جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد سراسری / کارشناسی ارشد سراسری علوم جغرافیایی - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد سراسری علوم جغرافیایی - سوالات، جزوات، منابع و ...

رشته علوم جغرافیایی دربرگیرنده رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و دفاع مقدس، طبیعت گردی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری می باشد.
رشته آب و هواشناسی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 3 گرایش سینوپتیک، تغییر اقلیم، آب و هواشناسی محیطی، رشته ژئومورفولوژی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 2 گرایش ژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 4 گرایش آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 3 گرایش توسعه اقتصاد روستایی، برنامه ریزی کالبدی - فضایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی می باشند.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش پنجاهم ( بیشتر ... )