نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 ژئومورفولوژي 2106 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 ژئومورفولوژي 2106

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته ژئومورفولوژی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش ژئومورفولوژی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های علوم جغرافیایی، زمین شناسی (علوم زمین)، آبخیزداری امکان شرکت در آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی را دارند.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 ژئومورفولوژي 2106
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 405KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ژئومورفولوژی، شامل دروس روش تحقیق در جغرافیا – ژئومورفولوژی (مبانی و ایران) – تکنیک ها و مدل ها در ژئومورفولوژی – دیدگاه ها و نظریه های ژئومورفولوژی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 ژئومورفولوژی

- تغییرات در یک سیستم ژئومورفیک در حالت آنتروپی کمینه چگونه است؟

1) افزایشی است.

2) کاهشی است.

3) به تعادل رسیده است.

4) به حداقل رسیده است.

 

- تست 2 ژئومورفولوژی

- مفهوم آستانه های ژئومورفیک، در کدام دیدگاه ژئومورفولوژی مورد توجه قرار گرفته است؟

1) هرمونیک

2) سیستمی

3) تصادفی

4) تکاملی

 

- پرسش 3 ژئومورفولوژی

- طبق دیدگاه های نظری در موضوع پایداری نیمرخ طولی یک شیب دامنه ای، چنانچه قدرت نیروهای مقاومت بیشتر از قدرت نیروهای برشی باشد، کدام شرایط بر نیمرخ تسلط دارد؟

1) ثبات لحظه ای

2) ثبات فعال

3) ثبات گذرا

4) ثبات

 

- آزمون 4 ژئومورفولوژی

- زمان بندی های طولانی زمین شناختی با کدام مقیاس زمانی سنجیده می شود؟

1)  لحظه ای

2) درجه بندی شده

3) یکنواخت

4) چرخه ای

 

- سئوال 5 ژئومورفولوژی

- الگوی چیدمان فضایی و هویت مکانی فرایندها و اشکال ژئومورفیک در تحلیل های کدام دیدگاه ژئومورفولوژی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد؟

1) سیستمی (چرخه ای)

2) تکاملی ( تدریجی)

3) هرمنوتیک (پدیدارشناسی)

4) کاتاستروفیسم (ناگهانی)

 

- سوال 6 ژئومورفولوژی

- کاهش اختلاف ارتفاع و همگون شدن ناهمواری های زمین طی گذشت زمان های طولانی، نشانه کدام مورد است؟

1) پسخوراند منفی

2) کاهش آنتروپی

3) پسخوراند مثبت

4) افزایش آنتروپی

 

- تست 7 ژئومورفولوژی

- دوره آموزش در کدام یک از اجزای سیستم ژئومورفیک طولانی تر است؟

1) پولیه کارستی

2) توده نفوذی گرانیتی

3) سواحل دریاباری

4) پادگانه زمین ساختی

 

- پرسش 8 ژئومورفولوژی

- تعادل در دیدگاه کاتاستروف چه مفهومی دارد؟

1) ناپایداری در فرم اراضی

2) تغییرات شدید در مورفولوژی

3) پایداری در تغییر چشم انداز

4) تثبیت و حاکمیت یک فرایند غالب

 

 

- آزمون 9 ژئومورفولوژی

- کدام تکنیک در آشکارسازی فعالیت گسل ها نقش مهم تری دارد؟

1) مورفوژنیکی

2) مورفوتکتونیکی

3) مورفودینامیکی

4) پالئوژئومورفولوژیکی

 

- سئوال 10 ژئومورفولوژی

- برای انجام آزمایش های ژئوشیمی کدام نوع نهشته نتایج دقیق تری به دست می دهد؟

1) گراول

2) رس ها

3) سیلت

4) ماسه

 

- سوال 11 ژئومورفولوژی

- جورشدگی نمونه های رسوب به کمک کدام پارامتر آماری محاسبه می شود؟

1) کشیدگی

2) انحراف معیار

3) چولگی

4) مد یا نما

 

- تست 12 ژئومورفولوژی

- روش تعیین سن به روش واروکرونولوژی برای کدام مناطق کاربرد دارد؟

1) محیط های بادی

2) محیط های دریاچه ای

3) محیط های رودخانه ای

4) غارها و نهشته های آهکی

 

- پرسش 13 ژئومورفولوژی

- کدام تکنیک برای تعیین حد آستانه حمل ذرات توسط باد کاربرد بهتری دارد؟

1) گرانولومتری رسوبات بادی

2) سنجش توسط تونل بادی

3) مورفوسکوپی ماسه های بادی

4) مورفومتری ذرات ماسه

 

- آزمون 14 ژئومورفولوژی

- اختلاف سرعت جریان با کدام گزینه رابطه مستقیم نشان می دهد؟

1) طول آبراهه

2) قطر ذرات رسوبی

3) توالی پادگانه ها

4) درجه گردشدگی رسوبات

 

- سئوال 15 ژئومورفولوژی

- در کدام لند فرم، شبکه زهکشی حالت انطباق زمین ساختی دارد؟

1) تنگ ها

2) پیشانی کواستا

3) لولای ناودیس

4) چاله پای کواستا

 

- سوال 16 ژئومورفولوژی

- در بحث مورفومتری حوضه ها، در سطح گسترده در کدام نوع سنگ، تراکم زهکشی بالاتری شکل می گیرد؟

1) مارن

2) آهک

3) گرانیت

4) ماسه سنگ

 

- تست 17 ژئومورفولوژی

- کدام دسته از دشت های ساختمانی در ایران مرکزی نسبت به سایر دشت ها فراوان تر هستند؟

1) فرسایشی

2) گسلی

3) پلاتفرمی

4) ناودیسی

 

- پرسش 18 ژئومورفولوژی

- در کدام نوع مصاحبه تنها تعدادی از پرسش ها از قبل تعیین شده و اغلب سؤال ها در طی مصاحبه مطرح می شوند؟

1) گروهی

2) سازمان یافته

3) تفصیلی

4) نیمه سازمان یافته

 

- آزمون 19 ژئومورفولوژی

- در کدام یک از پارادایم ها، علاوه بر روش کمی از روش کیفی هم استفاده می شود؟

1) پست مدرنیسم

2) برساخت گرایی

3) پدیدارشناسی

4) پسا اثبات گرایی

 

- سئوال 20 ژئومورفولوژی

- اگر تحقیقی درباره شناخت ساختار و ماهیت تجربه زیسته نسبت به خشکسالی انجام شود، کدام نوع تحلیل قابل استفاده است؟

1) مروری کمی

2) پدیدارشناختی

3) موضوعی

4) روایتی