نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 ژنتيک مولکولي 2228 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 ژنتيک مولکولي 2228

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال زیست شناسی عمومی، نمونه سوال علوم سلولی و مولکولی، نمونه سوال بیوشیمی بیوفیزیک. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 ژنتيک مولکولي 2228
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 702KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ژنتیک مولکولی، شامل دروس بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست شناسی سلولی و مولکولی – سیتوژنتیک – ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 ژنتیک مولکولی

- در روش معمول سنتز cDNA، از کدام آنزیم زیر جهت هضم (تجزیه) SS DNA بهره برده می شود؟

1) EcoR1

2) S1 Nuclease

3) RNase H

4) BamH1

 

- تست 2 ژنتیک مولکولی

- کدام وکتور زیر در فرایند ژن درمانی معمولا به محل خاصی از کروموزوم میزبان وارد می شود؟

1) Lenti viral

2) Retro viral

3) Adeno viral

4) Adeno Associated viral

 

- پرسش 3 ژنتیک مولکولی

- در تشخیص جهش های معلوم (شناخته شده)، کدام تکنیک زیر را می توان به کار برد؟

1) ARMS

2) SSCP

3) RT-PCR

4) QF-PCR

 

- آزمون 4 ژنتیک مولکولی

- در روش Real-time PCR توسط Taq man probe، کدام مورد درست است؟

1) از دو پروب و یک پرایمر استفاده می شود.

2) از دو پرایمر و یک پروب استفاده می شود.

3) پرایمرها توسط رنگ فلوئورسنت نشان دار می شوند.

4) از رنگ های فلوئورسنت جهت قراگیری در ساختار دو رشته ای DNA استفاده می شود.

 

- سئوال 5 ژنتیک مولکولی

- یکی از ویژگی های مهم پلاسمیدهای شبیه سازی، وجود یک نشانگز ............. مانند .............. است.

1) قابل مشاهده، نشانگر کلون سازی

2) قابل مشاهده، نشانگر آبی – سفید

3) قابل انتخاب، مقاومت به آمپی سیلین

4) کشنده، مقاومت به تتراسایکلین

 

- سوال 6 ژنتیک مولکولی

- عنوان Chain termination، در تعیین توالی به روش Sanger ناشی از حضور ................ می باشد.

1) Adaptor

2)آنزیم Sequenase

3) آنزیم Taq polymerase

4) Dideoxy nucleotide

 

- تست 7 ژنتیک مولکولی

- اگر پژوهشگر فراموش کند که در طول تهیه پلاسمید نوترکیب از DNA لیگاز استفاده کند، رشد باکتری به احتمال زیاد در کدام یک از پلیت ها رخ می دهد؟

1) فقط 1 و 2

2) فقط 1 و 4

3) فقط 1، 2 و 3

4) فقط 4، 5 و6

 

- پرسش 8 ژنتیک مولکولی

- اگر جهش جدیدی رخ ندهد، انتظار رشد باکتری در کدام یک از پلیت ها (با شماره مشخص شده اند) منطقی تر است؟

1) فقط 1، 2، 3 و 4

2) فقط 4، 5، 6

3) فقط 3 و 4

4) فقط 1 و 2

 

- آزمون 9 ژنتیک مولکولی

- کدام جمله در مورد عملکرد فاکتور رونویسی ریخت زا، درست است؟

1) ژن های با میل ترکیبی پایین برای فاکتور رونویسی ریخت زا تنها در غلظت های پایین فعال می شوند.

2) ژن های با میل ترکیبی پایین برای فاکتور رونویسی ریخت زا تنها در غلظت های بالا فعال می شوند.

3) ژن های با میل ترکیبی بالا برای فاکتور رونویسی ریخت زا تنها در غلظت های بالا فعال می شوند.

4) ژن های هدف در پاسخ به هر غلظتی از فاکتور رونویسی ریخت زا فعال می شوند.

 

- سئوال 10 ژنتیک مولکولی

- کندترین فرایند کدام است؟

1) ویرایش، Splicing

2) همانندسازی

3) ترجمه

4) رونویسی

 

- سوال 11 ژنتیک مولکولی

- در رابطه با اپرون لاکتور، کدام مورد درست است؟

1) برای فعالیت اپرون غلظت بالای گلوکز ضروری می باشد.

2) کمپلکس CAP-cAMP  هیچ گونه نقش تنظیمی در این اپرون ندارد.

3) کمپلکس CAP-cAMPبه عنوان یک تنظیم کننده منفی عمل می کند.

4) کمپلکس CAP-cAMPبه عنوان یک تنظیم کننده مثبت عمل می کند.

 

- تست 12 ژنتیک مولکولی

- ORF، به کدام مورد اطلاق می گردد؟

1) بخش هایی از ژنوم که نقش ژنتیکی آن ها تاکنون شناسایی نشده است.

2) یک توالی از DNA که در آن تعداد زیادی کدون خاتمه وجود دارد.

3) بخش طویل از مولکول DNA که فاقد کدون خاتمه می باشد.

4) بخش هایی از DNA که در آن ها جهش رخ داده است.

 

- پرسش 13 ژنتیک مولکولی

- در رابطه با ترانسپوزون ها، کدام عبارت زیر درست است؟

1) در ترانسپوزون های غیرتکثیری عنصر ترانسپوزون بدون ایجاد نسخه ای از خود به مکان دیگری از ژنوم انتقال می یابد.

2) تمام انواع ترانسپوزون ها با انتقال خود به ناحیه دیگر از ژنوم و صرف نظر از اینکه به کجا وارد شوند سبب جهش یا مرگ در ارگانیسم می شوند.

3) ترانسپوزون ها با عناصر متحرک در ژنوم که به عنوان Transposable Element خوانده می شوند، تفاوت اساسی دارند.

4) عناصر IS درناحیه مرکزی خود حداقل سه ژن برای سنتز ترانسپوزاز و آنتی بیوتیک ها دارند.

 

- آزمون 14 ژنتیک مولکولی

- کدام یک از انواع دستکاری های ژنتیکی زیر به محقق اجازه می دهد تا بیان ژن را در مدل موش به صورت تجربی افزایش دهد؟

1) وارد کردن یک تراژن در ارگانیسم

2) Conditional Knockout کردن ژن به خصوص

3) Knockout کردن ژن به خصوص

4) استفاده از RNA های غیررمزگذار مداخله گرد

 

- سئوال 15 ژنتیک مولکولی

- بهترین تخمین از نسبت mRNA در کل میزان RNA در یک سلول انسانی در حال رشد، کدام مورد است؟

1) 3 درصد

2) 30 درصد

3) 90 درصد

4) 3 در هزار

 

- سوال 16 ژنتیک مولکولی

- دو مرد که دوقلوهای همسان هستند با دو زن که آن ها دوقلوی یکسان هستند، ازدواج می کنند. هر زوج یک دختر دارند. دختران از نظرژنتیکی بیشتر از حد معمول برای خویشاوندان درجه اول مشابه هستند. کدام عبارت زیر، میزان شباهت ژنتیکی بین دختران را دقیق تر توصیف می کند؟

1) از نظر ژنتیکی به دلیل جور شدن مستقل کروموزوم ها در میوز با یکدیگر متفاوت می شوند.

2) از نظر ژنتیکی این دختران یکسان هستند زیرا جهش تصادفی نادر می باشند.

3) از نظر ژنتیکی یکسان هستند زیرا دارای والدین مشابهی می باشند.

4) از نظر ژنتیکی به دلیل جهش تصادفی با یکدیگر تفاوت دارند.

 

- تست 17 ژنتیک مولکولی

- به حالتی که دو یا چند جفت ژن غیرآللی به یک شکل روی یک صفت اثر می گذارند، ............... گفته می شود.

1) پلیوتروپی

2) نفوذ کامل

3) توارث چندژنی

4) بیان افزایشی

 

- پرسش 18 ژنتیک مولکولی

- الکلیسم به عنوان یک صفت چند عاملی در نظر گرفته می شود که در مردان چهار برابر بیشتر از زنان است. با توجه به مدل آستانه چند عاملی، چه کسانی در معرض بیشترین خطر اعتیاد به الکل هستند؟

1) پسر یک پدر الکلی

2) دختر یک پدر الکلی

3) دختر یک مادر الکلی

4) پسر یک مادر الکلی

 

- آزمون 19 ژنتیک مولکولی

- در صورت آمیزش مگس های نر و ماده هتروزیگوت، برای یک ژن مؤثر مادری زاده ها چگونه تکوین می یابد؟

1) تنها یک چهارم زاده ها به صورت طبیعی تکوین می یابند.

2) تنها نیمی از زاده ها به صورت طبیعی تکوین می یابند.

3) زاده ها به صورت طبیعی تکوین می یابند.

4) همه زاده ها عقیم هستند.

 

- سئوال 20 ژنتیک مولکولی

- کدام یک از روش های انتقال زیر، به وسیله دی نیتروفنیل مهار می شود؟

1) گروهی

2) تسهیل شده

3) وابسته به یون

4) به واسطه پروتئین های انتقالی