نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1403 روان شناسي (2) 2150 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1403 روان شناسي (2) 2150

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1403 -

رشته روانشناسی تربیتی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش روانشناسی تربیتی می باشد. دکتری روانشناسی تربیتیتمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم تربیتی، روان شناسی، آموزش ریاضی، آموزش فیزیک، آموزش شیمی، آموزش زبان فارسی، مشاوره امکان شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی را دارند.

 

آزمون‌ سال 1403 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 4 اسفند 1402 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1403 روان شناسي (2) 2150
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1403
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.76MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات روان شناسی تربیتی، شامل دروس آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی) – روان شناسی تربیتی – یادگیری و انگیزش – سنجش واندازه گیری، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 روان شناسی تربیتی

- در یک طرح چهار عاملی، چند اثر متقابل مرتبه بالاتر وجود دارد

1) 4

2) 5

3) 6

4) 11

 

- تست 2 روان شناسی تربیتی

- در طرح آزمایشی تک آزمودنی، اگر قصد داشته باشیم یک رفتار هدف را در گام های مجزا و به شیوه پله پله اصلاح کنیم، کدام طرح مناسب است؟

1) اثر آزمایشی متناوب

2) بازگشتی

3) چند خط پایه ای

4) ملاک متغیر

 

- پرسش 3 روان شناسی تربیتی

- در طرح گروه های جفت شده در کدام صورت، توان آماری کاهش می یابد؟

1) اثرات ترتیب و انتقال کنترل نشود.

2) متغیر وابسته، در سطح مقیاس نسبی اندازه گیری شود.

3) متغیر مبنای جفت کردن، با متغیر وابسته همبستگی نداشته باشد.

4) هر عضو از مجموعه جفت شده، به طور تصادفی در گروه ها جایگزین شود.

 

- آزمون 4 روان شناسی تربیتی

- در کدام روش کنترل متغیرهای مزاحم، می توان یک متغیر را وارد مطالعه کرد و اثر آن را همراه متغیر مستقل مورد تحلیل قرار داد؟

1) انتخاب و جایگزین کردن تصادفی

2) لحاظ کردن متغیر به عنوان متغیر همپراش

3) جور کردن ازمودنی ها براساس یک یا چند متغیر

4) حذف یا ثابت نگه داشتن متغیرهای ناخواسته

 

- سئوال 5 روان شناسی تربیتی

- برای بررسی مفروضه استقلال مشاهدات در بافت رگرسیون، کدام شاخص مناسب است؟

1) دوربین واتسون

2) فاصله ماهالانوبیس

3) D کوک

4) لوین

 

- سوال 6 روان شناسی تربیتی

- دستکاری و بازسازی یادگیری های گذشته، چه نام دارد؟

1) تداخل

2) تفکر

3) فراشناخت

4) یادداری پس گستر

 

- تست 7 روان شناسی تربیتی

-گردش علمی در روش آموزشی بحث گروهی، زمینه را برای کدام مرحله آموزشی فراهم می سازد؟

1) انتخاب موضوع بحث

2) هدایت بحث

3) بیان هدف های آموزشی

4) یافتن زمینه مشترک بحث

 

- پرسش 8 روان شناسی تربیتی

- بهترین روش برای کمک به دانش آموزانی که دارای مشکلات خواندن هستند، کدام است؟

1) آموزش دوجانبه

2) آموزش هم شاگردی

3) پرسش متقابل

4) مطالعه مشارکتی

 

- آزمون 9 روان شناسی تربیتی

- کودکی که بیش از حد توسط والدین مورد مراقبت قرار گرفته است، تمایل به ابراز چه نوع رفتاری دارد؟

1) پذیرش و اطاعت

2) دفاعی

3) پرخاشگری

4) منفی گرایی

 

- سئوال 10 روان شناسی تربیتی

- ثرندایک از طریق کدام قانون، با نظریه انضباط صوری به مخالفت برخاست؟

1) غلبه عناصر

2) جایگشت تداعی

3) پاسخ از راه قیاس

4) پاسخ های چندگانه

 

- سوال 11 روان شناسی تربیتی

- فعالیت های مهم در فرایند «خواندن»، در کدام بخش از نظام شناختی انجام می شود؟

1) ثبت حسی

2) حافظه کاری

3) حافظه بلندمدت

4) نظارت فراشناختی

 

- تست 12 روان شناسی تربیتی

- در کدام نظریه، تقویت یک متغیر عملکردی نیست؟

1) بندورا

2) تولمن

3) ثرندایک

4) گاتری

 

- پرسش 13 روان شناسی تربیتی

- طبق مطالعات آلووی و آلووی، کدام آزمون، موفقیت تحصیلی را دقیق تر پیش بینی می کند؟

1) خلاقیت

2) هوشبهر

3) حل مسئله

4) حافظه فعال

 

- آزمون 14 روان شناسی تربیتی

- در روش «یادگیری در حد تسلط»، بعد از اجرای ارزشیابی تکوینی فرم اول، کدام آموزش اجرا می شود؟

1) اصلاحی

2) تشخیصی

3) فردی

4) گروهی

 

- سئوال 15 روان شناسی تربیتی

-در آموزش و پرورش ایران که رویکردی متمرکز دارد و هر سال محتواهای مشخصی باید تدریس شود، طراحی کدام رویکرد، در اجرا با دشواری بیشتری روبه رو است؟

1) آموزش برنامه ای

2) آموزش برخط

3) تسلط آموزی

4) کلاس معکوس

 

- سوال 16 روان شناسی تربیتی

- فرایندی که توسط آن، احتمال یک پاسخ به صورت گام به گام افزایش یا کاهش می یابد، نه به صورت مقادیر کوچک و ثابت، چه نام دارد؟

1) توزیعی موازی

2) شناختی معیوب

3) مارکوف

4) یادگیری

 

- تست 17 روان شناسی تربیتی

- دانش آموزی به تجربه دریافته است که فقط وقتی چراغ نئون بوفه مدرسه روشن است، برای خرید خوراکی به آنجا برود. در این مثال، نقش چراغ نئون کدام است؟

1) تقویت کننده عقلانی

2) کنشگر تمیزی

3) محرک تمیزی

4) محرک فراخوان

 

- پرسش 18 روان شناسی تربیتی

- از نظر اسکینر، علت رفتار خرافی چیست؟

1) تداعی تصادفی

2) تعمیم نامناسب

3) تقویت ناوابسته

4) علیت ظاهری

 

- آزمون 19 روان شناسی تربیتی

-  از نظر روان شناسان گشتالت، انگیزش یادگیری ناشی ازکدام عامل است؟

1) تفکربارآور

2) کسب بینش

3) طرح گرایی یا پراگنانز

4) عدم تعادل شناختی

 

- سئوال 20 روان شناسی تربیتی

- کدام مورد، نمونه ای از سازنده گرایی درون زاد است؟

1) آموزش راهبرد

2) الگوگیری

3) انتزاع

4) حل مسئله