اخبار / استخدامی / استخدام بیمارستان شرق به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استخدام بیمارستان شرق

مرکز پزشکی شرق بنیاد امور بیماری های خاص، بیمارستانی عمومی(جنرال) دارای بخشهای بستری زنان، مردان و کودکان و بخشهای ویژه بستری و پاراکلینیکی شامل: ICU,CCU .NICU ، اتاق عمل، همودیالیز تالاسمی، شیمی درمانی، زنان وزایمان، پرتودرمانی، فیزیوتراپی، تصویر برداری و آزمایشگاه وکلینیک های تخصصی وفوق تخصصی است. این مرکز واقع در تهران ”اتوبان افسریه، مسگر آباد”  به نیروهای متقاضی کار با شرایط احراز مندرج در متن خبر نیازمند است، که متقاضیان پس از طی مراحل استخدامی و قبولی، می توانند آغاز بکار نمایند.

شرایط احراز متقاضیان برای پستهای مورد نیاز به شرح ذیل  می باشد:

۱- مدیر مالی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناسی وترجیحا کارشناسی ارشد حسابداری، حسابرسی  و امور مالی
تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار در واحد مالی و۳ سال سابقه مدیریت مالی

۲- مسئول فن اوری اطلاعات سلامت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناسی / کارشناسی ارشد ترجیحا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر
تجربه پنج سال سابقه در بخش های رایانه ای و ۲ سال سابقه کار مرتبط درفناوری اطلاعات بیمارستان
سن حداکثر ۴۰سال

۳- سرپرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاری و یک سال بعنوان سر پرستار بخشهای عادی وبرای احراز پست سرپرستاری بخش های ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه باشد.
سن حداکثر ۴۰ سال

۴-پرستار

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاری وبرای احراز پست پرستاری در بخش های ویژه  ICU,CCU,NICU ، دیالیز،اورژانس،اتاق عمل و…. حداقل دارای سه سال تجربه در بخشهای فوق الذکر باشد.
سن حداکثر ۳۵ سال

۵- کارشناس تصویر برداری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس رادیولوژی
تجربه حداقل ۲ سال کار در رشته مربوطه
سن حداکثر ۳۵ سال

۶-مسئول لندری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم ترجیحا فوق دیپلم ترجیحا  کارشناس دریکی از گرایشهای مدیریت
تجربه حداقل دوسال کار در مراکز بشکل مدیر واحد یا مسئول در لندری صنعتی وترجیحا بیمارستانی
سن حداکثر ۴۵ سال

۷- منشی بخش های پاراکلینیکی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم
تجربه تحصیلات مرتبط
سن حداکثر ۳۵ سال

۸-پرسنل واحد استریلیزاسیون مرکزی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط حداقل دیپلم ترجیحاکاردانی اتاق عمل
تجربه حداقل ۱ سال سابقه کاردر بیمارستان
سن ۳۵ سال

۹-متصدی اطلاعات

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم
تجربه ۱ سال سابقه کار  ترجیحا به عنوان مسئول پذیرش یا اطلاعات
سن حداکثر ۳۵ سال
ویژگی اختصاصی قدرت بیان مناسب (لهجه،صوت،فن بیان و….)

۱۰-کارشناس اموزش وپژوهش

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دکتری تخصصی  پزشکی / دکترا یا فوق لیسانس مدیریت اموزشی ویا اموزش پزشکی
تجربه حداقل پنج سال سابقه کاردر اموزش وپژوهش
سن حداکثر ۴۵ سال

۱۱-کارشناس بهداشت حرفه ای

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس / کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
تجربه حداقل با ۳ سال سابقه کار در بیمارستان.
سن حداکثر ۳۵ سال

۱۲-کارشناس بهداشت روان

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس یا کارشناس ارشد بهداشت روان
تجربه حداقل ۵ سال سابقه کار در مراکز درمانی
سن حداکثر ۴۵ سال

۱۳-مددکار اجتماعی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناسی علوم اجتماعی با گرایش خدمات اجتماعی ( مددکاری اجتماعی )
تجربه سه سال سابقه کار در مراکز درمانی
سن حداکثر ۴۰ سال

۱۴-کارشناس بهداشت محیط

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس /کارشناسی ارشد بهداشت محیط
تجربه ۳ سال سابقه کار در بهداشت محیط در بیمارستان یا سایر سازمانها والزاما یکسال در بیمارستان
سن حداکثر ۳۵ سال

۱۵-اپراتور تصفیه خانه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم
تجربه بمدت یکسال به عنوان پرسنل خدماتی /تاسیساتی بیمارستان
سن حداکثر ۳۵ سال

۱۶-اپراتور ایستگاه پسماند

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم
تجربه حداقل ۱ سال سابقه کار در بخش خدمات بیمارستان
سن حداکثر ۳۵ سال

۱۷-سوپر وایزر پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط حداقل کارشناسی آزمایشگاه وترجیحا کارشناسی ارشد
تجربه ده سال سابقه کار در ازمایشگاه وحداقل  پنج سال در بخش پاتولوژی ویکسال سوپر وایزری
سن حداکثر ۴۵ سال

۱۸-کارشناس پاتولوژی

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط کارشناس علوم آزمایشگاهی
تجربه ۵ سال سابقه کاردر ازمایشگاه ودوسال در پاتولوژی
سن حداکثر ۳۵ سال

۱۹-مسئول پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط فوق دیپلم وترجیحا کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت (مدارک پزشکی)
تجربه سه سال کار در بخش مدارک پزشکی / بخش پذیرش بیمارستان
سن حداکثر ۴۵سال

۲۰- پرسنل پذیرش بستری

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دیپلم وترجیحا فوق دیپلم
تجربه سه سال کار در واحدهای اداری وترجیحا پذیرش بیمارستانی
سن حداکثر ۳۵سال

۲۱-مسئول فیزیک بهداشت

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دارا بودن مدرک کارشناسی رادیولوژی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های تکنولوژی پرتو شناسی(رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی(رادیوتراپی)
تجربه الف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش تصویر برداری ،ب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار به عنوان سوپر وایزر تصویر برداری /مسئول فیزیک بهداشت
سن حداکثر۴۵ سال

۲۲-دوزیمتریست

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های فیزیک پزشکی یا پرتوپزشکی ترجیحا دارای مدرک دکترا
تجربه الف: داشتن حداقل۵ سال سابقه کار در بخش پرتو درمانیب:دارا بودن حداقل ۲سال سابقه کار در طراحی ومحاسبه دز (دوزیمتری )در پرتودرمانی
سن حداکثر ۴۰ سال

۲۳-پرستار بخش های ویژه

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، مدیریت خدمات پرستاری.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاری   وحداقل سه سال در بخش ویژه
سن حداکثر ۴۰ سال

۲۴-پرستار اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، آموزش پرستاری، اتاق عمل.
تجربه ۵ سال تجربه پرستاری   وحداقل سه سال در بخش اتاق عمل در صورت نیاز به اشتغال در اتاق عمل قلب / پیوند /… حداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی
سن حداکثر ۴۰ سال

۲۵-هوشبری اتاق عمل

شرایط احراز
تحصیلات مرتبط مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های هوشبری.
تجربه ۵ سال تجربه هوشبری  وحداقل یکسال تجربه در اتاق عملهای اختصاصی.
سن حداکثر ۴۰ سال

توجه: برای کسب دریافت اطلاعات بیشتر  میتوانید با بنیاد بیماریهای خاص به آدرس ایمیل [email protected] ارتباط برقرار نمایید.


جهت تکمیل فرم ثبت نام اینجا کلیک نماییدمنابع، جزوات و نمونه سوالات آزمون های استخدامی

تاریخ خبر سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹