جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / دکتری وزارت بهداشت علوم و صنایع غذایی - سوالات، جزوات، منابع و ... کتاب هدیه دهید

دکتری وزارت بهداشت علوم و صنایع غذایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی مواد غذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی مواد غذایی (3)، کنترل کیفی موادغذایی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و ششم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام پژوهشگر اسرار التوحید را تصحیح نکرده است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) احمد بهمنیار
2) ژوکوفسکی
3) ماریژان موله
4) ذبیح الله صفا

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام یک به فهرست نویسی و شناخت نسخه های خطی معروف نیست؟
1) احمد منزوی
2) علی اصغر حکمت
3) محمد نقی دانش پژوه
... بیشتر