نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 مددکاري اجتماعي 2127 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 مددکاري اجتماعي 2127

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

رشته مددکاری اجتماعی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش مددکاری اجتماعی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مددکاری اجتماعی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، رفاه اجتماعی، برنامه ریزی منطقه ای، برنامه ریزی اجتماعی، جامعه شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، جامعه شناسی جوانان، مطالعات زنان، خدمات اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته مددکاری اجتماعی را دارند.

 

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 مددکاري اجتماعي 2127
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 530KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات مددکاری اجتماعی، شامل دروس مددکاری فردی – مددکاری جامعه ای – نظریه های مددکاری اجتماعی – روش های پژوهش در مددکاری اجتماعی – آسیب شناسی اجتماعی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 مددکاری اجتماعی

- کدام نظریه پرداز به رابطه و تعامل میان نظام آموزشی و گرایش به جرم در بین نوجوانان در محلات محروم تاکید دارد؟

1) مرتون

2) کوهن

3) کلوارد

4) گادفردسون

 

- تست 2 مددکاری اجتماعی

- کدام نظریه هم بر فشار فرهنگی (مادی گرایی) و فشار اجتماعی (تضعیف نهادی جامعه پذیری) تاکید دارد؟

1) عمومی فشار

2) آنومی نهادی

3) محرومیت نسبی

4) انحراف فرهنگی

 

- پرسش 3 مددکاری اجتماعی

- برگس و ایکرز در تبیین آسیب های اجتماعی بر کدام مفهوم تاکید دارند؟

1) خود کنترلی

2) کنترل اجتماعی

3) تقویت افتراقی

4) همنشینی افتراقی

 

- آزمون 4 مددکاری اجتماعی

- کدام یک از صاحب نظران سرمایه اجتماعی، رابطه معکوس بین سرمایه اجتماعی و آسیب های اجتماعی را در مرکز توجه خود قرار داده است؟

1) پاتنام

2) کلمن

3) مشارکت کننده مشاهده گر

4) فوکویاما

 

- سئوال 5 مددکاری اجتماعی

- براساس نظر گرینفلد در «اعتیاد اینترنتی»، کدام حوزه بیشترین تأثیر را می پذیرد؟

1) افسردگی و انزوا

2) روان گردانی کاربران

3) بروز خشونت و پرخاشگری

4) تخریب روابط زناشویی

 

- سوال 6 مددکاری اجتماعی

- با کدام یک از انواع مطالعات طولی می توان اطلاعاتی را در مورد تغییر خالص و ناخالص در متغیر وابسته به دست آورد؟

1) هم دسته ای

2) ترکیبی

3) پانلی

4) روندی

 

- تست 7 مددکاری اجتماعی

- در کدام روش ورود متغیرها به معادله رگرسیون چندگانه، متغیرهای پیش بین براساس بالاترین ضریب همبستگی با متغیر ملاک وارد معادله می شوند؟

1) گام به گام

2) سلسله مراتبی

3) هم زمان

4) چند سطحی

 

- پرسش 8 مددکاری اجتماعی

- در صورتی که اولین عضو نمونه، به طریقی انتخاب شود که بیشترین ارتباط را با موضوع تحقیق داشته باشد، سپس از طریق ارتباط این عضو با اعضای دیگر جامعه آماری، امکان دسترسی به سایر نمونه ها میسر شود. از چه روش نمونه گیری استفاده شده است؟

1) قضاوتی

2) داوطلبانه

3) گلوله برفی

4) اتفاقی

 

- آزمون 9 مددکاری اجتماعی

- در کدام مورد، به کارگیری روش مشاهده جهت گردآوری اطلاعات گروه مورد بررسی، مناسب نیست؟

1) خنثی بودن ترجیحات

2) عدم آشنایی با فرهنگ

3) نیاز به بررسی محتویات کلامی

4) نیاز به اطلاع از علایق و باورهای

 

- سئوال 10 مددکاری اجتماعی

- برای مقایسه رتبه های سه یا بیش از سه گروه مستقل کدام آزمون آماری مناسب است؟

1) خی دو

2) کروسکال - والیس

3) فریدمن

4) تحلیل واریانس

 

- سوال 11 مددکاری اجتماعی

- این مطلب که «سؤال های مربوط به سازه های مختلف با یکدیگر همبستگی بالایی نداشته باشند تا براساس آن بتوان نتیجه گرفت که دو سازه یک چیز را اندازه گیری نمی کنند.»، بیانگر کدام نوع روایی است؟

1) محتوایی

2) واگرا

3) ملاکی

4) صوری

 

- تست 12 مددکاری اجتماعی

- کدام مورد در خصوص روش شناسی کیو (Q) درست است؟

1) از شبیه سازی برای جمع آوری داده ها استفاده می کند.

2) از روش های نمونه گیری احتمالی استفاده می کند.

3) افراد به جای متغیرها تحلیل می شوند.

4) یک روش کاملا کیفی است.

 

- پرسش 13 مددکاری اجتماعی

- سودمندی کدام رویکرد، در وسعت نظری و انعطاف پذیری آن است؟

1) متخصص

2) التقاطی

3) انتخابی

4) تلفیق دونظریه

 

- آزمون 14 مددکاری اجتماعی

- کدام مورد در خصوص مدافعه موردی، درست است؟

1) واگذاری مسئولیت به افراد

2) تغییر در قوانین و یا خط مشی ها

3) افزایش دسترسی افراد به امکانات و خدمات

4) ایجاد تغییرات اجتماعی به نفع گروه های اجتماعی

 

- سئوال 15 مددکاری اجتماعی

- اساس نظریِۀ بوئن بر کدام مورد، استوار است؟

1) تفکیک نقش ها

2) متمایز شدن خود

3) بازسازی مرزها

4) تأکید بر روابط عاطفی

 

 

- سوال 16 مددکاری اجتماعی

- کدام مورد در خصوص اصالت رابطه حرفه ای مددکار اجتماعی، درست است؟

1) درک صادقانه مراجع

2) ایجاد رابطه ای صمیمانه و صادقانه

3) پیوند عاطفی مثبت همراه با توافق

4) ایجاد رابطه ای مبتنی بر همدلی صادقانه

 

- تست 17 مددکاری اجتماعی

- فعالیت سرپرستی در کدام کنترل نقش اساسی دارد؟

1) پیشگیر

2) مقدماتی

3) همگام

4) بازخورد

 

- پرسش 18 مددکاری اجتماعی

- استفاده از خط مشی ها در کدام یک از انواع کنترل به کار می آید؟

1) پایانی

2) پیشگیر

3) همگام

4) بازخورد

 

- آزمون 19 مددکاری اجتماعی

- در کدام رویکرد، سکوت مراجع وسیله ای برای تغییر تلقی می شود؟

1) حل مسئله

2) رفتاری

3) شناختی

4) مراجع محوری

 

- سئوال 20 مددکاری اجتماعی

- کدام نوع سؤالات، روابط بین افراد، ایده ها، باورها و رویدادها را نشان می دهند؟

1) خطی

2) راهبردی

3) چرخشی

4) بازتابی