اخبار / استخدامی / استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی

شركت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی (سهامی خاص) با استعانت از خداوند متعال جهت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود برای كار در نیروگاه اتمی بوشهر از بین متقاضیان مرد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت تصدی مشاغل کارشناسی، پس از كسب موفقیت در تمام مراحل بکارگیری نیروی انسانی مندرج در بخش اول به صورت قراردادی دعوت به همكاری مینماید. 

مهلت ثبت نام تا 7 بهمن 1401 می باشد.مراحل بکارگیری نیروی انسانیمرحله اول: شرکت و موفقیت در آزمون علمی كتبی؛
مرحله دوم: کنترل مدارک داوطلبان پذیرفته شده چند برابر ظرفیت (مطابق با الزامات قید شده در متن آگهی
بکارگیری نیروی انسانی)؛
مرحله سوم: ارزیابی شایستگی ها و توانمندی های داوطلبان از طریق برگزاری کانون ارزی ابی؛
مرحله چهارم: بررسی صلاحیتهای عمومی داوطلبان (گز ینش)؛
مرحله پنجم: ارزیابی سلامت جسمانی و روانی داوطلبان از طریق انجام معاینات پزشكی و روانشناسی (کلیه هزینه های انجام معاینات بر عهده ی شركت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه های اتمی میباشد)؛
مرحله ششم: موفقیت در دوره های آموزش شغلی بدو خدمت؛
تذکر: پذیرفته شدگان از بدو شروع دوره های آموزشی در شمار کارکنان قراردادی شرکت محسوب میشوند و حق الزحمه آنان مطابق ضوابط جاری شرکت پرداخت خواهد شد. تمدید قرارداد سالانه و انتصاب در شغل منوط به موفقیت در دوره های آموزشی میباشد.شرایط عمومی<>۱ .تابعیت جمهور ی اسلام ی ایران؛
۲ .اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳ .التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (با توجه به الزامات مشاغل مورد نیاز شرکت، معافی تپزشکی مورد قبول نمی باشد)؛
۵ .دارا بودن توانایی و سلامت جسمانی و روانی متناسب با شغل مورد نظر به تایید پزشك معتمد شرکت؛
۶ .نداشتن سابقه محکومی ت جزایی مؤثر؛
۷ .عدم اعتی اد به مواد مخدر و روانگردان؛
۸ .عدم منع استخدام در دستگاههای اجرایی به استناد آراء مراجع قضایی و ذی صلاح؛
۹ .عدم تعهد خدمت و یا تصدی پستهای سازمانی سایر دستگاه های اجرایی بصورت رسمی یا پیمانی و
عدم بازخرید یا بازنشستگی از دستگاه های اجرایی
تذکر ۱ : به استناد ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل و پست سازمانی، كاركنانی كه تصدی یكی از پستهای سازمانی در هر یك از دستگاه های اجرایی را به صورت رسمی یا پیمانی دارا میباشند، پس از پذیرفته شدن در مراحل بکارگیری، در زمان همکاری ، نباید جزء
مستخدمین رسمی یا پیمانی سایر دستگاه های اجرا یی باشند.
تذکر ۲ : به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوطلبان متقاضی بکارگیر ی نباید جزء نیروهای
بازخرید خدمت دستگاه های اجرا یی باشند.

شرایط اختصاصی<>۱ .داوطلبانی كه خدمت وظیفه عمومی را گذراندهاند، به میزان مدت زمان انجام خدمت نظام وظیفه به حداكثر سن مقرر در «شرای ط عادی سنی» اضافه میشود.
۲ .داوطلبانی كه دارای سابقه كار معتبر و مرتبط با مدرك تحصیلی و شغل مورد نظر با پرداخت حق ب یمه باشند، به میزان سابقه کار، به حداكثر سن مقرر در ستون «شرا یط عادی سنی» اضافه میشود.
تذكر : با احتساب مجموع مدت زمان انجام خدمت وظیفه عمومی و سابقه کار مرتبط، حداكثر سن داوطلبان نباید از سقف ذکرشده در ستون « شرا یط ویژه سنی» تجاوز نماید.
ب) شرایط تحصیلی
۱ .مدارك دانشگاهی قابل قبول، دانشنامه یا گواهی موقت فراغت از تحصیل دانشگاه میباشد كه از لحاظ ارزش علمی مورد تأ˻د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مقطع، رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تار یخ فراغت از تحصیل در آن ذکرشده باشد. تذکر: هرگونه گواهی تحصیلی یا گواه ی لغو معافیت تحصیلی صادره برای حوزه نظام وظیفه مورد پذیرش نخواهد بود.
تذکر: در صورتی که در مدرک تحصیلی معدل ذکر نشده باشد ارائه ر یز نمرات ضروری است.
۲ .حداقل معدل كل برای داوطلبان دارای مدرک تحصی لی كارشناسی ۱۴ و برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ۱۵ میباشد.
۳ .مدرك داوطلبانی كه تاریخ فراغت از تحصیل یا تاریخ پایان خدمت نظام وظ یفه آنان بعد از تاریخ برگزاری آزمون علمی کتبی باشد، موردپذیرش نخواهد بود.
۴ .در هر یك از رشته شغل های امتحانی (مندرج در جدول بخش نهم) صرفًا دانش آموختگان همان رشته، گرایش تحصیلی میتوانند ثبت نام كنند و پذیرش سایر رشته یا گرایش ها امكانپذیر نمیباشد.
۵ .اصالت مدرك تحصیلی پذیرفته شدگان نهایی از مراجع ذیصلاح استعلام خواهد شد و در صورت عدم صحت مدرك در هر مرحله (حتی در صورت پذیرش در آزمونها و اشتغال به كار) بکارگیر ی داوطلب منتفی خواهد بود و مطابق ضوابط قانونی با ایشان رفتار خواهد شد. 

مراحل ثبت نامثبت نام به صورت اینترنتی از روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱ تا پایان روز جمعه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان باید در مدت زمان فوق، نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. مطالعه شرایط آزمونداوطلب متقاضی جذب، باید در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داشته باشد. دفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت دریافت و مطالعه داوطلبان قرار گرفته است. اکیدًا توصیه میشود داوطلبان محترم، قبل از هرگونه اقدام بر روی سامانه، شرای ط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزینه و ثبت نا م در آزمون اقدام نمایند.زمان برگزاری آزمونکارت شرکت در آزمون، از تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی قرار خواهد گرفت. آزمون در روز جمعه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱ در چهار شهر بوشهر، تهران، اصفهان و شیراز به صورت همزمان برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. لازم به ذکر است صدور کارت
شرکت در آزمون ، به منزله تأیید اطلاعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و اصل مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.نحوه محاسبه رتیه علمی و اعلام نتایجالف) تعیین رتبه علمی داوطلبان و اعلام لیست چند برابر ظرفیت
پس از برگزاری آزمون علمی کتبی، نمرات کل داوطلبان به صورت مجموع نمرات عمومی با ضریب یک و نمرات تخصصی با ضریب دو، محاسبه و داوطلبانی که موفق به کسب نمره حد نصاب شوند، بعد از اعمال ضرایب مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی به ترتیب رتبه علمی کسب شده و به میزان حداقل سه برابر ظرفیت مورد نیاز در هر رشته شغلی به مراحل بعدی آزمون بکارگیری نیروی انسانی دعوت خواهند شد. داوطلبانی که نمره نهایی آزمون علمی کتبی آنها کمتر از نمره حدنصاب لازم باشد، از سای ر مراحل بکارگیری نیروی انسانی حذف میشوند.
تذکر ۱: نمره حد نصاب از میانگین نمرات کل داوطلبان شرکت کننده همان رشته شغلی در آزمون، محاسبه میگردد.
تذكر ۲ : کسب نمره حد نصاب لازم در آزمون علمی کتبی و معرفی افراد جهت بررسی مدارک و اعلام به عنوان «پذیرفته شده چند برابر ظرفیت» هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد نمیکند و پذیرش نهایی داوطلبان منوط به طی موفقت آمیز کلیه مراحل بکارگیری نیروی انسانی مندرج در بخش اول میباشد.
تذکر ۳ : نمره کل داوطلب در کارنامه اولیه صادر شده، صرفا بر اساس اطلاعات خود اظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی نمرات آنها پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتیازات و سهمیه های قانونی و تایید آن اعلام خواهد شد. 

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید
منابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر چهارشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۱