مراحل برگزاری آزمون استخدامی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مراحل برگزاری آزمون استخدامی

مراحل برگزاری آزمون استخدامی
در مبحث زیر، توضیح جامعی در ارتباط با مراحل برگزاری آزمون‌های استخدامی ارائه می‌گردد.
14 مرحله از مراحل برگزاری آزمون استخدامی در یک دستگاه به شرح زیر می‌باشد:
مرحله اول- اعلام نیاز و یا درخواست مجوز برای برگزاری آزمون‌ها و یا مسابقات علمی توسط سازمان یا ارگان مربوطه. در این مرحله، دستگاه‌های اجرایی باید درخواست‌های مربوط به مجوزهای استخدامی خود را ضمن رعایت موارد زیر به معاونت توسعه ارائه نمایند. این درخواست‌ها پس از بررسی توسط معاونت توسعه، تایید یا عدم تایید شده و در صورت تایید، مجوز درخواستی صادر، و نتیجه به دستگاه اجرایی اعلام می‌گردد.
- تبیین ضرورت نیازهای استخدامی 
- تامین اعتبار لازم برای استخدام‌های پیشنهادی در بودجه سنواتی  
- وجود ساختار سازمانی مصوب در اجرای مواد 29 و 31 قانون مدیریت خدمات کشوری
- رعایت ملزومات، احکام و سیاست‌های قانونی مصوب دررابطه با اصلاح ساختار و ترکیب نیروی انسانی و کاهش نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی
مرحله دوم- اختصاص دادن مجوز استخدام از طريق مراجع مربوطه براساس قوانين و مقررات
مرحله سوم- این مرحله که مربوط به نيازسنجي سازمان‌هاست، با ارسال بخشنامه به واحدهاي تابعه و اعلام تعداد نيروي مورد نياز برای مشاغل مختلف تشکیلات سازماني توسط واحدها مشخص می‌شود. در این مرحله، پس از اینکه نیاز هر واحد مشخص شد و با تشكيلات سازماني مطابقت داده شد، تعداد و مشاغل مورد نياز برای انتشار ‌آگهي استخدام ارگان مربوطه از طريق كميته آزمون تعیین می‌شود. این آگهی بر اساس اهميت و اولويت نياز واحدها تدوین می شود. سپس برگ تعيين مشخصات شغل و شاغل تهيه خواهد شد.
مرحله چهارم- در این مرحله، تنظیم و ارسال آگهی استخدامی صورت می‌گیرد. دستگاه اجرایی باید برای جذب نیروی انسانی، از محل مجوزهای استخدامی دریافت‌شده، جهت تایید و اخذ مجوز نشر، اقدام به ارسال متن آگهی استخدامی پیشنهادی به معاونت توسعه نماید. دستگاه اجرایی قادر است چنانچه در قوانین قبلی اعمال‌شده خود، شرایطی بیش از شرایط مندرج در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری داشته، آن‌ها را در زمان تنظیم آگهی استخدام ذکر نماید. مفاد آگهي استخدام پس از اختصاص دادن مجوز استخدام، تعيين مشاغل مورد نياز و همچنین معرفي فرزندان شهدا برای دریافت ساير سهميه‌هاي مقرر، تهيه و تنظيم می‌شود.
مرحله پنجم- در این مرحله، مجوز انتشار آگهی استخدامی صادر می‌گردد. صدور این مجوز، پس از بررسی و تطبیق پیش‌نویس آگهی استخدام پیشنهادی و برگ تعیین مشخصات شغل مربوط به مشاغل آگهی استخدام با ضوابط جاری، توسط معاونت انجام می‌گیرد. چنانچه آگهی استخدام پیشنهادی از سوی معاونت توسعه تایید شود، انتشار آن در اولین امتحان مشترک امکانپذیر خواهد بود.
مرحله ششم- در این مرحله باید نسبت به انتخاب شرکت‌های مجاز به‌عنوان مجری برگزاری آزمون اقدام گردد. دستگاه اجرایی باید برای استخدام از محل مجوز صادره، نسخه‌ای از آگهی استخدامی تایید شده توسط معاونت توسعه را حداقل ۴۵ روز پیش از زمانی که قرار است آزمون مشترک برگزار گردد، برای درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی به موسسه مجری ارسال نماید.
مرحله هفتم- برگزاری آزمون در این مرحله انجام می‌گیرد. اطلاعیه‌های مربوط به برگزاری آزمون‌های ارگان‌های مختلف در بالای همین صفحه قرار داده خواهد شد.
مرحله هشتم- نتایج آزمون استخدامی برگزارشده در این مرحله اعلام می‌گردد. موسسه‌ای که اقدام به برگزاری آزمون کرده است، فهرست قبول‌شدگان آزمون را جهت مصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعلام می‌کند. این سامانه امکان دسترسی دستگاه‌های اجرایی و همچنین پذیرفته‌شدگان آزمون را به نتایج امتحان فراهم خواهد نمود.
مرحله نهم- مصاحبه‌ حضوری پذیرفته‌شدگان توسط دستگاه‌های اجرایی در این مرحله انجام می‌گیرد. شرط لازم برای انتخاب افراد جهت شرکت در مصاحبه حضوری آزمون استخدامی، کسب حد نصاب نمره در آزمون کتبی می‌باشد. انتخاب افراد در مصاحبه حضوری نیز بر اساس مجموع نمره فضلی آن‌ها با وزن 40 درصد برای حیطه عمومی و وزن 60 درصد برای حیطه تخصصی، به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش برای هر شغل و هر محل انجام می‌گیرد. این مصاحبه‌های استخدامی می‌توانند توسط مراکز ارزیابی انجام گیرند.
مرحله دهم- این مرحله شامل معرفی و ارسال اسامی نفرات اصلی به گزینش خواهد بود. دستگاه اجرایی باید پس از برگزاری مصاحبه حضوری استخدامی، به معرفی افراد اصلی به گزینش اقدام نماید. این معرفی بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن 70 درصد برای امتحان مشترک و با در نظر گرفتن وزن‌های تعیین‌شده برای حیطه‌های عمومی و تخصصی در ماده ۱۵، و 30 درصد برای مصاحبه استخدامی، به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش انجام می‌گیرد. در صورت عدم تایید افراد معرفی‌شده در فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی‌شان به گزینش معرفی خواهند شد.
مرحله یازدهم- دستگاه اجرایی موظف است در این مرحله، لیست نفرات اصلی را به معاونت توسعه ارائه نماید. این دستگاه ضمن در نظر گرفتن سهمیه‌های مربوط به ایثارگران و معلولین، موظف است حداکثر طی 15 روز پس از تایید فهرست پذیرفته‌شدگان اصلی که توسط معاونت توسعه انجام می‌گیرد، مشخصات افراد فوق را جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به گزینش اعلام نماید.
مرحله سیزدهم- در این مرحله، ارسال اسمی به گزینش انجام می‌گیرد. هسته‌های گزینش دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند ضمن رعایت ماده 16 قانون گزینش، جهت اعلام نظر در رابطه با فرد یا افراد معرفی‌شده در زمان مقرر اقدامات لازم را انجام دهند.
مرحله سیزدهم- دستگاه اجرایی اقدام به اطلاع‌رسانی به پذیرفته‌شدگان نهایی می‌کند. دستگاه اجرایی باید پس از دریافت نظر گزینش، به پذیرفته‌شدگان نهایی اطلاع دهد. پذیرفته‌شدگان نیز موظفند حداکثر طی یک ماه پس از اعلام این دستگاه، برای ادامه مراحل جذب و استخدام مراجعه نمایند. عدم مراجعه آن‌ها در زمان مقرر، به معنای انصراف از استخدام در دستگاه اجرایی مربوطه می‌باشد.
مرحله چهاردهم- در این مرحله برای پذیرفته‌شدگان نهایی، حکم کارگزینی صادر خواهد شد. دستگاه اجرایی حداکثر طی مدت 3 ماه پس از اعلام نظر گزینش و انجام سایر تشریفات استخدامی، از طریق معاونت توسعه، شماره مستخدم برای افراد پذیرفته‌شده نهایی را گرفته و اقدامات لازم جهت صدور حکم کارگزینی آنان را اِعمال خواهد نمود.