بانک کتاب ها / کتابها کتاب هدیه دهید

کتابها


سال چاپ:
نویسنده: کلاس سیجت سما - ایو دبلیو مولن آیر
مترجم: سلیمان (سالار) ذولفقار نسب


شابک: 1
سال چاپ: 1385
نویسنده: دکتر محمد حسین دیانی
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


شابک: 978-964-7696-25-8
سال چاپ: 1389
نویسنده: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 978-964-978-132-7
سال چاپ: 1388
نویسنده: وحید نثائی


شابک: 978-964-978-122-8
سال چاپ: 1388
نویسنده: وحید نثائی


شابک: 978-600-5468-08-3
سال چاپ: 1388
نویسنده: وحید نثائی


شابک: 964-7696-12-3
سال چاپ: 1387
نویسنده: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-90-4
سال چاپ: 1387
نویسنده: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-92670-6-9
سال چاپ: 1387
نویسنده: بروس آر. كينگما
مترجم: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-22-71
سال چاپ: 1386
نویسنده: جرالد جهودا، جوديت شيك
مترجم: محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


ویژه مقاطع: دکتری و ارشد
شابک: 964-9267-9-3
سال چاپ: 1381
نویسنده: اقتباس و ترجمه دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-20-5
سال چاپ: 1385
نویسنده: آليسون كوك
مترجم: مهدي خادميان ، ويراستار : دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


ویژه مقاطع: کلیه مقاطع
شابک: 964-92670-8-5
سال چاپ: 1381
نویسنده: آرلين جي . تيلور
مترجم: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-16-7
سال چاپ: 1385
نویسنده: هلنا ديتمن و جين هاردی
مترجم: فاطمه نبوی
قیمت: 22,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-00-0
سال چاپ: 1381
نویسنده: ار. ج. هارتلی و ديگران
مترجم: دكتر زاهد بيگدلی
قیمت: 20,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-92670-1-8
سال چاپ: 1379
نویسنده: محمد حسين ديانی
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-92670-4-2
سال چاپ: 1380
نویسنده: محمد حسيين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-92670-5-0
سال چاپ: 1380
نویسنده: دكتر محمد حسين دياني
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 978-964-7696-13-5
سال چاپ: 1388
نویسنده: لين اورآل - مارگارت سنچستر
مترجم: اقتباس و ترجمه حميد رهباردار - صفدر مختارزاده
قیمت: 30,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-12-4
سال چاپ: 1388
نویسنده: حميد رهباردار
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-06-x
سال چاپ: 1383
نویسنده: دكتر شيوا فرجی
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-14-0
سال چاپ: 1384
نویسنده: دكتر محمد حسين ديانی و كبری سقاء پيرمرد
قیمت: 100,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 964-7696-15-9
سال چاپ: 1385
نویسنده: دكتر هادی شريف مقدم: هاله فرزانه حسن زاده، راحله داروغه، مليكا دهقان و فرناز فرازی
قیمت: 20,000 ريال + 120,000 هزینه پستی


شابک: 978-964-7696-32-6
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 137
نویسنده: دکتر محمد حسین دیانی
قیمت: 80,000 ريال + 120,000 هزینه پستی

خرید آنلاین


دیگر صفحات
1 2 3