پرسشنامه / مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک

نام پرسشنامه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
سوالات
نویسنده
شرح
دریافت
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- امادگی رهبری کسب و کار مستقل
---
1389
50,000 ريال
80KB / PDF
59
محمود احمدپور و سید محمد مقیمی
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- انگیزه کارافرینی
---
2007
50,000 ريال
27.3KB / PDF
8
Robert J. Taormina & Sammi Kin-Meli Lao
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- تست تمایل به مخاطره و ریسک
مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- تست تمایل به مخاطره و ریسک
1389
50,000 ريال
43.7KB / PDF
11
محمود احمدپور و سید محمد مقیمی
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- تشخیص ارتباطات کارافرینانه
مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- تشخیص ارتباطات کارافرینانه
1990
50,000 ريال
45.6KB / PDF
13
کورموال و پریمن (Cormwall & Periman)
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- مدیریت نوآوری
مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- مدیریت نوآوری
2009
50,000 ريال
24.4KB / PDF
5
Frances T. J. M. & Fotuin S. W. F
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- ممیز محیطی
مجموعه مدیریت - مدیریت استراتژیک- ممیز محیطی
2006
50,000 ريال
43.2KB / PDF
13
Kuang Hsun Shin & Hsueh-Ju Chen