بانک کتاب ها / روانشناسی مرضی کودک به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

روانشناسی مرضی کودک


شابک: 9789642802289
سال چاپ: 1389
تعداد صفحه : 680
نویسنده: اصغر-فروع‌-الدین‌-عدل-اریک-مش-دیوید-وولف
مترجم: محمد-مظفری‌-مکی‌-آبادی
ناشر: رشد
توضیحات:
در تعریف رفتار نابهنجار کودک باید به توانایی آنها در سازگاری با محیط توجه داشت. در سنجش این توانایی، باید محیط زندگی، فرهنگ و سنّتها و نظامهای ارزشی یک جامعه را مدنظر قرار داد. بنابراین، روانشناس مرضی کودک در تشخیص اختلال رفتاری، نه تنها میزان رفتار ناسازگارانة کودکان، بلکه گسترة رشد بهنجار رفتار آنها را نیز سنجش میکند. در کتاب حاضر، با تکیه بر یافته های تجربی، رویکردهای رشدی، بالینی و تشخیصی و شرح حالهای مستقیم و تاریخچه های موردی، به بررسی روانشناسی مرضی کودک پرداخته میشود. مطالب این کتاب، طبق ملاکهای ذکر شده در کتاب «راهنمای تجدیدنظر شدة آماری و تشخیصی اختلالهای روانی DSM-IV-TR»، تنظیم شده است. در این کتاب، اختلالهای روانی و رفتاری کودکان نظیر: «ADHD»، «CD»، «ODD»، «MDD»، «DD»، «BD»، «CDD»، «AD»، «PDD» و... بررسی شده است.