سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و هشتم به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و بیست و هشتم


- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آنزيم هاي کدام اندام مي توانند هر سه نوع ماده غذاي را هضم کنند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) روده باريک
2) کبد
3) لوزالمعده
4) معده

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيشترين تاثير بر مقاومت رگ توسط کدام عامل صورت مي گيرد؟
1) پروتئين هاي پلاسما
2) قطر رگ
3) طول رگ
4) ويسکوزيته خون

- سوال 3 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير از سدهاي زايشي ژنتيکي محسوب مي شود؟
1) جدايي زيستگاه
2) جدايي رفتاري
3) جدايي زماني
4) مکانيکي

- سوال 4 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تداخل ثانويه چيست؟
1) ايجاد سد جغرافيايي جديد و جدا شدن دو جمعيت از يک گونه
2) برداشته شدن سد جغرافيايي بين دو گونه کامل
3) برداشته شدن سد جغرافيايي بين دو شبه گونه
4) برداشته شدن سد جغرافيايي بين دو زير گونه و تداخل مجدد آن ها

- سوال 5 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گونه زايي در سهره هاي داروين ابتدا به طريقه .............. و سپس .............. بوده است.
1) آلوپاتريک - پري پاتريک
2) آلوپاتريک - سمپاتريک
3) پري پاتريک - سيمپاتريک
4) پري پاتريک - آلوپاتريک

- سوال 6 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک مرتبط با روراندگي چرخه اي Ring Species است؟
1) پراکنش چندين گونه مختلف به صورت حلقه وار
2) تجمع محلي افراد يک گونه در اطراف گونه ديگر
3) هم پوشاني مرزهاي جغرافيايي چند گونه
4) عدم تشکيل هيبريد در مرز برخورد جمعيت ها

- سوال 7 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل مي تواند بيش از دو عامل ديگر در تغيير فراواني ژن ها و الل هاي يک جمعيت طبيعي تاثيرگذار باشد؟
1) جهش
2) شارش ژني
3) گزينش
4) دريفت ژنتيکي

- سوال 8 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – هر اندازه فراواني يک الل زيانبار در جمعيتي کاهش يابد،‌ شدت گزينش عليه آن الل ..............
1) کاهش مي يابد.
2) افزايش مي يابد.
3) تغييري نمي کند.
4) بي تاثير است.

- سوال 9 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در تعريف (مفهوم) زيستي گونه،‌ صحيح ترين اجزاء کدامند؟
1) توليد مثل - جدايي توليد مثلي - فاصله ژنتيکي زياد ‌‌ فسيل
2) جمعيت - توليد مثل - شباهت ژنتيکي زياد - اشغال نيچ
3) جمعيت - فسيل - اشکال امروزي جانوران - توليد مثل
4) ريخت مشابه - شباهت تام ژنتيکي - جد مشترک - توانايي تشکيل هيبريد بين گونه اي

- سوال 10 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گونه زايي در جزاير اقيانوسي چه نام دارد؟
1) ديکوپاتريک
2) پاراپاتريک
3) پري پاتريک
4) سيمپاتريک

- سوال 11 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه بيان کننده يکي از مشکلات فرضيه گونه زايي سيستماتيک است؟
1) عدم توجه به انعطاف ناپذيري و مونومورفيسم گونه ها
2) عدم توجه به انعطاف ناپذيري گونه ها
3) عدم توجه به شرايط متفاوت اکولوژيک گونه ها
4) عدم توجه به انعطاف پذيري اکولوژيکي و پلي مورفيسم گونه ها

- سوال 12 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جمعيت هاي داراي ريخت مشابه چه ناميده مي شوند؟
1) زيرگونه
2) فنون
3) واريته
4) هومولوگ

- سوال 13 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعريف زيستي گونه مبتني بر چه اصولي است؟
1) پُلي مورفيسم و جدايي توليدمثلي
2) توجه به وجود تيپ به عنوان عامل اصلي
3) محدود بودن تغييرات در جمعيت ها
4) صفات ريختي واهميت آن ها به تنهايي

- سوال 14 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – درخت UPGMA در مطالعات بيوسيستماتيک بر چه اساسي ترسيم مي شود؟
1) فاصله
2) ميانه
3) واريانس
4) حدود اطمينان

- سوال 15 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مطالعه روابط خويشاوندي افراد کدام يک از درخت هاي زير فيلوژنتيک زير نياز به مدل تکاملي دارد؟
1) حداکثر فاصله
2) حداکثر درست نمايي
3) نزديک ترين فاصله
4) ميان بُرترين درست نمايي

- سوال 16 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام يک از درخت هاي فيلوژنتيک زير طول بازوهاي درخت بيانگر ميزان تغييرات صفات تاکسون ها است؟
1) دندروگرام
2) فنوگرام
3) فيلوگرام
4) کلادوگرام

- سوال 17 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه به ترتيب اشاره به معيارهاي طرفداران مکتب فنتيک،‌ کلاديست ها و تکامليون دارد؟
1) توجه فيلوژني - هولوفيلي تمام گروه ها - توجه به پلزيومورفي ها
2) شباهت کلي - هولوفيلي تمام گروه ها - توجه به پلزيومورفي ها
3) شباهت کلي - توجه به پلزيومورفي ها - تک نيايي تاکسون ها
4) توجه به فيلوژني - توجه به پلزيومورفي ها - تک نيايي تاکسون ها

- سوال 18 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد،‌ از انواع تغييرات ژنتيکي درون يک جمعيت،‌ محسوب نمي شود؟
1) دوريختي جنسي
2) تغييرات نوروژنيک
3) نسل هاي متفاوت از نظر توليد مثلي
4) پلي مورفيسم ژنتيکي

- سوال 19 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در کدام گزينه (به ترتيب) به نقش کاربردي و نظري زيست شناسي اشاره شده است؟
1) نگرش جمعيتي - فيلوژني رفتاري
2) رفتارشناسي - تعدد گونه اي
3) گونه هاي همزاد - اپيدميولوژي مالاريا
4) اپيدميولوژي مالاريا - تعدد گونه اي

- سوال 20 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ايزوفن چيست؟
1) خطوط موازي با خطوط کشانه و معرف نقاط با فنوتيپ مشابه
2) خطوط عمود برخطوط کشانه و معرف نقاط به فنوتيپ متفاوت
3) خطوط عمود بر خطوط کشانه و معرف نقاط با فنوتيپ مشابه
4) خطوط موازي با خطوط کشانه و معرف نقاط با فنوتيپ متفاوت

- سوال 21 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – افراد داخل يک Deme به چه دلايلي شباهت ريختي بيشتري به يکديگر دارند؟
1) اکولوژيک - مورفولوژيک
2) اکولوژيک - رفتاري
3) اکولوژيک - ژنتيک
4) ژنتيک - رفتاري

- سوال 22 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه رابطه اي صحيح را نشان مي دهد؟
1) نوميناليست ها = مفهوم ريختي گونه
2) ثبوت گونه ها = مفهوم زيستي گونه
3) گونه بي بعد = مفهوم تکاملي گونه
4) مفهوم سنخ شناختي گونه = مفهوم اصالتي گونه

- سوال 23 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – قانون طرد رقابتي (Competitive exclusion) در مورد گونه هاي رقيب چه سرنوشتي را پيش بيني مي کند؟
1) ادامه رقابت تا حذف يک گونه  
2) ادامه رقابت تا از بين رفتن نيچ يک گونه
3) کاهش نيازهاي يک گونه تا از بين رفتن کامل آن
4) محدود شدن نيچ هر گونه در آن زيستگاه

- سوال 24 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – وضعيت چند شکلي (Polymorphism) در يک جمعيت:
1) زماني است که جمعيت هاي يک تاکسون از نظر جغرافيايي از يکديگر دورند.
2) بدون ارتباط با اختلافات ژنتيکي است.
3) از مواردي است که مي تواند به شناخت افراد جمعيت يک گونه کمک موثري بنمايد.
4) در افراد جمعيت يک گونه و براساس فعاليت يک يا چند ژن مي تواند يافت شود.

- سوال 25 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد تحت عنــوان «صنف» (category) در نظر گرفته مي شوند؟
1) سطوح سلسله مراتب رده بندي
2) سطوح فراگونه اي
3) تاکسون
4) فنون

- سوال 26 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تاکسونومي بتا به کدام يک از موارد ذيل مي پردازد؟
1) بررسي گونه هاي جديد ي
2) تغييرات درون گونه اي
3) تکامل گونه ها
4) خويشاوندي بين تاکسون ها وموارد مربوط به سطوح فراگونه اي

- سوال 27 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گونه چند سنخي (پُلي تيپيک) چيست؟
1) گونه اي داراي تنها يک زيرگونه
2) گونه اي داراي پراکندگي محدود
3) گونه اي داراي دو يا چند ريزگونه
4) گونه همزاد

- سوال 28 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – منشا جنيني غده هيپوفيز کدام است؟
1) اکتودرم دهاني
2) اندودرمو اکتودرم عصبي
3) اکتودرم عصبي
4) اکتودرم عصبي و اکتودرم دهاني

- سوال 29 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در جنين 15 روزه انسان ديواره کيسه زرد متشکل است از:
1) اپي بلاست و مزودرم خارج جنيني
2) اندودرم احشايي و سيتوترفوبلاست
3) اندودرم خارج جنيني و سيتوترفوبلاست
4) هيپوبلاست و مزودرم خارج جنيني

- سوال 30 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بافت پوششي مطبق سنگفرشي در کدام يک وجود دارد؟
1) مثانه
2) حنجره
3) کيسه صفرا
4) اپيديديم