پرسشنامه / مجموعه مدیریت - مدیریت آموزشی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مجموعه مدیریت - مدیریت آموزشی

نام پرسشنامه
تصویر
سال
قیمت
حجم فایل
سوالات
نویسنده
شرح
دریافت
پرسشنامه مجموعه مدیریت - مدیریت آموزشی- اثربخشی آموزش
مجموعه مدیریت - مدیریت آموزشی- اثربخشی آموزش
2007
50,000 ريال
44.6KB / PDF
12
Stephen Choo & Christine Bowley