جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد وزارت بهداشت / مدیریت توانبخشی کتاب هدیه دهید

مدیریت توانبخشی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی و ضرایب مربوطه: اصول توانبخشی (5)، مدیریت (3)، زبان عمومی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش دویست و پانزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– واژه «کوفيه» چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نوعي چارقد براي پوشيدن سر
2) دستکش پارچه ابريشمين
3) يک نوع پاي پوش سنتي
4) پيراهن فراخي که از قطعات بسياري پارچه دوخته شده باشد.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)
... بیشتر