سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیستم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید
x

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیستم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – عموم باستان شناسان بر اين اعتقادند که گوردن چايلد را بايستي پايه گذار کدام موارد دانست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) مکتب تاريخي - فرهنگي،‌ انتشارگرايي
2) مکتب تاريخي - فرهنگي،‌ قوم باستان شناسي
3) انتشارگرايي،‌ باستان شناسي اجتماعي
4) باستان شناسي اجتماعي،‌ باستان شناسي فرهنگي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هدف باستان شناسي ادراکي چيست؟
1) ميزان درک مردمان گذشته را از جهان پيرامونشان بسنجد.
2) ادراک باستان شناسان را در فهم جوامع کهن تقويت سازد.
3) تمامي جنبه هاي فرهنگ هاي باستاني که زائيده ذهن انسان است را مطالعه نمايد.
4) درک ميان ارتباط فضاهاي کهن و فضاها زيستي حاضر را تسهيل بخشد.

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ............. در آغاز از «باستان شناسي پويشي» متاثر بود ليکن بعدها به يکي از چهره هاي مشهور «باستان شناسي فراپويشي» تبديل گرديد. اصلي ترين انتقاد او به سلسله تقسيم بندي هايي بود که ............. مطرح و نردبان معرفتي خود را براساس آن بنا نهاده بود.
1) کولين رنفرو - کنت فلانري
2) والرشتاين - کنت فلانري
3) اِيان هادر- لوئيس بينفورد
4) ژوزف کالدول - کولين رنفرو

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «نظريه سيستم جهاني» که در دهه 1980 ميلادي با استقبــال باستان شناسان پيش از تاريخ آمريکا مواجه گرديد،‌ توسط چه کسي ارائه شد؟
1) برتا لنفي
2) پتي جو واتسون
3) کنت فلانري
4) امانوئل والرشتاين

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اولين مطالعات قوم باستان شناسي در ايران،‌ در سال 1975 توسط ............. در شاه آباد غرب به انجام رسيد.
1) کارول کرامر
2) نيکلاس ديويد
3) ويليام سامتر
4) ليندا جاکويس

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قوم باستان شناسي را مي توان يکي از رويکردهاي مهم در کدام نوع باستان شناسي به حساب آورد و دوره جديد اين شاخه علمي در آمريکا با پژوهش هاي چه کسي آغاز شده است؟
1) باستان شناسي هنجارگرا - لسلي وايت
2) باستان شناسي فرهنگي - ديويد کلارک
3) باستان شناسي سنتي - گوردن چايلد
4) باستان شناسي نو - لوئيس بينفورد

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک اصلي ترين هدف بــاستان شناسي پويشي (روند محور) مي باشد؟
1) بازسازي توالي فرهنگي
2) تشريح داده ها و تاکيد بر چرايي
3) توصيف صِرف اشياي فرهنگي
4) ارائه جدول زماني از تحولات تکنيکي آثار

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – باستان شناسي نو (New Archaeology) در مطالعات خود بر راهبرد کدام دسته اصرار ورزيده است؟
1) تجربه گرايانه - مستندات تاريخ علم
2) ماترياليسم فرهنگي - نتايج آزمايشگاهي
3) باستان شناسي علمي - موضوعات انسان شناسانه
4) توسعه فرهنگي - ساختار اجتماعي جوامع

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «کنت فلانري» و «جويس مارکوس» را مي توان از صاحب نظران کدام مقوله به حساب آورد؟
1) باستان شناسي ادراکي
2) باستان شناسي تحليلي
3) باستان شناسي اجتماعي
4) باستان شناسي پويشي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مطالعات انسان شناسانه لوئيس مورگان در آمريکا را مي توان پايه گذاري ............. دانست. اين مطالعات بر عقايد باستان شناساني چون ............. تاثير به سزايي گذاشت.
1) باستان شناسي فرهنگي - جان لوباک
2) باستان شناسي تکاملي - گوردن چايلد
3) باستان شناسي اجتماعي - چارلز لايل
4) باستان شناسي تاريخ - ويليام اسميت

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منارهاي منفردي نظير «منار مسجد سرخ ساوه» و «منار پامنار زواره» به ترتيب از آثار بر جاي مانده از ادوار ............. و ............. به شمار مي آيند.
1) سلجوقيان - آل بويه
2) سلجوقيان - سلجوقيان
3) ديلميان - آل مظفر
4) ايلخانان - ايلخانان

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در دوران ............. برخي از سکه هاي نقره اي نيز در قالب طلا (به وسيله سر سکه هاي مخصوص ضرب سکه هاي طلايي) ضرب گريده اند و نام دوازده امام به روزگار ............. بر روي سکه ها ضرب شده اند.
1) ايلخانان - اولجايتو
2) تيموريان - شاهرخ تيموري
3) سلجوقيان - سلطان محمد خدابنده
4) آل بويه - عضد الدوله ديلمي

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کاروانسراي ............. و ............. از نمونه کاروانسراهايي هستند که با تالار ستون دار بنا گرديده اند و به ترتيب در جاده هاي تهران - قم و گرمسار - تهران واقع گرديده اند.
1) دير گچين - قصر بهرام
2) رباط کريم - حسن آباد
3) عسکر آباد - خاتون آباد
4) کاروانسرا سنگي - خاتون آباد

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين راه براي حفاظت از اسناد تاريخي که به صورت تک برگ تحرير گشته اند آن است که آن ها را .............
1) در لوله هاي فلزي جاي دهيم.
2) در صندوقچه هايي تاريک بگذاريم تا نور نگيرند.
3) در قاب قرار داده و در مکاني که از نظر نور،‌ رطوبت و دما تحت کنترل است نگهداري نماييم.
4) در لفافي پارچه اي پيچيده و در صندوق نگهداري کنيم.

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بــراساس ............. امــوال دولتي که از نفـايس ملي بــاشد قابل انتقال به غير نيست،‌ مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي،‌ آن هم در صورتي که:
1) ماده 36 قانون مدني - تحت نظارت کميسيون فرهنگي مجلس منتقل گردد.
2) ماده 561 قانون مجازات اسلامي - به تاييد شوراي نگهبان برسد.
3) ماده واحده - رياست جمهوري بر تحويل و تحول آن نظارت نمايد.
4) اصل 83 قانون اساسي - از نفايس منحصر به فرد نباشد.

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – صنعت کاشي کاري «معرق» و «هفت رنگ» به ترتيب در ادوار ............. و ............. به اوج شهرت خود رسيدند.
1) ايلخاني - صفوي
2) سلجوقي - ايلخاني
3) تيموري - صفوي
4) سلجوقي - تيموري

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بر روي سکه هاي امراي طبرستاني،‌ نيمرخ ............. و در مقابل آن نام فرمانرواي طبرستاني به خط پهلوي و در پشت او عبارت ............. ضرب گرديده است.
1) يزدگرد اول - اسپهبد
2) يزدگرد سوم - اپزوت
3) خسرو پرويز - فَر افزود
4) خسرو انوشيروان - اَپَد

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي ضرب سکه هاي اسلامي تنها تغييري که در سکه هاي ساساني ايجاد شد،‌ نوشتن واژه هاي ............. و ............. به خط کوفي در حاشيه خارجي روي اين سکه ها و تاريخ ............... در پشت آن ها است.
1) بسم الله - جَيّد - 20 يزدگردي
2) الملک لله - بسم الله - 31 هجري
3) جَيّد - الحمدلله - 31 هجري
4) بسم الله - اَباد - 41 هجري

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در معماري سنتي ايران ............. چفدي است که به آن سه و چهار هم مي گويند که از جمله مقاوم ترين چفدهاي باربر است و ............. چفدي است با خير بلند که در پوسته داخلي گنبدهاي رک مورد استفاده قرار گرفته است.
1) شبدري - هلوچين
2) شاخ بزي - هلوچين
3) چمانه - بستو
4) کليل - شاخ بزي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دو عبارت «گشت رايج به حکم لم يزلي ...» و «هست سلطان بر سلاطين جهان ...» به ترتيب بر سکه هاي ............. و ............. ضرب شده اند.
1) صفويه - افشاريه
2) افشاريه - قاجاريه
3) افشاريه - افشاريه
4) زنديه - قاجاريه

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اولين قانوني که پس از انقلاب اسلامي ايران براي حفاظت از ذخاير فرهنگي کشور وضوع گرديد،‌ ماده واحده اي است که در سال ............. توسط ............. به تصويب رسيد.
1) 1358 - شوراي انقلاب
2) 1358 - مجلس شوراي اسلامي
3) 1359 - مجمع تشخيص مصلحت نظام
4) 1359 - مجمع تشخيص مصلحت نظام

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روش جديد «مطالعات انسان شناسي - باستان شناسي» در سال 1961 ميلادي (1340 خورشيدي) به وسيله کدام باستان شناس پايه گذاري شد و پناهگاه سنگي «ورواسي» در يازده کيلومتري کرمانشاه براي اولين بار به وسيله کدام باستان شناس مورد گمانه زني قرار گرفت؟
1) دلوگاز - فرانک هول
2) بريدوود - بروس هو
3) مک کان - بريدوود
4) بروس هو - مک کان

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – دوره بندي و توالي لايه نگاري محوطه هاي باستاني آق تپه و تپه سنگ چخماق (شمال شرق ايران) با محوطه هاي همزمان کدام منطقه از فلات ايران مقايسه و تطبيق داده شده است؟ فرهنگ مس سنگي تپه حصار دامغان دوره اول با کدام محوطه باستاني شمال مرکزي ايران هم پوشاني زماني و فرهنگي دارد؟
1) جنوب غرب ايران - تپه چشمه علي ري
2) شمال مرکزي ايران - تپه سيلک دوره سوم
3) شمال غرب ايران - تپه قلي درويش قم
4) زاگرس مرکزي ايران - تپه اسماعيل آباد کرج

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آثار مکشوفه از تپه باستاني «جارمو» با کدام يک از آثار مناطق باستاني ايران قابل مقايسه است؟ پايان دوره ده نشيني در بين النهرين پايان استقرار کدام تمدن در بين النهرين بوده است؟
1) علي کش - حلف
2) گنج دره - عبيد
3) ميرملاس - جمدت نصر
4) کمربندي - سکارا

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پيدايش چرخ سفالگري،‌ معماري پيشرفته و فلزگري (ذوب مس) از شاخص هاي بنيادين کدام دوره فرهنگي پيش از تاريخ ايران است؟ در طبقه هجدهم تپه باستاني «اريدو» آثار چه نوع معماري پيش از تاريخ کشف شده است؟
1) دوره مس سنگي - معبد
2) دوره مس سنگي قديم - آرامگاه
3) عصر مفرغ قديم - کاخ
4) اواخر دوره مس سنگي متاخر - خانه هاي مسکوني

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – «ماکس فون اپنهايم» قبل از حفاري تپه حلف آثار باستاني فرهنگ حلف را در کدام تپه باستاني عراق کشف کرد؟
1) نينوا
2) سامره
3) جمدت نصر
4) اوروک

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قديمي ترين کتيبه ايلامي از کدام محل باستاني ايلام به دست آمده است؟ سمبل مذهبي خداي نوسکو کدام است؟
1) مليان - ستاره
2) ليان - پيه سوز
3) هفت تپه - لاک پشت
4) شوش - هفت ستاره

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بر روي مهرهاي استوانه اي مکشوفه از چغازنبيل کدام محقق تحقيق کرده است؟
1) اريکا راينر
2) فرانسوا والا
3) رومن گيرشمن
4) اديت پرادا

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – لوح مفرغي مکشوفه از همدان در سال 1930 که توسط هرتسفلد منتشر گرديد،‌ اکنون در موزه ............. نگهداري مي شود. نوشته اي به خط ............. دارد که شامل فرماني از ............. به يک بازرگان آشوري است.
1) موزه برلين - آشوري - شاهد اليپي
2) موزه لندن - آشوري - شاهک ابددان
3) متروپوليتن - اکدي - شاهک ابددان
4) موزه سين سيناتي - اکدي - شاهک اليپي

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گل نوشته هاي باروي تخت جمشيد مربوط به دوره پادشاهي ............. و از سال ............. تا ............. زمان حکومت اين پادشاه بوده است.
1) داريوش دوم - هشتم - شانزدهم
2) داريوش دوم - ششم - بيست و سوم
3) داريوش اول - هجدهم - بيست و هشتم
4) داريوش اول - شانزدهم - بيست و سوم