بانک کتاب ها / روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

روشهای تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی


شابک: 9789645303387
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 281
ویژه مقاطع: دکتر احمد پور احمد - محمد اسکندی نوده
نویسنده: ایان های
توضیحات: