شابک ها

تعدادی از شماره مجوزهای اخذ شده:
-1 روانشناسی عمومی (روانشناسی عمومی پیشرفته) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-33-7
-2 روانشناسی رشد (روانشناسی رشد پیشرفته) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-34-5
-3 روانشناسی مرضی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-35-3
-4 روانشناسی بالینی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-36-1
-5 روانشناسی فیزیولوژیک (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-37-X
-6 روانشناسی انگیزش و هیجان (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-38-8
-7 روانشناسی کودکان استثنائی (روانشناسی و آموزش کودکان اصتثنائی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-39-6
-8 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-40-X
-9 آمار (آمار، احتمال و کاربرد آن - احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی - استنباط آماری - کاربرد آمار در جغرافیا) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-32-9
-10 روش تحقیق (روش تحقیق در علوم ورزشی - روش تحقیق و پژوهش در کتابداری و اطلاع رسانی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-24-1
-11 روانشناسی اجتماعی (روانشناسی اجتماعی پیشرفته) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-41-8
-12 زبان تخصصی روانشناسی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-42-6
-13 روانشناسی شخصیت (نظریه های شخصیت) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-43-4
-14 روانشناسی تربیتی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-44-2
-15 اصول فلسفه تعلیم و تربیت (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-45-X
-16 روش ها و فنون تدریس (کلیات روش ها و فنون تدریس - الگوهای تدریس) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-46-9
-17 مقدمات برنامه ریزی درسی (نظریه های برنامه ریزی درسی - برنامه ریزی درسی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-47-7
-18 مقدمات برنامه ریزی آموزشی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-48-5
-19 کاربرد آزمون های روانی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-49-3
-20 مبانی مشاوره و راهنمایی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-50-X
-21 نظریه های مشاوره و روان درمانی (نظریه های روان درمانی - اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-51-5
-22 روش ها و فنون راهنمایی در مشاوره (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-52-3
-23 زبان تخصصی علوم تربیتی 1 (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-53-1
-24 زبان تخصصی علوم تربیتی 2 (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-54-0
-25 عربی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-55-8
-26 کلیات مسائل ادبی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-56-6
-27 نظم فارسی (متون نظم) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-57-4
-28 نثر فارسی (متون نثر) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-58-2
-29 زبان تخصصی ادبیات (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-59-0
-30 حقوق جزای عمومی (زمینه حقوق جزای عمومی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-60-4
-31 حقوق جزای خصوصی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-61-2
-32 آیین دادرسی کیفری (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-62-0
-33 متون فقه (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-63-9
-34 زبان تخصصی حقوق (متون تخصصی حقوق - متون حقوقی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-64-7
-35 بیوشیمی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-65-5
-36 ژنتیک (ژنتیک مولکولی - ساختار DNA و همانندسازی - تنظیم بیان ژن، ترجمه و رونویسی - مهندسی ژنتیک) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-66-3
-37 علوم سلولی مولکولی (سلولی مولکولی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-67-1
-38 فیزیولوژی گیاهی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-68-X
-39 فیزیولوژی جانوری (فیزیولوژی اندام ها و سیستم عصبی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-69-8
-40 جانورشناسی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-70-1
-41 گیاهشناسی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-71-X
-42 میکروبیولوژی (میکروبیولوژی خاک) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-72-8
-43 شیمی فیزیک (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-73-6
-44 زبان تخصصی زیست (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-74-4
-45 فیزیک پایه (فیزیک پایه 1) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-75-2
-46 استعداد و آمادگی تحصیلی تحصیلی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-31-0
-47 زبان انگلیسی عمومی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-29-6
-48 فیزیولوژی ورزشی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-76-0
-49 مبانی رفتار سازمانی (رفتار سازمانی - رفتار سازمانی پیشرفته - رفتار سازمانی در موسسات آموزشی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-77-9
-50 اقتصاد خرد (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-78-7
-51 اقتصاد کلان (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-79-5
-52 تحقیق در عملیات (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-80-9
-53 مبانی سازمان و مدیریت (مبانی مدیریت - سازمان و مدیریت) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-81-7
-54 تئوری مدیریت (تئوری سازمان - تئوری سازمان و مدیریت) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-82-5
-55 مدیریت استراتژیک (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-83-3
-56 نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-84-1
-57 مدیریت مالی (مدیریت مالی و سرمایه گذاری) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-85-X
-58 مدیریت منابع انسانی (مبانی مدیریت منابع انسانی) (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-86-8
-59 سازمان استراتژی محور (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-87-6
-60 زبان تخصصی مدیریت (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-88-4
-61 رشد انسان (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-89-2
-62 شناخت اجتماعی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-90-6
-63 فارسی عمومی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-91-4
-64 اندیشه اسلامی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-92-2
-65 زبان عمومی پیام نور (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-93-X
-66 مقدمه علم حقوق (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-94-9
-67 زمینه حقوق جزای عمومی (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-95-7
-68 مبانی فقه و اصول (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-96-5
-69 کلیات فلسفه (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-97-3
-70 مقدمات راهنمایی و مشاوره (جزوه، نکات کلیدی و سوالات مهم) 978-964-7696-98-1