سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و چهل و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وجود مواد موسيلاژي در اطراف بذر در کدام يک از موارد ذيل اثر مثبت ندارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تماس بذر با خاک
2) بهبود نگهداري آب
3) چسبيدن بذر به سطح خاک
4) تأمين نيازهاي گازي جوانه زني

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در شرايط مناسب رشد،‌ کدام يک از پارامترهاي دمايي ذيل براي تعيين زمان جوانه زني بذر در عمق خاک نقش تعيين‌‌کننده دارد؟
1) دماي ماکزيمم
2) دماي مينيمم
3) آمپليتيود
4) طول مدت دماي ماکزيمم و مينيمم

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افزايش تولد و رهاسازي ترپنوئيدهاي گياهي تحت تأثير کدام يک از شرايط محيطي صورت مي گيرد؟
1) استرس آب
2) کمبود مواد غذائي
3) درجه حرارت پايين
4) هر سه مورد

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تاثير تنش خشکي در طول دوره رسيدگي بذر بر ميزان خواب بذور توليدي به کدام يک از عوامل ذيل بستگي ندارد؟
1) فصل رويش
2) ميزان تنش
3) زمان اعمال تنش
4) منشاء جغرافيايي گياه مورد آزمايش

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تحريک جوانه زني بذر گياهان پارازيت از طريق مواد مترشحه گياهان ميزبان،‌ به چه عاملي نسبت داده مي شود؟
1) اتيلن
2) جيبرلين
3) نيترات
4) آسکوربيک اسيد

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از مواد شيميايي ذيل در بذر،‌ در سيستم دفاعي در مقابله با بذرخواران و ماندگاري در خاک نقش ندارند؟
1) فلاوينويدها
2) ساليسيليک اسيد
3) گلوکوزيدهاي سينانوژيک
4) ارتو - دي هيدروکسي فنل

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاربرد مواد بيولوژيک بر روي بذر در چه موردي مرسوم نيست؟
1) بهتر شدن رشد گياهچه
2) تجزيه سريع ‌‌تر مواد ذخيره بذر
3) افزايش فسفر قابل جذب
4) کنترل بيولوژيک پاتوژن هاي گياهي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حداقل فاصله ايزولاسيون دو مزرعه عاري از بيماري و آفات توليد بذر هيبريدهاي زود و ديررس ذرت در کشت همزمان .............. متر است.
1) 5
2) 100
3) 200
4) 300

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – خشک کردن بذر يونجه وقتي رطوبت بذر .............. 20 درصد .............. درجه حرارت هواي خشک کن .............. درجه سانتي گراد ..............
1) بالاي،‌ است،‌ نبايد از 30،‌ تجاوز نمايد.
2) بالاي،‌ است،‌ نبايد از 40،‌ تجاوز نمايد.
3) به زير،‌ برسد،‌ مي تواند تا 45،‌ افزايش يابد.
4) به زير،‌ برسد،‌ مي تواند تا 50،‌ افزايش يابد.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از پلي اتيلن گلايکول به عنوان محلول پرايمينگ در غلظت هاي بالا چه مشکلي را ايجاد مي نمايد؟
1) تغيير در پتانسيل محلول پرايمينگ در طول دوره پرايمينگ
2) کمبود اکسيژن محلول پرايمينگ
3) سميت
4) هيچ کدام

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در پوشش دادن به بذور مصنوعي کدام يک از ترکيبات ذيل نقش دارند؟
1) آلژنيات سديم
2) آلژنيات کلسيم
3) کلرور کلسيم
4) هر سه مورد

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک از گيــاهان ذيل براي تهيه بذر مصنــوعي از سيستم جنين زايي بهتري برخوردار است؟
1) ذرت
2) پنبه
3) يونجه
4) برنج

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رعايت تناوب زراعي مناسب در برنامه توليد بذر در کدام يک از خواص کيفي بذر اثر کمتري دارد؟
1) سلامت بذر
2) کيفيت ژنتيکي
3) کيفيت فيزيکي
4) کيفيت فيزيولوژيکي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افــزودن اکسيد کلسيــم به مواد پوششي بذر عمدتاً به منظور جــوانه زني در کدام يک از شرايط ذيل مورد استفاده قرار مي گيرد؟
1) تنش دمايي
2) تنش خشکي
3) شرايط بي هوازي
4) بهبود وضعيت تغذيه اي

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اولين تقسيم در زيگوت،‌ يک تقسيم .............. بوده و ..............
1) نامتقارن،‌ محدوده جنيني را تشکيل مي دهد.
2) نامتقارن،‌ سلول سوسپانسوررا تشکيل مي دهد.
3) نامتقارن،‌ سبب تشکيل محدوده جنيني و سلول سوسپانسور مي شود.
4) متقارن،‌ سبب تشکيل محدوده جنيني و سلول سوسپانسور مي شود.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از مراحل جنين زايي به ترتيب سيستم آوندي و لپه ها تشکيل مي شوند؟
1) کروي - قلبي شکل
2) قلبي - اژدي شکل
3) 8 سلولي - 16 سلولي
4) اژدري شکل - جنين بالغ

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هورمون جيبرلين در مراحل اوليه جنين زايي توسط کدام قسمت از جنين ساخته مي شود؟
1) سوسپانسور
2) هيپوفيز
3) مريستم ساقه
4) لپه ها

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مراحل تشکيل آندوسپرم در تک لپه اي ها مرحله سلول شدن آندوسپرم شبيه کدام يک از مراحل جنين زايي در دولپه اي ها مي باشد؟
1) مرحله اژدري شکل  
2) مرحله قلبي شکل
3) مراحل کروي و قلبي شکل
4) مراحل قلبي و اژدري شکل

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از روش هاي توليد مثل زير تقسيم ميوز،‌ پس از تشکيل سلول هاي مادري مگاسپور رخ نمي دهد؟
1) زنده زايي  
2) جنين زايي سوماتيک
3) روش آپوميکتيک از نوع آپوسپوري
4) روش آپوميکتيک از نوع ديپلوسپوري

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تجمع هورمون اکسين در مرحله کروي شکل در قسمت .............. جنين در حداکثر مقدار قرار دارد.
1) لپه هاي
2) پروتوردم
3) هيپوفيز
4) سوسپانسور

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – انتقال و حرکت پروتئين ها بين سلول هاي جنيني از طريق پلاسمودسماتا ..............
1) به صورت فعال و قابل تنظيم صورت مي گيرد.
2) به صورت غيرفعال ولي قابل تنظيم انجام مي شود.
3) تنها محدود به پروتئين هاي با وزن مولکولي کم مي باشد.
4) در طيف وسيعي از مولکول ها با اندازه هاي متفاوت و به صورت فعال انجام مي شود.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جلوگيري از فعاليت پروتئين PIN ..............
1) الگوي اندام زايي را در جنين زايي مختل مي کند.
2) سبب افزايش تعداد انشعابات در برگ هاي توليد شده مي شود.
3) سبب اختلال در جريان اکسين شده و مرگ جنين را به همراه خواهد داشت.
4) سرنوشت سلولي را مختل کرده و جنين را از ادامه حيات باز مي دارد.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – استفاده از تيمار فلوريدون در زمان رشد و نمود بذر بر روي گياه مادري:
1) انتقال مواد از گياه مادري به بذرها را افزايش مي دهد.
2) سبب افزايش قوه ناميه و بنيه بذر مي شود.
3) سبب افزايش سطوح خواب بذر مي شود.
4) سبب جوانه زني زود هنگام بذر خواهد شد.

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تجزيه ذخيره چربي بذر مراحل اوليه تجزيه توسط کدام چرخه سلولي انجام مي شود؟
1) گلوکوژنز
2) بتا - اکسيداسيون
3) گليکواکسيلات
4) تري کربوکسيليک

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در جوانه زني بذر توتون کدام يک از هورمون ها نقش بازدارندگي در مرحله اول را دارند؟
1) آبسزيک اسيد
2) جاسمونات
3) اتيلن
4) هيچ کدام

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاهش فعاليت آنزيم نيترات ردکتاز،‌ سبب .............. مي شود.
1) کاهش سطوح خواب بذر
2) افزايش فعاليت خواب بذر
3) کاهش فعاليت مسيرهاي سنتز جيبرلين
4) کاهش فعاليت مسيرهاي سنتز آبسزيک اسيد

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پروتئين هاي پرولامين .............. در گندم فراوان تر است.
1) غني از سولفور
2) با وزني مولکولي بالا
3) فقير از سولفور
4) با وزن مولکولي کم

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از پروتئين هاي بذر منشأ واکوئلي دارند؟
1) پرولامين
2) آلبومين
3) گلوتلين
4) گلوتنين

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر متخصصان زراعت،‌ کدام گزينه تطابق بيشتري با مفهوم رشد دارد؟
1) رشد افزايش ماده خشک است.
2) رشد افزايش تعداد سلول است.
3) رشد افزايش ارتفاع و تعداد شاخه است.
4) رشد شامل تقسيم سلولي و حجيم شدن است.

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقاومت .............. در کنترل ميزان تعرق به طور نسبي نقش بيشتري دارد.
1) کوتيکولي
2) روزنه اي
3) لايه مرزي
4) غشايي
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی