اخبار / استخدامی / استخدام شرکت پالایش نفت آفتاب به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت پالایش نفت آفتاب

شرکت پالایش نفت آفتاب با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه کیفیت و کمیت تولیدات خود در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای عملیاتی و ستادی تعداد ۲۰۰ نفر از داوطلبان (خانم و آقا) واجد شرایط را در مقاطع مختلف تحصیلی، در رشته ها و گرایش های مختلف از بین فارغ التحصیلان دانشگاهها و موسسات آموزشی عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق برگزاری آزمون استخدامی کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش بصورت قراردادی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری نماید.

آگهي جذب نيرو در شركت پالايش نفت آفتاب 1403شركت پالايش نفت آفتاب با استعانت از خداوند متعال و با هدف توسعه كيفيت و كميت توليدات خود در نظر دارد به منظور اني مورد نياز خود در واحدهاي عملياتي و ستادي تعداد تأمين نيروي انس002 نفر از داوطلبانواجـد شـرايط را در مقـاطع بين فارغ التحصيلان دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـي تحصيلي، در رشته ها و گرايش هاي مندرج در جدول ذيل ازمختلف از طريق برگزاري آزمون اسـتخدامي كتبـي، مصـاحبه عالي مورد تائيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوريتخصصـي و گـزينش بصورت قراردادي در چارچوب قانون كار و تأمين اجتماعي دعوت به همكاري نمايد. جدول )1(: جدول امقطع و رشتههايتحصيلي موردنياز شركت پالايش نفت آفتابمقطـع تحصيليرشتـه تحصيليگـرايـشعنوان شغليجنسيتتعـدادشرايطكارشنـاســيكارشناسي ارشدمهندسي شيمـيمهندسي نفتكليه گرايشها به استثناء صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، زيست پزشكي، داروسازي، HSE ،محيط زيست و پليمركارشناسمرد47 بومي و غيربوميشيميتمامي گرايشهاكارشناسمرد10 بومي و غيربوميمهندسي مكانيككليهگرايشهابه استثناء مهندسيپزشكيي)بومكانيكس ،(يستممحركه خودرو، سازه بدنه خودرو، مكاتروني ك،طراح ييسستميد يها كينام يخودرو، مكانيك خودروكارشناسمرد6 بوميمهندسي برق هيكليگرا شهابه استثناء مخابرات، مهندس يپزشكيي)بوالكترونيك(، مكاتروني ك،راه آهن برقيكارشناسمرد9 بوميمهندسي كامپيوتركليه گرايش هاكارشناسزن/مرد6 بوميحسابداريكليه گرايشهاكارشناسزن/مرد4 بوميمديريتكليه گرايشهاكارشناسزن/مرد2 بوميمهندسي صنايعكليه گرايشهاكارشناسزن/مرد10 بوميمهندسي ايمنيكليه گرايشهاافسر ايمنيمرد8 بوم ييو غربوميمهندسي شيميگرايش HSEكاردانيمكانيككليه گرايشهاتكنسينمرد30 بوميبرقالكترونيك، كنترل و ابزار دقيق، قدرت، الكتروتكنيكتكنسينمرد19 بوميشيمي، صنايع شيميايي هيكليگراشهاتكنسنيمرد9 بوميدپيلم كليه رشته هاكليه گرايشهااپراتورمرد40 بوميكارداني1 - شرايط عمومي داوطلبان 1-1-تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران و معتقدبه دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي كشور1-2-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران1-3-م سوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت اجتماعي شده باشدعد1-4-دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم غير پزشكي1-5- و رواني و عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانداشتن تندرستي و توانايي كامل جسميگردان، طبق تاييد پزشك معتمد شركت1-6-كز وابسته، مؤسسات، شركتها و نهادهاي انقلابي در زمان عدم اشتغال و تعهد خدمت در دستگاههاي دولتي و مرادعوت بكار.1-7-دارا بودن حداكثر 28سال تمام)متولدين 01/01/1375به بعد (برا يدارندگان مدرك ديپلم، حداكثر 30 سال تمام )01/01/1373بعد( براي دارندگان مدرك كارداني و كارشناسي، حداكثر به 32سال تمام )متولدين 01/01/1371به بعد( براي مدرك كارشناسي ارشد تبصره 1 :براي تمامي مقاطع تحصيلي مدت خدمت نظام وظيفه )تا حداكثر 2 سال( به حداكثر سن اضافه مي د.شوتبصره برا : 2 يتمام يمقاطع تحص يليتا سقف 5 سالسابقه بيمه تامين اجتماعيبه حداكثر سن اضافه م ي .شود2 -شرايط اختصاصي2-1 - دارابودندانشنامهياگواهينامه موقتفراغتازتحصيلدر مقاطع ورشته گرايشهاي مندرج در جدول )1(ازدانشگاههايموردتاييدوزارتعلوم،تحقيقاتوفناوريويادانشنامهتحصيلدردانشگاههايخارجاز كشوركهبهتاييدوزارتعلومرسيدهباشد.تذكر: داوطلبانصرفادرصورتي ميتواننددراينآزمونثبتنامنمايندكهعنوانمقطعتحصيلي،رشتهتحصيليوگرايشتحصيليآناندر جدول مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نيا ز)جدول 1(، ذكرشدهباشد.لذاداوطلبانيكهمقطعتحصيلي،رشته تحصيليوگرايشرشتهتحصيليآنهادرآگهيدرجنشدهباشد،ازثبتنامخوددارينمايند.صورتيكهدرهرمرحلهاز فرآيندجذبوبكارگيريمشخصگرددكهمقطعتحصيلي،رشتهتحصيليوياگرايشتحصيليآنهاباشرايطذكرشدهدرآگهي منطبقنباشد،ازسايرفرآينداستخدامحذفشدهوداوطلبحقهيچگونه اعتراضينخواهدداشت.لذاداوطلبان موظف انددرزمانثبتنامباتوجهبهشرايطاعلامشدهدقتكافيبهعملآوردهوازثبت نامدرشغلهاييكهواجدشرايطنيستند، خوددارينمايند.تبصره 1:ارائهمداركمعادلوافتخاريبهعنوانمدركتحصيليمعتبرملاكعملقرارنميگيرد. تبصره 2: رشتهومقطعتحصيليمندرجدراينآگهياستخدامملاكخواهدبودودرصورتمشاهدهتخلفدرهرمرحله،پذيرش داوطلبكانلميكنتلقيشدهوحقهيچگونهاعتراضيوجودنخواهدداشت.ضمناًشركتهيچگونهتعهدينسبتبهتعديلمدرك تحصيليكاركناندرطولدورانخدمتندارد. تبصره 3: تاريخفراغتازتحصيلداوطلبانوتاريخترخيصازخدمتنظاموظيفهوصدوركارتمعافيتدائم قانونيغير پزشكي ميبايستحداكثرتاآخرينروزثبتنامباشد.3-داوطلب بوميداوطلب بومي استان هرمزگان به فردي اطلاق ميشود كه حداقل داراي يكي از شرايط زير باشد:قاضي استان هرمزگان بوده و در حال حاضر در اين استان الف: محل تولد يا صدور شناسنامه متسكونت داشته باشد.ب: متقاضي مدرك ديپلم استان هرمزگان اخذ كرده و در حال حاضر در اين استان خود را ازسكونتداشته باشد.ج: متقاضي ساكناستان هرمزگان بوده و حداقل 5 سال در استان سكونتداشته باشد.تذكر1 :ملاكشناساييشهرستانهاياستانهرمزگان،آخرينتقسيماتكشورياعلاميوزارتكشور ميباشد.4 -آزمون كتبيكليهسوالاتموادآزمونعموميواختصاصيبهصورتچهارگزينهايبودهوضرايبتمامموادامتحانييك ميباشد.ضمناً بهازايهرپاسخاشتباهبهسوالات،يكسومنمرهمنفيدرنظرگرفتهخواهدشد.5 -مراحل و مدارك موردنياز جهت ثبت نام ثبت نام واجدين شرايط منحصراً از تاريخ 12/03/1403لغايت 30/03/1403با مراجعه به سايت دانشگاه هرمزگانو شركت پالايش نفت آفتاببه آدرس hormozgan.ac.irو aftabor.comانجام مي پذيرد. متقاضيان ميبايستدرمدت زمانفوق،نسبتبهثبتناماقدامنمودهوازموكولنمودنآنبهروزهايپايانيخوددارينمايند.5-1-مطالعه شرايط آزمونداوطلبمتقاضيجذب، ميبايستدرزمانثبتنام،شرايطعموميواختصاصيمندرجدرمتن آگهيراداشتهباشد.اكيداًتوصيه ميشودداوطلبينمحترم،قبلاز ثبتنام،شرايطوضوابطآزمونرامطالعهوسپسنسبتبهثبتنام و پرداخت هزينهآزموناقدامنمايند.ضمناكليهاطلاعرسانيهايآزمونازطريقسايتثبت نامصورتخواهدگرفت.5-2-ثبت نام در آزمونمراحل ثبت نام به صورت زير است: 1-مراجعه به سايت ثبت نام به نشانيhormozgan.ac.irو aftabor.com2-تكميل فرم تقاضانامه الكترونيكي در سايت مذكور3-ارسال عكس: داوطلب مي بايست يك قطعه عكس پرسنلي 4 *3 با حجم كمتر از 80 كيلوبايت را اسكن نموده و آن را از طريق سامانه ثبت نام اينترنتي ارسال نمايد.فايل4-پرداخت مبلغ 1,800,000ريال )و صدهشتادهزار تومان( بابت هزينه ثبت نام به صورت پرداخت الكترونيكي.تذكر1 :اسكنعكسازرويكارتهايشناسايي)كارتملي،شناسنامهو ..(قابلقبولنميباشدوداوطلبانلازماستازاصل عكسومطابقباتوضيحاتفوق،اقدامبهاسكننمايند.تصويرداوطلببايدواضح،مشخصوفاقداثرمهر،منگنهوهرگونهلكهباشد. تذكر2ط يك رشته شغلي را دارد. ضمنا ثبت نام بصورت ناقص يا : هر داوطلب تنها امكان يك بار ثبت نام و انتخاب فقز طريق سامانه اينترنتي مذكور مورد قبول نخواهد بود. به نحو غير از ثبت نام اتذكر3: هزينه ثبت نام به هيچ وجه مسترد نمي گردد.تذكر4: لازم است داوطلبان گرامي درم اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت صحت مرحله ثبت ناتايج آزمون كتبي، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل اطلاعات وارد شده برعهده داوطلب بوده و پس از اعلام نامدرك و كپي آنها را به همراه داشته باشند.تذكر5: باتوجهبهمشكلاتبهوجودآمدهدرآزمونهايقبلي،درخصوصاشتباهدرارسالعكسداوطلبان،كهاينموضوعاكثرابرايداوطلبانيكهثبتنامآنانتوسطديگرانانجام ميشودرخدادهاست، تاكيد ميگرددكهعلاوهبركنترلاطلاعاتثبت نامي، حتماًنسبتبهكنترلعكسارساليدقتنماييدتااشتباهاعكسداوطلبديگريبهجايعكسشماالصاقنگردد.بديهياستكه درصورتارسالعكساشتباهيازطرفمتقاضي،فردبهعنوانمتخلفتلقيومطابقمقرراتباويرفتارخواهدشد.تذكر6مستمر، جهت آگاهي از اطلاعيه ها و نتايج مراحل مختلف، : متقاضيان مي بايست در طول فرآيند جذب بصورت طلب از مراحل و جزئيات جذب موجب هيچگونه حقي براي وي به وب سايت ثبت نام مراجعه نمايند. لذا عدم اطلاع داونمي گردد. 6-زمان توزيع كارت ورود به جلسهكارت ورود به جلسه آزمون كتبي از تاريخ 11/04/1403لغايت 13/04/1403از طريق سايت ثبت نام قابل دريافت است. لازمبهذكراستصدوركارتشركتدرآزمونبهمنزلهتأييداطلاعاتارساليازسويداوطلباننبودهو مداركداوطلبانپسازاجرايآزمونموردبررسيقرارخواهدگرفت.7-زمان و محل برگزاري آزموناري آزمون هر داوطلب در يكي از روزهاي پنج شنبه مورخ تاريخ برگز14/04/1402يا جمعه مورخ 15/04/1403در ي آزمون در كارت ورود به جلسه داوطلبان قيد خواهد شد.شهر بندرعباس مي باشد. حوزه برگزار8-شرايط سنجش افراد و اعلام نتيجه معرفيداوطلبانجهتبررسيمداركوسايرمراحلجذب،منوطبهكسبحدنصابلازمدرآزمونكتبي ميباشد.انتخاب داوطلبانجهتبررسيمداركودعوتبهمصاحبهتخصصيبهميزانچندبرابرظرفيتازميانداوطلبانداراي حدنصابعلميبارعايتاولويتامتيازمكتسبهصورت ميپذيرد.تبصره:امتيازداوطلبانباارزشوزنيچهل درصدبرايدروسعموميوشصتدرصدبرايدروستخصصيمحاسبه ميگردد.تذكر 1: باتوجهبهاينكهمداركمتقاضيانحسبنيازشركتپسازتعييننمراتداوطلباندرآزمونكتبيبهميزانچندبرابرظرفيتازميانداوطلباندارايحدنصابعلميبارعايتاولويتامتيازمكتسبهبررسيخواهدشد،چنانچهدرهر زمانمحرزشودداوطلببهاشتباهيابهعمد،اطلاعاتخلافواقعدادهويافاقدشرايطمندرجدرآگهياستازانجام مراحلبعديمحرومومطابقمقرراتباويرفتارخواهدشدودرصورتشروعبهكارازادامهاشتغالويجلوگيريبه عملخواهدآمدوقراردادويفسخخواهدشد.ضمنا وجهواريزيبابتثبتنام،تحتهيچعنوانعودتدادهنخواهدشد.تذكر 2: تشخيصشركتدرردياپذيرشداوطلباندرهريكازمراحلنافذوقاطعبودهوداوطلبانحقهرگونهاعتراضيرا ازخودسلبوساقط مينمايند .تذكر 3 :در رشتهي و غيربومي است، در صورت شرايط يكسان اولويت جذب با هايي كه پذيرش داوطلب به صورت بومداوطلبان بومي خواهد بود.9-مواد آزمونمون عمومي و تخصصي به صورت چهار گزينه اي و با احتسابآزنمره منفيمي باشد.مواد آزمون عمومي شامل زبان و ادبيات فارسي، هوش و استعدادتحصيلي، مباني كامپيوتر و زبان انگليسي ميباشد.مواد آزمون اختصاصي به شرح مفاد مندرج در جدول )2( خواهد بود. جدول )2 :(مواد امتحاني آزمون تخصصي شركت پالايش نفت آفتابمقطـع تحصيليرشتـه تحصيليگـرايـشمواد امتحانيكارشنـاســيكارشناسي ارشدمهندسي شيمـيمهندسي نفتكليه گرايشها به استثناء صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، زيست پزشكي، داروسازي، HSE ،محيط زيست و پليمرانتقال حرارت - ترموديينامك - انتقال جرم و عملي اتواحد يس - الات–طراحي راكتور مهندسي مكانيككليهگرايشهابه استثناء مهندسيپزشكيي)بومكانيكس ،(يستممحركه خودرو، سازه بدنه خودرو، مكاتروني ك،طراحيس يستميد يهاكينام يخودروترموديناميك -سيالات -انتقالحرارت-استاتيك -مقاومت مصالح-ديناميكو ارتعاشاتمهندسي برقكليهگرايشهابه استثناء مخابرات، مهندسيپزشكيي)بوالكترونيك(، مكاتروني ك،راه آهن برقيمدار الكتريكي- بررسيس يستم يها قدرت- الكترونيك - مدار منطقي-كنترل مهندسي كامپيوتركليه گرايش هاسيستمعامل -پايگاهداده -شبكه كامپيوتري -يامن تشبكه - ساختمان داده - معمار يكامپي - وترطراح يالگوريتمحسابداريكليه گرايشهااقتصاد خرد و كلان- اصول حسابداري -حسابرسي- اصول مديريت مالي-مباني ريسك و سرمايه گذاري - تجزيه و تحليل صورتهاي ماليمديريتكليه گرايشهاتئوري مديريت-مديريت منابع انساني-سيستمهاي خريد- انبارداري و توزيع- اقتصاد خرد و كلانمهندسي صنايع هيكليگراشهابرنامه ريزي و كنترل پروژه -تحليل سيستمها-طرح ريزي واحدهاي صنعتي- كنترل توليد و موجودي- كنترل كيفيت آماريمهندسي ايمنيكليه گرايشهاآلودگيهوايمحيطكار و كنترل آن -عوامل كيزيف يو شايمي يييمح طكار - بهداشت محيط - قيحرو روش يها مبارزه با آن - دفع مواد زا ديصنعتي - HSEمهندسي شيميگرايش HSEشيميتمامي گرايشهاشيمي آلي-شيمي معدني -شيمي تجزيه-شيمي فيزيككاردانيمكانيككليه گرايشهاانتقال حرارت -مكانيك سيالات –ترموديناميك-استاتيك- سيستم كنترل تاسيساتبرقالكترونيك، كنترل و ابزار دقيق، قدرت ،الكتروتكنيكمدارهايالكتريكي–الكترونيك-مدار منطقي-ابزار دقيق- ماشينهاي الكتريكيشيمي، صنايع شيميايي هيكليگراشهاانتقال حرارت -موازنه -ترموديناميك و شيمي فيزيك - عمليات واحد و انتقال جرم - شيمي آليدپيلم و كارداني)اپراتور(كليه رشته هاكليه گرايشهازبان و ادبيات فارسي- هوش و استعداد تحصيلي - مباني كامپيوتر- زبان انگليسي- ايمني در محيط كار10-ساير شرايط و تذكرات لازم 10-1-تي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت ناشي از عدم لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنايط اعلام شده در متن آگهي و يا ثبت اطلاعات در فرم ثبترعايت دقيق ضوابط و شرنام بصورت ناقص بر عهده واهد بود. دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل و كپي تداوطلب خمامي مدارك )از جمله مدرك تحصيلي، كارت ملي، شناسنامه، كارت پايان خدمت، مداركي دال بربومي بودن( را به همراه داشته باشند. در هر مرحله از عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در فرآيند جذب محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا بهآگهي است، از انجام مراحصورت صدور حكم جذب )قرارداد(، حكم مزبور لغو و بلااثر ل بعدي محروم گرديده و در ا مفاد آگهي استخدام اطمينان حاصل نمايند. بديهي است مي گردد. لازم است متقاضيان از احراز شرايط خود بهزينه ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.10-2-هر فرد تنها حق ثبت در يك رشته و گرايشرا دارد. 10-3-عهدي در قبال تأمين اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.شركت هيچگونه ت10-4-تحصيلي خواهد بود كه در اين آگهي ذكر شده است. مدارك ارزش مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان برابر مدرك حصيلي اعلام شده در اين آگهي مورد قبول نخواهد بود. همتحصيلي كمتر يا بالاتر در رشته هاي تچنين به مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد. 10-5-ينات طب صنعتي، پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دورهپس از طي مراحل جذب و معاهاي آموزشي علمي ه سه ماه آزمايشي( معرفي خواهند شد كه در صورت موفقيتو عملي )دوردر دورههاي مذكور در اين مرحله اقدام لازم به منظور اسن توسط شركت پالايش نفت آفتاب صورت خواهد پذيرفت. بدينتخدام نهايي آناترتيب قبل از مراحل پيش گفته همچنين پيش از طي نمودن موفقيتآميز دورههاي آموزشي، شركت هيچگونه تعهدي منجمله استخدام در قبال داوطلبان نخواهد داشت.10-6-مزايايي كه براي منتخبيني كه وارد دوره آزمايشي ميوند در نظر گرفته شده عبارتند از: پرداخت حداقل حقوق شه تامين اجتماعي و سرويس اياب و ذهاب از شهر بندرعباسوزارت كار طي دوره سه ماهه آزمايشي، بيمتا محل شركتو بلعكس.10-7-نحوهتشخيصشرايطافرادبدواستخدامبراساسخوداظهاري ميباشد.عليهذاچنانچهحسباستعلاماتانجام شدهخلافآنثابتشودافرادموصوفدرهرمرحلهازاستخدامكهباشندحذفوافرادحائزشرايطبعديجايگزين خواهندشد.10-8-داوطلبمتقاضيجذب، ميبايستدرزمانثبتنام،شرايطعموميواختصاصيمندرجدراينآگهيراداشتهباشد. اكيداًتوصيهميشودداوطلبينمحترم،قبلاز هرگونهاقدامبررويسامانه،شرايطوضوابطآزمونرامطالعهوسپسنسبتبهپرداختهزينهوثبتنامدرآزموناقدامنمايند.ضمناكليهاطلاعرسانيهايآزمونازطريقسايتدانشگاه هرمزگانصورتخواهدگرفت.10-9-فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان ن و ايثارگران طبق مقررات موضوعه از امتيازات مربوطه آزادگابرخوردار خواهند بود.10-10-ي/ گزينش و معاينات طب صنعتي موفق به كسب نمره قبولي افرادي كه در آزمون كتبي/ مصاحبه فني/ تخصص ميوزشي و شروع بكار، تعهدات محضري و تضامين لازمي كه از شوند بايستي قبل از آغاز دوره آمسوي شركت تعيين مي گردد را ارائه نمايند.10-11-ره هاي آموزشي، از ادامه خدمت انصراف دهد، كليه هزينهدر صورتيكه كه فرد پس از طي كردن دوهاي آموزشي، يص شركت از انصراف دهنده و يا ضامن وي وصول خواهد شد.خدماتي و ساير هزينه هاي مرتبط به تشخ10-12-مجدداً تاكيد ميگردد كه استخدام صرفاً براساسآئيننامه و مقررات شركت پالايش نفت آفتاب مي باشد.10-13-نتايج آزمون كتبي بصورت چندم خواهد شد. لذا كسب حد نصاب نمره لازم در آزمون كتبي برابر ظرفيت اعلا و انتخاب نهايي پذيرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل هيچگونه حق جذبي براي داوطلب ايجاد نمي كند فني/ تخصصي، معاينات طب صنعتي و گزينش و ديگر استعلاممصاحبههاي مورد نياز و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت ميپذيرد. بنابراين شركت پالايش نفت آفتابهيچگونه تعهدي در قبال جذب نفرات ذخيره نخواهد صورت ريزش يا انصراف نفرات اصلي و نياز شركت، افراد ذداشت و فقط در خيره براساس اولويت امتيازات مكتسبه جايگزين خواهند شد.10-14-درصورتعدمكسبامتيازلازمدرهريكازمراحلاستخدامي ،تعهديجهتاستخداممتوجهاينشركت نميباشدودرصورتعدمپذيرشدرهريكازمراحلاستخداميفرآينداستخدامايشانپايان ميپذيرد.10-15-مدرك تحصيلي داوطلباني تاريخ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت دائم كه تاريخ فراغت از تحصيل ياغير پزشكي آنان بعد از آخرين روز ثبتشد، به هيچ وجه مورد تائيد و پذيرش قرار نخواهد گرفت.نام با10-16-گاه هاي دولتي، آزاد اسلامي، پيام نور، غير انتفاعي و مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشدانشگاه جامع علمي كاربردي در صورت پذيرفته شدن در آزمون كتبي ميبايست به تاييد مراجع ذيربط برسد. همچنين مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان خارج از كشور ميتائيد اداره كل دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و بايست به فناوري رسيده باشد.10-17-چنانچه داوطلب با ذكر مشخصات و عي در فرم ثبت نام اقدام به شركت در آزمون نمايد، با اطلاعات غير واقي)حتي در صورت پذيرش در آزمون واشتغال به كار( موضوع مشخص شدن عدم صحت مندرجات در مراحل بعدي و در صورت لزوم مورد پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت.بكارگيري وي منتف10-18-باتوجهبهاينكهمداركمتقاضيانحسبنيازشركتپسازتعييننمراتداوطلباندرآزمونكتبيبهميزانچندبرابرظرفيتازميانداوطلباندارايحدنصابعلميبارعايتاولويتامتيازمكتسبهبررسيخواهدشد،چنانچهدرهر زمانمحرزشودداوطلببهاشتباهيابهعمد،اطلاعاتخلافواقعدادهويافاقدشرايطمندرجدرآگهياستازانجام مراحلبعديمحرومومطابقمقرراتباويرفتارخواهدشدودرصورتشروعبهكارازادامهاشتغالويجلوگيريبه عملآمدهوقراردادويفسخمي گردد.10-19-قرارداداستخدامبهصورتموقتودرچارچوبقانونادارهكاروتأميناجتماعيخواهد.بود10-20-درصورتانصرافازادامهخدمتدرشركتدرطولمدتتعهد،كليههزينههايآموزشي،خدماتيوسايرهزينههاي مرتبطازانصرافدهندهاخذخواهدشد.10-21-ضرورياستداوطلبانبههنگامحضوروشركتدرجلسهآزمون،علاوهبركارتورودبهجلسه،كارتمليخودرانيز همراهداشتهباشند.تاريخ ثبت نام ،توزيع كارتو برگزاري آزمون كتبيثبت نام در سامانه و اخذ كد رهگيري12/03/1403لغايت 30/03/1403توزيع كارت ورود به جلسه آزمون11/04/1403لغايت 13/04/1403برگزاري آزمون كتبيهر داوطلب14/04/1403يا 15/04/1403ساير مراحل جذب متعاقب ااعلام خواهد شد


منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامیتاریخ خبر پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳