جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم و صنایع غذایی کتاب هدیه دهید

علوم و صنایع غذایی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: میکروبیولوژی مواد غذایی (2)، شیمی مواد غذایی (2)، تکنولوژی مواد غذایی (3)، کنترل کیفی موادغذایی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کــدام يک از مــوارد زيــر به مجموع هسته و سيتوپلاسـم اطلاق مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پلاسمالما
2) پروتوپلاسم
3) کريستا
4) گليکوکاليکس

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ارگانل هاي زير در سلول مسئول تغليظ و بسته بندي پروتئين است؟
1) ليزوزوم
2) دستگاه گلژي
3) شبکه
... بیشتر