اخبار / استخدامی / استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت گسترش انرژی مهوین آراد

<>شركت گسترش انرژی مهوين آراد در راستای اجرای قرارداد منعقده خود در نظر دارد تعداد 11 نفر را از بین دارندگان مدرک تحصیلي حداقل ديپلم در رشته تحصیلي برق يا رياضي فیزيک و از طريق برگزاری آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش، به ترتیب از باالترين نمره به صورت قرارداد حجمي به كار گیری نمايد.

مهلت ثبت نام تا 6 اسفند 99 می باشد.

<>> شرايط عمومی

<>1 -داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ايران
2 -اعتقاد به دين مبین اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران
3 -التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران
4-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني دائم غیرپزشكي
تبصره: معافیت پزشكي به هیچ عنوان پذيرفته نميشود.
5 -عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
6 -نداشتن سابقه محكومیت جزايي مؤثر
7 -داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي برای انجام كاری كه به كار گیری ميشوند
8 -عدم داشتن منع قانوني برای اشتغال به كار و نداشتن تعهد به سازمانهای ديگر
9 -احراز صلاحیتهای عمومي به تأيید گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبه

<>> شرايط اختصاصی

<>1 -داشتن حداقل مدرک تحصیلي ديپلم برق يا رياضي فیزيک (جدول شماره 1)
2 -داشتن حداكثر سن داوطلبان 30 سال تمام (متولدين بعد از تاريخ 15/ 12/ 1369)
تبصره 1 :مالک عمل برای محاسبه تاريخ دانشآموختگي، معافیت دائم غیرپزشكي و پايان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان، روز برگزاری آزمون (15/ 12/ 1399 )ميباشد.
لازم به ذكر است داوطلباني ميتوانند نسبت به ثبت نام و شركت در آزمون اقدام نمايند كه تا تاريخ برگزاری آزمون 15/ 12/ 1399 (فارغ التحصیل شده و خدمت وظیفه آنها پايان يافته و يا معافیت آنها قطعي شده باشد. الزم به ذكر است گواهي فراغت از تحصیل داوطلبان و كارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه بايستي حداكثر تا روز تطبیق مدارک آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأيیديه ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از داوطلبان كه به هنگام ثبت نام، اطلاعات نادرست و جعلي ارائه نموده ويا واقعیتي را كتمان نموده باشند و به سبب اين اطلاعات پذيرفته شوند، هر زمان كه غیرواقعي بودن اطلاعات مشخص شود، قبولي ايشان ملغي بوده و به لحاظ طوالني نمودن فرآيند جذب نیرو، اقدام لازم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.
3 -محل خدمت، براساس محلهای قید شده در جدول شماره 2 تعیین ميگردد.

<>

<>جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

<>


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی