سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و دوازدهم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و دوازدهم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر بيکن کدام نوع از بت ها عادت هاي فطري بشر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) غار
2) قبيله
3) نمايشخانه
4) بازار

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – رواقيون در کدام انديشه با اپيکوريان اتفاق نظر داشتند؟
1) تصوري ماده انگارانه از عالم
2) وجود قصد و غايت در حرکت عالم
3) وجود طرح عقلي عام و کلي در سراسر طبيعت
4) وجود نيرويي پويا و توانمند در سراسر عالم

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويتگنشتاين قائل به کدام نظريه نيست؟
1) شباهت خانوادگي
2) تصويري زبان
3) اتميسم منطقي
4) زبان خصوصي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دکارت کدام سخن را درباره انفعالات نمي پذيرد؟
1) انفعالات را مي توان ادراکات،‌ احساسات يا هيجانات نفس ناميد.
2) انفعالات نفس به معناي عام افعال بدن است.
3) انفعالات در ماهيت خويش نيک يا شرند.
4) انفعالات و ادراکات يکي است.

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر هيوم تصور جوهر،‌ تصوري ................
1) مرکب است.
2) احساسي است.
3) بازتابي است.
4) ساخته خيال است.

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزاره در نگرش لايب نيتس جايگاهي ندارد؟
1) هستي را نمي توان از ذات استنتاج کرد.
2) جهان هستي همواره رو به بهبود مي رود.
3) اصل امتناع تناقض ناظر بر ذوات است.
4) اصل جهت کافي حاکم بر عالم هستي است.

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «مي جنبم پس هستم» سخن کيست؟
1) دکارت
2) گاسندي
3) آنسلم
4) آگوستين

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظر برگسون در تصوير دانش هاي طبيعي از جهان،‌ کدام بُعد آن ناديده گرفته مي شود؟
1) مکان
2) جبر علّي
3) ديناميسم
4) تنوع عددي

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت بيانگر نظر هايدگر نيست؟
1) وجود،‌ ذاتاً زمانمند است.
2) زمان،‌ حقيقت وجود است.
3) وجود،‌ در افق زمان فهميده مي شود.
4) زمان يا حضور،‌ يکي از اطوار جديد وجود است.

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت درباره انديشه اکويناس درست است؟
1) انسان به واسطه يک شهود دروني به وجود خويش علم دارد.
2) انسان داراي مفاهيم فطري است که حاصل اشراق الهي است.
3) ذهن انسان داراي مفاهيمي است که از ابتدا همراه او بوده اند.
4) ذهن انسان مانند لوح سفيدي است که با تجربه حسي،‌ اطلاعات بر آن نقش مي بندد.

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از راه هاي پنج گانه توماس آکويناس در اثبات وجود خدا ريشه در تعليمات فارابي درباره تمايز متافيزيکي وجود و ماهيت دارد؟
1) نظم
2) حرکت
3) امکان و وجوب
4) درجات کمال

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظر ارسطو،‌ وقتي در اتومبيل در حال حرکت در جاده اي نشسته ايم،‌ «مکان» ما عبارت است از:
1) حد دروني جسم محيط بر اتومبيل
2) جاده اي که در آن حرکت مي کنيم.
3) حد دروني جسم محيط بر ما
4) خود اتومبيل

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افلاطون و ارسطو در مورد کدام گزينه با هم اختلاف نظر دارند؟
1) قبول غيرجسماني بودن اصول و عناصر نفس
2) تقسيم جهان به دو عالم متمايز فوق قمر و تحت قمر
3) عقيده به اين که نفس پديدار فرعي بدن است.
4) قول به وجود غايات در طبيعت

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – به نظــر آگوستين کدام مقوله براســاس جوهر بر خــداوند حمل نمي شود؟
1) اضافه
2) جوهر
3) کيف
4) کمّ

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظر ارسطو کدام فيلسوف از مصاديق اصطلاح «طبيعيان» يا «طبيعت شناسان» نيست؟
1) آناکسيماندروس
2) آناکساگوراس
3) پارمنيدس
4) امپدوکلس

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مقسم جزئي و کلي چيست؟ و حسن خارجي چه حکمي دارد؟
1) مقسم جزئي و کلي،‌ لفظ است و حسن خارجي جزئي است.
2) مقسم جزئي و کلي،‌ مفهوم است و حسن خارجي جزئي است.
3) مقسم جزئي و کلي لفظ است و حسن خارجي مصداق کلي است.
4) مقسم جزئي و کلي. مفهوم است و حسن خارجي نه جزئي است و نه کلي.

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر متضاد نقيض عکس مستوي گزاره اي «هر غير ثابتي سياره است» باشد،‌ آن گزاره چيست؟
1) هر غيرثابتي سياره است.
2) هر سياره اي غير ثابت است.
3) بعضي غيرثابت ها سياره اند.
4) هيچ ثابتي سياره نيست.

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر دو گزاره «بعضي الف ب نيست» و «هر ج ب است» صادق باشند،‌ گزاره «هيچ الف ج نيست» داراي چه ارزشي است؟
1) صادق است و احتمال کذب ندارد.
2) صادق نيست و احتمال کذب دارد.
3) محتمل است صادق يا کاذب باشد.
4) کاذب است و احتمال صدق ندارد

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر کسي تصــور کنــد که علي نه به موسيقي علاقمند است و نه به ورزش و شما بخواهيد به او اعلام کنيد که علي تنها به يکي از اين دو علاقمند نيست ولي به ديگري علاقمند است از کدام ياي فاصل استفاده مي کنيد؟
1) ياي فاصل مانه الجمع: علي يا به موسيقي علاقمند است يا به ورزش  
2) ياي فاصل حقيقيه: علي يا به موسيقي علاقمند نيست يا به ورزش
3) ياي فاصل مانعه الخلو: علي يا به موسيقي علاقمند نيست يا به ورزش
4) ياي فاصل حقيقيه: علي يا به موسيقي علاقمند است يا به ورزش علاقمند نيست.

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از نظر کانت ................
1) تجربه حاصل و ناشي از اصل عليت است.
2) اصل عليت ماخوذ از تجربه است.
3) اصل عليت فاقد کليت و ضرورت است.
4) از طريق تجربه مي توان اصل عليت را ثابت کرد.

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مالبرانش به کدام نظر اعتقاد ندارد؟
1) انسان واجد اختيار نيست.
2) خداوند علت اعمال ارادي ماست.
3) جز خداوند کسي علت حقيقي نيست.
4) خداوند در اراده ميلي راسخ به خير کلي ايجاد کرده است.

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – لايب نيتس معتقد است که حرکت و سکون ................
1) مانند مکان داراي وجود خارجي است.
2) برخلاف زمان واقعيت خارجي دارد.
3) مانند زمان مخلوق ذهن انسان است.
4) در مواردي مطلق و در مواردي نسبي است.

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اصالت ايمان و شک فلسفي مربوط به کدام فيلسوف است؟
1) پورن
2) بارکلي
3) دکارت
4) پاسکال

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام فيلسوف وجود را ذاتاً ماده مي داند که با امتداد و حرکت تبيين پذير است؟
1) لاک
2) هابز
3) دکارت
4) اسپينوزا

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس آن چه افلاطون در محاوره هاي سوفسطايي و سياستمدار (در تميز ميان سه طبقه سوفسطايي،‌ سياستمدار و فيلسوف) مي گويد،‌ کدام گزينه موضوع صخن سوفسطاييان را نشان مي دهد؟
1) موفقيت هاي زندگي
2) آرته انساني
3) نيستي
4) نمودها

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام دو فيلسوف،‌ فلسفه پيش از خود را فلسفه اي رهنمون به فلسفه خود دانستند؟
1) اسپيونوزا،‌ بارکلي
2) افلاطون،‌ دکارت
3) لاک،‌ هيوم
4) ارسطو،‌ هگل

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت بيانگر نظر ويتگنشتاين متاخر نيست؟
1) فلسفه کاربرد واقعي زبان را توصيف مي کند.
2) معناي يک واژه را کاربردهاي آن مشخص مي کند.
3) زبان را بايد اصلاح کرد و در کاربرد علمي آن دست برد.
4) فلسفه کلام مهمل ناشي از تعدي از حد و مرزهاي زبان را آشکار مي کند.

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عبارت بيانگر نظر توماس اکويناس است؟
1) همه انسان ها داراي عقل فعال واحدي هستند.
2) هرکسي داراي عقل فعال شخصي خود است.
3) عقل فعال روح القدس است.
4) عقل فعال خداست.

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام فيلسوف قائل به وجود دليل براي اثبات وجود خداست؟
1) هگل
2) کانت
3) پاسکال
4) کي ير کگور

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطابق گزارش ارسطو،‌ «بزرگ و کوچک» در نظر افلاطون کدام علت محسوب مي شود؟
1) بالعرض
2) غايي
3) صوري
4) مادي