جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی) کتاب هدیه دهید

کارشناسی ارشد پیام نور (ترمی)

عنوان
شرح
سال
نیمسال
دانلود
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار
درس ریاضی عمومی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و آمار ریاضی
درس آمار ریاضی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و آمار ریاضی
درس آمار ریاضی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و آمار ریاضی
درس فرآیندهای تصادفی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و آمار ریاضی
درس احتمال و کاربرد آن
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و ریاضی
درس تحقیق در عملیات 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار و ریاضی
درس آنالیز ریاضی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آمار، آموزش ریاضی، علوم کامپیوتر و ریاضی
درس آنالیز عددی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آموزش زبان انگلیسی، علوم تربیتی، برنامه ریزی، آموزش دینی و عربی و آموزش علوم تجربی
درس اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - آموزش محیط زیست و آموزش علوم تجربی
درس اکولوژی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - ریاضی و آمار
درس آنالیز ریاضی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (کاربردی، آبشناسی، اقتصادی، پترولوژی، زیست محیطی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی)
درس زمین شناسی ساختاری
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی و آبشناسی)
درس آب های زیرزمینی (هیدروژئولوژی)
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی و آبشناسی)
درس زمین شناسی مهندسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی و آبشناسی)
درس آب شناسی (هیدرولوژی)
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی، آبشناسی و اقتصادی)
درس ژئوفیزیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی، آبشناسی و زیست محیطی)
درس هیدروژئوشیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی، آبشناسی و زیست محیطی)
درس آمار و احتمال
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی، آبشناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی، زیست محیطی، رسوب شناسی و سنگ های رسوبی)
درس زمین شناسی فیزیکی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زمین شناسی (محض، کاربردی، آبشناسی، چینه شناسی و فسیل شناسی)
درس زمین شناسی ایران
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس سیستماتیک گیاهی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس سیستماتیک گیاهی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس زیست شناسی سلولی و مولکولی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس فیزیولوژی جانوری 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس بافت شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس اکولوژی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس ریخت زایی و اندام زدایی در گیاهان
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس فیزیولوژی جانوری 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس جانورشناسی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس تشریح و مورفولوژی گیاهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس ژنتیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس فیزیولوژی جانوری 3
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس فیزولوژی گیاهی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس جانورشناسی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس جنین شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی
درس رشد و نمو گیاهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی (بیوشیمی و فناوری بیوتکنولوژی میکروبی)
درس مبانی بیوشیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی (علوم گیاهی) و آموزش علوم تجربی
درس کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش و کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی (عمومی - علوم گیاهی و بیوشیمی)
درس بیوفیزیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی (عمومی - علوم گیاهی و فناوری بیوتکنولوژی میکروبی)
درس ویروس شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی (عمومی) و آموزش علوم تجربی
درس زیست شناسی گیاهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی و آموزش علوم تجربی
درس تکامل - زیست شناسی تکوینی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - زیست شناسی، آموزش علوم تجربی، ژئوفیزیک و زلزله شناسی
درس اپتیک - اپتیک و آزمایشگاه
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (گرایش آلی)
درس جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض و کاربردی) و شیمی تجزیه
درس شیمی تجزیه 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض و کاربردی) و شیمی تجزیه
درس شیمی تجزیه 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض و کاربردی) و شیمی تجزیه
درس شیمی تجزیه دستگاهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض و کاربردی) و فراگیر ارشد شیمی
درس زبان تخصصی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض و کاربردی)، شیمی آلی، شیمی تجزیه، شیمی معدنی و شیمی فیزیک
درس شیمی عمومی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی آلی
درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی آلی
درس شیمی آلی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی آلی
درس شیمی آلی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی فیزیک
درس مبانی شیمی کوانتومی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی فیزیک
درس شیمی فیزیک 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی فیزیک
درس شیمی فیزیک 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی معدنی
درس شیمی معدنی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و شیمی معدنی
درس شیمی آلی فلزی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی (محض، کاربردی) و کلیه گرایش های شیمی ارشد
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - شیمی و جبرانی ارشد شیمی فیزیک
درس معادلات دیفرانسیل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (پژوهشگری و تعاون) و ارشد جامعه شناسی (کلیه گرایش ها)
درس روش تحقیق نظری
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها) و ارشد جامعه شناسی (توسعه و جامعه شناسی مسائل اجتماعی)
درس مبانی جامعه شناسی و مفاهیم اساسی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم ارتباطات، مدیریت، علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، کتابداری، حسابداری، علوم اقتصادی و علوم اجتماعی
درس مبانی و اصول سازمان و مدیریت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کلان 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد خرد 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد خرد 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اقتصادی
درس اقتصاد کلان 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم اقتصادی، حسابداری و کلیه گرایش های مدیریت
درس اصول حسابداری 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم کامپیوتر، آمار، آموزش ریاضی و ریاضی
درس آنالیز عددی 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - علوم کامیپوتر و ریاضی
درس آنالیز عددی 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس شیمی آلی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس شیمی آلی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس شیمی تجزیه 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیتوشیمی
درس شیمی تجزیه دستگاهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - فیزیک (کلیه گرایش ها)
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مدیریت اجرایی، مدیریت پروژه و مهندسی صنایع
درس آمار و احتمال مهندسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی) و مدیریت صنعتی
درس اصول بازاریابی و مدیریت بازار
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مدیریت بازرگانی (بازاریابی، بازرگانی بین الملل و مدیریت مالی) و مدیریت صنعتی
درس بازاریابی بین المللی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مدیریت بازرگانی (بین الملل و بازاریابی) و مدیریت صنعتی
درس بازاریابی بین المللی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع و جبرانی ارشد
درس مدیریت و کنترل پروژه
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع و جبرانی ارشد
درس تحقیق در عملیات 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع و جبرانی ارشد
درس طرح ریزی واحدهای صنعتی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی اجرایی، مهندسی صنایع، مهندسی پروژه و جبرانی ارشد
درس آمار و احتمال مهندسی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی صنایع (کلیه گرایش ها)
درس اصول بازاریابی و مدیریت بازار
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس اصول سیستم های عامل
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس شبیکه های کامپیوتری 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس اصول طراحی پایگاه داده ها
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی کشاورزی (اقتصاد، صنایع غذایی، ماشین های کشاورزی، علوم کشاورزی، ترویج و آموزش، علوم دامی، مهندسی آب و خاک و مدیریت روستاها)
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی مدیریت اجرایی
درس اصول طراحی مهندسی نرم افزار 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی مکانیک، مهندسی خودرو، مهندسی پزشکی (بیومتریال و بیومکانیک)، مهندسی راه آهن (جریه)، مهندسی متالوژی و مواد (متالوژی صنعتی) و مهندسی پلی
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین) و شیلات
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - مهندسی نفت (صنایع نفت، صنایع گاز و طراحی فرایندهای صنایع نفت)
درس شیمی 1 - کاربرد شیمی در کشاورزی، شیمی عمومی و مهندسی شیمی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - نرم افزار
درس مهندسی نرم افزار 2
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - نرم افزار، سخت افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس اصول طراحی مهندسی نرم افزار 1
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر - نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر
درس هوش مصنوعی
1389
تابستان
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آمار ریاضی
- درس آنالیز عددی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
- درس اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
(کلیه گرایش ها) - درس روش تدریس زبان انگلیسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان انگلیسی
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان فارسی
- درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی - مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان فارسی
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
- درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی - مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش محیط زیست
- درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی - مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش محیط زیست
- درس روش ها و فنون تدریس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر آموزش محیط زیست
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
(کلیه گرایش ها) - درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی - مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
(کلیه گرایش ها) - درس اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
(کلیه گرایش ها) - درس روش ها و فنون تدریس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
(کلیه گرایش ها) - درس سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس آمار در علوم اجتماعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس جامعه شناسی آموزش و پرورش
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس جامعه شناسی ایلات و عشایر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس مبانی مردم شناسی - جهانگردی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری - عملی)
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جامعه شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس تغییرات اجتماعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
- درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر جغرافیا و برنامه ریزی شهری
- درس روش های مقدماتی تحلیل جمعیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر روانشناسی عمومی
- درس اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر روانشناسی عمومی
- درس روش ها و فنون تدریس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر روانشناسی عمومی
- درس روانشناسی شخصیت - نظریه ها و مفاهیم
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر روانشناسی عمومی
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی کاربردی
(کلیه گرایش ها) - درس اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی کاربردی
(کلیه گرایش ها) - درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی کاربردی
(کلیه گرایش ها) - درس آنالیز عددی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی محض
(کلیه گرایش ها) - درس اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی محض
(کلیه گرایش ها) - درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر ریاضی محض
(کلیه گرایش ها) - درس آنالیز عددی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زبان و ادبیات انگلیسی
- درس اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زبان و ادبیات انگلیسی
(کلیه گرایش ها) - درس روش تدریس زبان انگلیسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زبان و ادبیات انگلیسی
- درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رواشناسی و علوم تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس آشنایی با GIS
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس زمین شناسی زیرزمینی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس بلورشناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس کانی شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس دیرینه شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس رسوب شناسی و سنگ شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس زمین شناسی تاریخی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس میکروفاسیس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس پترولوژی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس آتشفشان شناسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس زمین ساخت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس سنگ شناسی آذرین و دگرگونی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس ترمودینامیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس تحقیق و ارزیابی ذخایر معدنی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس مینرالوگرافی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زمین شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس زمین شناسی اقتصادی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر زیست شناسی
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیولوژی گیاهی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر شیمی
(کلیه گرایش ها) - درس ریاضی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش مدیریت آموزشی) - درس فلسفه مدیریت آموزشی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش برنامه ریزی درسی) - درس اصول و مبانی برنامه ریزی درسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس مکاتب فلسفی و آراء تربیتی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی - مبانی برنامه ر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(کلیه گرایش ها) - درس اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس اصول مدیریت آموزشی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس روش ها و فنون تدریس
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس روش های تدریس پیشرفته
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی) - درس روانشناسی شخصیت - نظریه ها و مفاهیم
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم تربیتی
(گرایش های برنامه ریزی درسی و تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش) - درس مقدمات روش های تحقیق با تأکید در رو
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس جامعه شناسی سیاسی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس مبانی علم سیاست
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس اصول روابط بین المللی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 1320 تا 1328
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس تحولات سیاسی اجتماعی ایران از 1320 تا 1357
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم سیاسی
- درس تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس آنالیز عددی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس هوش مصنوعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس معماری کامپیوتر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس مهندسی نرم افزار 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- درس اصول سیستم های عامل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- اصول طراحی نرم افزار 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- طراحی و تحلیل الگوریتم ها
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر علوم کامپیوتر
- زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس الکترومغناطیس 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(گرایش جامد) - درس فیزیک حالت جامد 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس فیزیک هسته ای 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس لیزر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس مکانیک کوانتومی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس ریاضی 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر فیزیک
(کلیه گرایش ها) - درس زبان تخصصی فیزیک
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مدیریت اجرایی
- درس معماری کامپیوتر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مدیریت اجرایی
- درس اصول سیستم های عامل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مدیریت اجرایی
- اصول طراحی نرم افزار 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مدیریت فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی صنایع
(کلیه گرایش ها) - درس اصول و مبانی مدیریت و سازماندهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس آنالیز عددی 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس هوش مصنوعی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس معماری کامپیوتر
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس مهندسی نرم افزار 2
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - درس اصول سیستم های عامل
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - اصول طراحی نرم افزار 1
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - طراحی و تحلیل الگوریتم ها
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
(کلیه گرایش ها) - زبان تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی فناوری اطلاعات
- درس اصول و مبانی مدیریت و سازماندهی
1392
نیمسال اول
دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی ارشد ترمی فراگیر مهندسی کامپیوتر
(گرایش های نرم افزار و IT) - درس اصول سیستم های عامل
1392
نیمسال اول