ها کدام توالي اسيد آمينه اي لازم است؟
1) Asn-x-Lys
2) Asn-x-Ser
3) Lys-x-Asn
4) Ser-x-Asn

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از حروف ذيل نمايانگر اسيد آمينه Lys است؟
1) K
2) L
3) Q
4) Y

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعداد ATP حاصل از بتا اکسيداسيون يک اسيد چرب با تعداد 20 کربن چقدر است؟
1) 158
2) 160
3) 163
4) 165

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش اختلاف فشار براي افزايش جريان خون به يک ناحيه از راه .............. ايجاد مي شود.
1) ثابت ماندن قدرت انقباض ماهيچه قلب و افزايش tonicity رگ
2) افزايش قدرت انقباض قلب و افزايش مقاومت رگ هاي خوني
3) کاهش tonicity رگ هاي خوني - تنهايي
4) افزايش قدرت انقباض قلب و کاهش مقاومت رگ هاي خوني

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافت هاي .............. و .............. ايزو آنزيمي از هگزو کيناز به نام گلوکوکيناز دارند که km آن بسيار بالاتر از غلظت طبيعي گلوکز در سلول است.
1) کبد و کليه
2) کبد و پستان
3) کبد و سلول هاي بتا جزاير لانگرهانس
4) کليه و سلول هاي بتا جزاير لانگرهانس