نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آب هواشناسي کشاورزي 2430 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آب هواشناسي کشاورزي 2430

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال ریاضیات، نمونه سوال خاک شناسی عمومی، نمونه سوال آبیاری عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 علوم و مهندسي آب هواشناسي کشاورزي 2430
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 469KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده

عنوان
سال
گروه
قیمت
حجم فایل

نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی، شامل دروس ریاضیات (1،2،3) – آمار و احتمالات – اقلیم شناسی در کشاورزی - هیدرومتئورولوژی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- از جامعه ای متشکل از 100 فرد، تمامی نمونه های 9 فردی انتخاب و واریانس میانگین نمونه ها 4 به دست آمده است، واریانس جامعه کدام است؟

1) 16

2) 36

3) 72

4) 81

 

- تست 2 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- دو پیشامد بارندگی و تعطیل رسمی بودن روز مشخصی از سال چگونه پیشامدی هستند؟

1) ناسازگار

2) مستقل

3) ناسازگار و مستقل

4) سازگار و نامستقل

 

- پرسش 3 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- 35 درصد بارش با تداوم 12 ساعته در 50 درصد ابتدایی و 15 درصد آن در 25 درصد انتهایی زمان بارش اتفاق افتاده است. به طور قطع، بارش مذکور در روش پیلگریم، چارک چندم است؟

1) اول

2) دوم

3) سوم

4) چهارم

 

- آزمون 4 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- نام و ویژگی کوین کلاس DWa در طبقه بندی اقلیمی، کدام است؟

1) مرطوب قاره ای، زمستان های شدید

2) مرطوب قاره ای، زمستان سرد

3) نیمه شمالگانی، زمستان شدید

4) نیمه شمالگانی، زمستان های بسیار شدید

 

- سئوال 5 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کدام مورد براساس سیستم طبقه بندی اقلیمی کوپن – گایگر، نشان دهنده اقلیم حاره ای و همواره بارانی است؟

1) Af

2) Aw

3) Cf

4) Cw

 

- سوال 6 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کشاورزی همواره از یک نوع سم خاص استفاده کرده، اگر او به اشتباه نوع سم مورد استفاده را تغییر دهد، دچار کدام نوع خطا شده است؟

1) اول

2) دوم

3) اریبی

4) معیار

 

- تست 7 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- در آزمون فرض ها، رد کردن فرض صفر وقتی که دلیلی بر رد آن وجود نداشته باشد، کدام خطا را ایجاد می کند؟

1) نوع اول

2) نوع دوم

3) سیستماتیک

4) نمونه برداری

 

- پرسش 8 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کدام عامل، جزو تغییرات عمدی در قلمرو میکرو و مزوکلیما قرار ندارد؟

1) جزیره گرمایی شهر

2) کنترل آلبیدو

3) کنترل هندسی سطح زمین

4) کنترل ذخیره گرمایی خاک

 

- آزمون 9 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کدام نمایه، شدت خشکسالی را براساس پارامترهای دما، بارش و رطوبت خاک، بیان می کند؟

1) شاخص بارش استاندارد شده

2) شاخص بارش موثر

3) شاخص شدت خشکسالی پالمر

4) شاخص خشکسالی رطوبت محصول

 

- سئوال 10 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- نوع تبخیر سنج مورد استناد در طبقه بندی اقلیمی ترانسوا، کدام است؟

1) تبخیرسنج لوینگستون

2) تشت تبخیر استاندارد روسی

3) تشت تبخیر کلرداو

4) تبخیرسنج پیچ

 

- سوال 11 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- دمای پایه در کدام گیاه، بالاتر است؟

1) پنبه

2) ذرت

3) گندم

4) نخود

 

- تست 12 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کدام یک از روش های طبقه بندی اقلیمی، مبتنی بر محاسبات بیلان آب است؟

1) آمبرژه

2) تورنت وایت

3) دوبیف

4) کوپن

 

- پرسش 13 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- از نظر نیازهای اقلیمی گیاه، عبارت فتوپریودیسم به کدام معنا است؟

1) دوره نوری مورد نیاز گیاه

2) واکنش گیاه به طول روز

3) واکنش گیاه به شدت نور

4) مجموع ساعات آفتابی تا آغاز مرحله زایشی

 

- آزمون 14 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- کدام محصول به شرایط حاصلخیزی کم خاک، بارش کم و دمای بالا، مقاوم تر است؟

1) ارزن

2) سورگم

3) ذرت

4) گندم

 

- سئوال 15 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- ضریب تغییرات بارندگی در یک حوضه با 5 ایستگاه باران سنجی 30 درصد است. با 10 درصد خطا، تعداد بهینه ایستگاه ها برای تخمین بارش حوضه، چند مورد است؟

1) 3

2) 4

3) 8

4) 9

 

- سوال 16 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- در معادله بیلان انرژی ذوب برف، در جزء مربوط به فرارفت گرمایی، کدام عامل نقش مستقیم ندارد؟

1) آلبیدو

2) دمای هوا

3) دمای نقطه شبنم

4) وضعیت باد در منطقه

 

- تست 17 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- اگر رنگ پوشش ابری در باند مادون قرمز تصویر یک ماهواره زمین آهنگ به صورت تیره مشاهده شود، نشانگر کدام ابر است؟

1) استراتوس

2) سیروس

3) کومولوس

4) کومولونیمبوس

 

- پرسش 18 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- مهم ترین فرض در تهیه منحنی های IDF کدام است؟

1) ایستایی زمانی

2) توزیع متقارن

3) توزیع دونمایی

4) نرمال بودن داده ها

 

- آزمون 19 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- اگر ارتفاع بارش ماهانه 40 میلی متر، تبخیر و تعرق پتانسیل 70 میلی متر و ذخیره رطوبتی خاک 60 میلی متر باشد، تبخیر و تعرق واقعی، چند میلی متر است؟

1) 20

2) 30

3) 70

4) 100

 

- سئوال 20 علوم ومهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

- مهم ترین عامل موثر بر اندازه و رشد قطرک ها در ابرهای گرم و نسبتا گرم، کدام است؟

1) بار الکتریکی قطرک ها

2) جریان های رو به بالا در ابر

3) دامنه اندازه قطرک های آب

4) گنجایش آب مایع موجود در ابر