بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789640003039
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 752
نویسنده: آی-پ-پطورشفسکی-آن‌-کاترین‌-سواین‌-فورد-لمبتون-جان‌-اندرو-بویل-ای-اس-کندی-الگ-گرابر-آ-باسانی-مارشال‌-گودوین‌-سیمز-هاجسن-کلیفورد-ادموند-با?
مترجم: حسن-انوشه


شابک: 9789640348079
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 536
نویسنده: غلامرضا-فدایی‌-عراقی


شابک: 9789644450310
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 554
نویسنده: برتولد-اشپولر
مترجم: محمود-میرآفتاب


شابک: 9789645300232
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 476
نویسنده: مایکل-استنفورد
مترجم: مسعود-صادقی


شابک: 9789649357911
سال چاپ: 1386
تعداد صفحه : 564
نویسنده: جواد-طباطبایی


شابک: 9789644455582
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 312
نویسنده: حمید-تنکابنی


شابک: 9789647644778
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 690
نویسنده: جواد-طباطبائی


شابک: 9789643174316
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 692
نویسنده: منصور-صفت‌گل


شابک: 9789644596827
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 120
نویسنده: اصغر-فروغی‌-ابری


شابک: 9789641208853
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 316
نویسنده: ریچارددن-فرای
مترجم: مسعود-رجب‌-نیا


شابک: 9789640001219
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 209
نویسنده: عبدالحسین-زرین‌-کوب


شابک: 9789643173586
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 632
نویسنده: جان-فوران
مترجم: احمد-تدین


شابک: 9789644599866
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 228
نویسنده: ملیحه-ستارزاده


شابک: 9789645300164
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 482
نویسنده: سید-ابوالقاسم-فروزانی


شابک: 9789640001479
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 400
نویسنده: عزیزالله-بیات


شابک: 9789644593093
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 200
نویسنده: رضا-شعبانی


شابک: 9789649331911
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 80
نویسنده: کریس-هورنر-امریس-وستاکوت
مترجم: شهاب‌-الدین-قندهاری


شابک: 9789647622424
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 312
نویسنده: عباس-اقبال‌-آشتیانی-سجاد-شمس‌-الدینی


شابک: 9789643870577
سال چاپ: 1399
تعداد صفحه : 264
نویسنده: غلامعلی-حاتم


سال چاپ: 1357
تعداد صفحه : 913
نویسنده: علی‌-اصغر-فقیهی


شابک: 9789644596964
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 884
نویسنده: شیلا-بلر-جاناتان-بلوم
مترجم: یعقوب-آژند


شابک: 9789648838374
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 658
نویسنده: دوین‌-آردیدوویچ-گرانتوفسکی
مترجم: کیخسرو-کشاورزی


شابک: 9789649611372
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 408
نویسنده: غلامحسین-معماریان-محمد-کریم-پیرنیا


شابک: 9789644261152
سال چاپ: 1379
تعداد صفحه : 358
نویسنده: الگ-گرابر
مترجم: مهرداد-وحدتی‌-دانشمند


شابک: 9789644453014
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 388
نویسنده: محمد-مناظر-احسن
مترجم: مسعود-رجب‌-نیا


شابک: 9789647561754
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 144
نویسنده: حمید-عابدی‌-فیروز-جایی


شابک: 9789646706521
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 402
نویسنده: فریده-هادوی


شابک: 9786003552210
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 336
نویسنده: مایکل-کلارک-اسکات‌-سی-لوست
مترجم: محمد-حسین-علیزاده-میر-حسین-می-کریم‌-پور-محمد-فلاح‌-محمدی


شابک: 9789642060856
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 352
نویسنده: سید-حمید-خداداد


شابک: 9789645308511
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 234
نویسنده: حسن-دانشمندی-محمد-حسین-علیزاده-رضا-قراخانلو


دیگر صفحات
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39